Varmuus ja helppous määrittää taloushallinto-ohjelmistojen valintaa

Taloushallintoliitto tutki tilitoimistojen tyytyväisyyttä taloushallinnon ohjelmistoihin ja niiden markkinointiin. Yli kolmanneksella yrityksistä on ollut haasteita ohjelmistojen vertailussa.
22.1.2014

Pekka Harjunkoski, tutkimusjohtaja, Promenade Research Oy

Kuva iStock

Tutkimuksessa ohjelmistoja ei laitettu paremmuusjärjestykseen, vaan painopiste oli käytettävyydessä, tyytyväisyydessä, ohjelmistotoimittajien markkinoinnissa ja myynnissä sekä hankintakriteereissä.

Ohjelmistotoimittajien myyntiin kohdistuu paljon odotuksia. Sekä tarjousten että ohjelmistojen ominaisuuksien vertailussa on yli kolmanneksella tilitoimistoista ollut haasteita. Ohjelmistotoimittajien tulisi onnistua antamaan nykyistä laadukkaammin tietoa ohjelmistoista ja niiden soveltuvuudesta tilitoimiston käyttöön. Vain kolmannes kokee, että ohjelmistotoimittajat ovat onnistuneet antamaan oikeaa tietoa. Ongelmat leimaavat melko yhtenäisesti kaikkia ohjelmistotoimittajia. Myynnin osalta parhaiten ja heikoimmin onnistuvan ohjelmistotoimittajan välinen ero jää pieneksi.

Ohjelmiston hankintakriteereinä sovelletaan hyvin monia tekijöitä. Käyttöönoton varmuus ja helppous, käyttö­kustannukset ja raportointiominaisuudet erottuvat kuitenkin hieman muita kriteereitä tärkeämpinä. Myös aikaisemmat kokemukset, toimittajan uskottavat resurssit ja suosittelu ovat lähes kaikille tilitoimistoille keskeisiä valintaperusteita. Eri mieltä ollaan sen sijaan siitä, mikä merkitys ohjelmisto­toimittajan taustoille (esim. omistussuhteelle) annetaan.

 

 

Käyttökokemus vaihtelee merkittävästi

Ohjelmistojen välillä on merkittäviä eroja niin kokonaistyytyväisyydessä kuin suositeltavuudessa.  Parhaimmiksi koetut ohjelmistot saavat hyviä tai erinomaisia arvioita yli kahdelta kolmasosalta käyttäjiä. Heikoimmin menestyvien ohjelmistojen käyttäjistä vain alle puolet on tyytyväisiä ohjelmistoon kokonaisuutena. 

Ohjelmistot saavat parhaita arvioita toimivuudesta: ohjelmistot toimivat ilman pitkiä odotusaikoja (tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 72 % ) ja ovat helppokäyttöisiä (68 %). Kriittisyys on keskimäärin korkeinta siinä, millaisen etäkäyttömahdollisuuden ohjelmistot tarjoavat (kriittisiä tai erittäin kriittisiä 14 %), kuinka helppoa ohjelmistoa on käyttää yhdessä asiakkaan kanssa (16%), kuinka helppoa asiakaskohtaisten raporttien laatiminen on (17 %), ja kuinka käyttäjien kehitysideoita on hyödynnetty ohjelmiston kehittämisessä (19 %).

Ohjelmistojen suosittelun kannalta tärkeimmät tekijät (kysymykset, jotka korreloivat suositteluun) ovat:

  • ohjelmiston helppokäyttöisyys
  • ohjelmiston avulla tuotettavat positiiviset asiakaskokemukset 
  • miten ohjelmiston on koettu mukautuvan muuttuviin asiakastarpeisiin.

 

 

Helppokäyttöisyys toteutuu ko. tekijöistä keskimäärin parhaiten. Ohjelmistojen välillä on sen sijaan enemmän hajontaa asiakastarpeisiin mukautumisessa ja loppuasiakkaan auttamisen osalta.

Henkilöt, jotka eivät olisi valmiita suosittelemaan käyttämäänsä ohjelmistoa muille, suhtautuvat keskimäärin melko kriittisesti mm. seuraaviin tekijöihin: 

  • Ohjelmisto helpottaa tilinpäätöksen ja tasekirjan tekemistä
  • Ohjelmisto pystyy helposti mukautumaan muuttuviin asiakastarpeisiin
  • Asiakaskohtaisten raporttien laatiminen on helppoa

 

 

Markkinointiviestintää kohdattu harvoin

Vastaajista 39 % ei ole kohdannut ohjelmistotoimittajan markkinointiviestintää viimeisen kahden vuoden aikana lainkaan. Vain 13 % sanoo kohdanneensa markkinointiviestintää paljon tai melko paljon. Ohjelmistotoimittajilla onkin keskimäärin heikko tunnettuus kohderyhmässä: mielikuvia ei pääsääntöisesti ole lainkaan niistä ohjelmistotoimittajista, joiden tuotteita tilitoimistossa ei ole käytössä. Jos mielikuvia on syntynyt, ne ovat hyvin vaihtelevia eivätkä useinkaan vastaa ohjelmiston käyttäjien arvioita ohjelmiston toimivuudesta.

Monen ohjelmistotoimittajan kohdalla yleinen mielikuva on heikompi kuin käyttäjien tyytyväisyys tai suositteluhalukkuus ko. ohjelmistosta. Muutamien ohjelmistojen kohdalla on kuitenkin niin, että yleinen mielikuva on jonkin verran positiivisempi kuin se arvio, jota ohjelmiston käyttäjät ohjelmistolle antavat.

 

Näin tutkimus tehtiin

Taloushallintoliiton tutkimuksessa oli mukana 12 ohjelmistotoimittajaa yhteensä viidellätoista eri ohjelmistotuotteella: Basware, EmCe Solution Partner Oy, Heeros Systems Oy, Lemonsoft Oy, Maestro, Netbaron Solutions Oy, OpusCapita, ProCountor International Oy, Talgraf, Visma Software Oy ja Western Systems Oy. Tutkimus toteutettiin marraskuussa 2013 ja tutkimuksen toteutuksesta vastasi Promenade Research Oy.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1021 tilitoimistossa työskentelevää henkilöä, joista 702 oli osallistunut ohjelmistojen hankintavaiheen päätöksentekoon. Vastaajista 48 % oli toimitusjohtajia ja 33 % pääkirjanpitäjiä. Vastaajat edustivat tasaisesti eri kokonaisia tilitoimistoja niin henkilömäärän, asiakasmäärän kuin liikevaihdon suhteen. Vastanneista 38 % työskentelee tilitoimistoissa, jotka tarjoavat lakisääteisen peruspalvelun lisäksi myös lisäarvo- ja tulosohjauspalvelu.

 

 

TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki