CTA Paikka
CTA Paikka

Raportointilautakunnan työ käynnistyy

Tekes-rahoitteisen FIA-projektin (Fully Integrated Accounting) tehtävänä oli kehittää suomalaisen taloushallinnon järjestelmiä tehokkaammiksi ja reaaliaikaisemmiksi muun muassa talouden raportointia kehittämällä. Hankkeessa on ollut edustettuna laajasti elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja korkeakoulumaailman keskeiset tahot.
18.5.2010

Juha Ahvenniemi

Tässä kirjoituksessa kuvataan, miten raportointikoodiston ylläpito ja kehittämistyö on organisoitu pysyvälle perustalle FIA-hankkeen ensimmäisen vaiheen päättyessä. Raportointikoodistosta on aiemmin kerrottu Tilisanomien numerossa 3/2009.

Tili-instituuttisäätiö kotipaikkana raportointilautakunnalle

FIA-projektissa osana raportointikoodiston kehitystyötä todettiin tarpeelliseksi luoda toimielin, joka huolehtisi raportointikoodiston jatkuvasta kehittämisestä ja ylläpidosta. Hankkeessa muodostui yksimielinen käsitys siitä, että Tili-instituuttisäätiö, joka toimii Taloushallintoliiton yhteydessä, on soveltuva kotipaikka raportointikoodistolle, jonka mukaisesti säätiöön on perustettu raportointilautakunta.

Tili-insituuttisäätiön erityinen tehtävä on säätiön sääntöjen mukaan edistää laskentatointa ja taloushallintoa Suomessa.

Lautakunnan tehtävä

Raportointikoodistoon liittyvät tehtävät soveltuvat luontevasti juuri tähän säätiön perustehtävään säätiön sateenvarjon alle. Säätiö on vahvistanut lautakunnalle ohjesäännön. Raportointilautakunnan tehtäväksi määriteltiin FIA-hankkeessa ja sittemmin edellä mainitussa lautakunnan ohjesäännössä ylläpitää ja kehittää Suomen taloushallinnon raportointikoodistoa ja vahvistaa vuosittain sen sisältö seuraavalle kalenterivuodelle.

Säätiön muina erityisinä tehtävinä on tällä hetkellä muun muassa huolehtia taloushallintoalan palveluyritysten auktorisointijärjestelmästä sekä alan asiantuntijatutkinnosta, KLT-kirjanpitäjän tutkinnosta. KLT-tenttiin pääsyn edellytyksenä on lähtökohtaisesti taloushallinnon korkeakoulututkinto sekä soveltuva vähintään kolmen vuoden työkokemus. Tentin läpäisee alle puolet siihen osallistuvista tenttikelpoisista alan ammattilaisista. KLT-kirja on voimassa toistaiseksi ja sen ylläpito edellyttää muun muassa jatkuvaa ja riittävää koulutusta ja tutkinnon ylläpidon edellyttämää työkokemusta, joista raportoidaan säätiölle kolmen vuoden välein. Voimassa olevia KLT-kirjoja on tänä päivänä yli 2 500.

Raportointilautakunnan kokoonpano, jäsenten toimikaudet ja päätöksenteko

Lautakuntaan kuuluu edustajia raportointikoodiston käyttäjiä, hyödyntäjiä ja kehittäjiä edustavilta tahoilta; lautakuntaan kuuluu aina kuitenkin asiantuntija tiedeyliopistosta, Verohallinnosta, Taloushallintoliitosta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ehdotuksia jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi pyydetään raportointikoodiston käyttäjiä, hyödyntäjiä sekä kehittäjiä edustavilta tahoilta.

Raportointilautakuntaan voi kuulua 8–12 jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista puheenjohtaja valitaan jostakin edellä nimeltä mainitusta tahosta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies. Säätiö nimittää raportointilautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varamiehet kahdeksi kalenterivuodeksi. Säätiö voi myös nimetä lautakunnalle sihteerin tai sihteereitä.

Säätiö on pyytänyt seuraavia raportointikoodiston käyttäjiä, hyödyntäjiä ja kehittäjiä edustavia tahoja nimeämään edustajansa lautakuntaan:

– Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
– Elinkeinoelämän keskusliitto
– Keskuskauppakamari
– Kuntaliitto
– Patentti- ja rekisterihallitus
– Taloushallintoliitto
– Tilastokeskus
– työ- ja elinkeinoministeriö
– VM:n ValtIT
– Verohallitus
– Yritystutkimusneuvottelukunta.

Lautakunnan kokoonpano vahvistetaan toukokuun aikana.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja samalla yhteensä vähintään puolet lautakunnan jäsenistä on paikalla. Lautakunnan päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Tehtävän luonne huomioiden käytännön tavoitteena tulee varmastikin olemaan mahdollisuuksien mukaan päästä yksimielisiin päätöksiin.

Lautakunnan rooli säätiössä on itsenäinen. Kaikki raportointikoodistoon liittyvät asiat valmistellaan ja käsitellään lautakunnassa tai sen valmisteluelimenä toimivassa raportointivaliokunnassa säätiön vahvistaman ohjesäännön mukaisesti.

Raportointivaliokunta valmistelevana elimenä

Raportointilautakunnan valmistelevana ja avustavana elimenä toimii raportointivaliokunta. Valiokunnan rooli on työvaliokuntatyyppinen ja se valmistelee lautakunnan kokousasioita.

Valiokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä, jotka edustavat edellä nimellä mainittuja tahoja. Valiokunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja. Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta jäsentä on läsnä. Valiokunnalla on myös oikeus päättää – ollessaan yksimielinen – kiireellisiä toimia vaativista raportointikoodistoa koskevista asioista.

Toiminnan käynnistyminen toukokuussa

Raportointilautakunnan järjestäytymiskokous pidetään 25.5.2010. Ensimmäisinä tehtävinä on tehtävän vastaanottaminen FIA-hankkeelta, toiminnan käynnistäminen ja työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman suunnittelu sekä luonnollisesti vuoden 2011 raportointikoodistoon liittyvät kysymykset.

Raportointikoodistoon liittyvää tietoa on saatavilla alkuvaiheessa osoitteessa www.taloushallintoliitto.fi.

Mikä on FIA?

Taloushallinnon työt monipuolistuvat ja luovat taloushallinnon alalle mielenkiintoisempia töitä, kun rutiinityöt vaihtuvat laajempien kokonaisuuksien hallintaan. Yritysten kirjanpitoon kuuluu kuitenkin edelleen paljon turhaa manuaalisesti tehtävää työtä, joka voitaisiin tulevaisuudessa hoitaa automatisoidummin ja reaaliajassa oikeiden välineiden ollessa käytössä.

FIA-hankkeessa (Fully Integrated Accounting) Tieto ja Aditro kehittävät uusia teknisiä ratkaisuja ja toimintamalleja taloushallinnon prosessien tehostamiseen ja yritysten hallinnollisen taakan keventämiseen yhteistyössä Taloushallintoliiton, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Työn lähtökohtana toimii verkkolaskutus, joka luo perustan uusien sähköisten välineiden ja toimintatapojen kehittämiselle.

FIA on osa Real-Time Economy (RTE) -tutkimusohjelmaa, jonka Tieto ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu käynnistivät vuonna 2006. Ohjelman tarkoituksena on edistää taloushallinnon prosessien ja palveluiden sähköistämistä ja reaaliaikaistamista. Tavoitteena on myös saada aikaan yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja toimintatapoja taloushallinnon alalle sekä kouluttaa tulevaisuuden taloushallinnon osaajia. Tekes toimii ohjelman osarahoittajana.

Raportointikoodistolla helpotusta viranomaisraportointiin

FIA-hankkeessa luotu raportointikoodisto merkitsee suurta kehitysaskelta taloushallinnon alalla. Raportointikoodiston tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa yritysten pakollista sidosryhmäraportointia, yhtenäistää raportointikäytäntöjä sekä mahdollistaa nykyistä sujuvamman viranomaisyhteyksien kehittämisen olemassa olevia raportointikanavia hyödyntäen.

Raportointikoodistoa on kehitetty FIA-hankkeessa yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Tärkeän panoksensa työhön ovat antaneet erityisesti Verohallinto, Tilastokeskus ja Yritystutkimusneuvottelukunta, jotka ovat pakollisten raporttien vastaanottajatahoja.

Seuraavaksi Fully Integrated Payroll

Taloushallintoliiton tekemien laskelmien mukaan palkanlaskenta ja henkilöstöhallinnon hoitaminen maksavat monessa yrityksessä enemmän kuin yrityksen kirjanpito. Henkilöstö- ja palkkahallinnon raportointi koetaankin usein yrityksissä haasteelliseksi osa-alueeksi, koska kerättävän tiedon määrä on moninainen ja tietoa kerääviä tahoja on useita.

FIA-hankkeesta saatujen tulosten innoittamana RTE-ohjelmassa suunnitellaan parhaillaan jatkohanketta, jossa tavoitteena on mallintaa ratkaisu yritysten pakolliseen henkilöstö- ja palkkahallinnon raportointiin.

Lisätietoa RTE-ohjelmasta: www.hse.fi/EN/research/t/p_7/RTE/

Tuija Lompolojärvi
RTE-ohjelman projektipäällikkö

TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki