Ohjelmistoista löytyy kehitettävää

Taloushallintoliitto kysyi viime syksynä tilitoimistoilta mielipiteitä heidän käyttämistään taloushallinnon ohjelmistoista. Kyselyyn vastasi 561 erikokoista tilitoimistoa.
12.3.2013

Eeva Lyytinen asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kuva iStock

Asiakasnäkökulmaan painottuvasta kyselystä voidaan päätellä, että taloushallinnon ohjelmistoissa on kehitettävää. Tulokset tai niistä vedetyt päätelmät eivät laita ohjelmistoja luokittelujärjestykseen. Vastaajat ottivat kantaa vain työssään käyttämiänsä ohjelmistoja koskeviin kysymyksiin. Joidenkin ohjelmistojen kohdalla vastaajamäärät jäivät pieneksi.

Taloushallintoliitto ei anna suosituksia tai kannan­ottoja ohjelmistoista. Kyselyn tulokset kertovat ohjelmistoista vain liiton valitsemasta näkökulmasta. Valitessaan ohjelmistoa tilitoimiston pitää ratkaista ohjelmiston valinta ottamalla huomioon oman toiminnan kehitys ja tarpeet. Yhdelle hyvä ohjelmisto ei välttämättä ole sitä toiselle ja toisinpäin.

Taloushallintoliitto.fi-sivuilla julkaistussa kyselyraportissa esitellään seuraavat ohjelmistot lyhyesti: Asteri, Econet, EmCe, Fivaldi, Heeros, Lasso 2100, Lemonsoft, Maestro, NetBaron, Netvisor, Nova, ProCountor ja Tikon.

Kyselyyn vastanneet tilitoimistoammattilaiset ovat käyttäneet valitsemaansa ohjelmistoa pitkään muutamia ohjelmistotulokkaita lukuun ottamatta. Ohjelmiston vaihtaminen on suuri prosessi, ja usean samantapaisen ohjelmiston yhtäaikainen käyttäminen on iso kustannus. Joissain toimistoissa kuitenkin on useampi ohjelmisto käytössä erilaisien asiakkuuksien hoitoon.

Yllättävänä voidaan pitää sitä, että moni kyselyyn vastannut oli viime vuosina tutustunut muihin ohjelmistoihin. Peräti 37 prosenttia vastanneista oli viimeisen kahden vuoden aikana tutustunut muihin ohjelmistoihin ja perusteluna oli, että harkinnassa oli ohjelmiston vaihto.

Kustakin ohjelmistosta esitettiin viisi väittämää. Vastaajaa pyydettiin viisiportaisella asteikolla arvioimaan, ovatko he väittämästä täysin eri mieltä (arvo 1) tai täysin samaa mieltä (arvo 5).

Suurin täysin samaa mieltä olevien osuus – 32 % ohjelmistojen keskiarvosta – tuli kyselyssä väittämään, että vastaaja oli tyytyväinen eikä harkitse ohjelman vaihtamista. Tyytyväisimpiä omaan ohjelmistoonsa olivat pienimmät 1–2 henkilön toimistot. Eniten tyytymättömyyttä vaikuttaa olevan yli 10 hengen toimistoissa.

Eniten tyytymättömyyttä ilmeni ohjelmistojen tuottamien raporttien muokattavuutta kohtaan. Tämä arvio oli suurin kolmen ja neljän hengen toimistojen kohdalla. Toimialan kehitykselle kuitenkin olisi tärkeää, että asiakkaalle voitaisiin tuottaa sen tarpeet täyttävää raportointia suoraan järjestelmästä.

Nykyaikaisena käyttämäänsä ohjelmistoa pitivät tili­toimistokentän suuremmat, 5–9 hengen toimistot. Ehkä hieman yllättäen yli kymmenen henkilön toimistot olivat tässä suhteessa kriittisempiä. Näkemykset eivät olleet kuitenkaan kovin jyrkkiä, sillä näiden ­toimistojen antamat arviot eivät kuitenkaan erottuneet ”täysin eri mieltä” -vastauksina.

Ohjelmiston tuen riittävyyteen olivat tyytyväisimpiä pienimmät 1–2 hengen toimistot.

Vastaajilta kysyttiin myös suositteluhalukkuudesta. Kovin innokkaasti alalla ei työvälineitä olla valmiita suosittelemaan. Aineistosta lasketun nettosuositteluindeksin mukaan 1–2 hengen ja 5–9 hengen toimistot näyttäisivät varmimmin suosittelevan ohjelmistoaan muille.

 

 

 

 

 

TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki