Arvo-osuusjärjestelmä kokoaa yhteen lähes miljoonan suomalaisen osakeomistukset

Arvo-osuusjärjestelmä on sähköinen rekisteri, jossa arvopapereiden omistukset kirjataan omistajien arvo-osuustileille. Tilille kirjattu omistus osoittaa omistusoikeuden arvopaperiin sekä siihen liittyviin tuottoihin ja oikeuksiin. Järjestelmässä arvopapereiden liikkeellelaskijoilla, välittäjillä ja omistajilla on pääsy samaan reaaliaikaiseen tietoon.

26.8.2019 Euroclear Finlandin työryhmä Kuva iStock

Ennen arvo-osuusjärjestelmää käytössä olivat paperiset osakekirjat, joiden fyysinen käsittely oli hidasta ja turvatonta. Ongelman ratkaisemiseksi perustettiin vuonna 1989 sekä Helsingin Rahamarkkinakeskus (HRK) velkakirjojen ja pankkien sijoitustodistusten käsittelyyn että Suomen Osakekeskusrekisteri Osuuskunta (OKR) Helsingin Arvopaperipörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeiden säilytystä ja selvitystä varten. Molemmat järjestelmät otettiin käyttöön vuonna 1992 ja rinnakkaisia järjestelmiä käytettiin vuoteen 1997, jolloin ne yhdistettiin Suomen Arvopaperikeskukseksi. Arvopaperikeskus siirtyi belgialaisen Euroclearin omistukseen vuonna 2008.

Osakkeita pörssiyhtiöistä pieniin kuljetusyrityksiin

Kaikki Helsingin pörssissä listattujen kotimaisten yhtiöiden osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Järjestelmässä on myös listaamattomien yhtiöiden, kuten kasvuyritysten, alueellisten puhelin- ja sähköyhtiöiden, perheyhtiöiden ja kuljetusyrityksien osakkeita. Näiden lisäksi järjestelmään on liitetty osuuskunnan osuuksia sekä joukkovelkakirjalainoja, joiden liikkeeseenlaskijoina ovat tyypillisesti osakeyhtiöt, pankit, kunnat tai valtio.

Arvo-osuusjärjestelmän 1,5 miljoonalla arvo-osuustilillä on kirjattuna lähes 900 000 suomalaisen omistukset.

Kaikki Helsingin pörssissä listattujen kotimaisten yhtiöiden osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Turvallinen ja säännelty järjestelmä 

Euroclear Finland vastaa arvo-osuusjärjestelmän luotettavasta toiminnasta. Arvo-osuusjärjestelmä on tietojärjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti asiakkaiden ja lainsäädännön tarpeiden mukaisesti. Järjestelmän toimivuus on turvattu kaikissa tilanteissa osana Suomen huoltovarmuusjärjestelmää.

Arvo-osuusjärjestelmää säätelee lainsäädäntö (EU:n arvopaperikeskusasetus ja kansallinen lainsäädäntö) sekä Euroclear Finlandin säännöt. Finanssivalvonta valvoo yhtiön toimintaa. Järjestelmään pääsy on rajattu vain Euroclear Finlandin hyväksymille osapuolille eli tilinhoitajille, jotka täyttävät sääntelyssä asetetut vaatimukset. Osapuolilla on ankara vastuu järjestelmään tekemistään kirjauksista, ja niiden henkilökunnalta edellytetään vankkaa asiantuntemusta arvo-osuusjärjestelmästä.

Fyysisistä osakekirjoista sähköiseen arvo-osuustiliin

Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiön osakasrekisteri siirtyy Euroclear Finlandin ylläpidettäväksi, mikä vähentää yhtiössä osakasrekisteriin varattuja henkilöresursseja ja järjestelmäkustannuksia.

Koska osakkeen omistus rekisteröidään arvo-osuustilille, arvo-osuusjärjestelmään liitetystä arvopaperista ei anneta osakekirjoja. Yhtiön ei siten tarvitse painattaa osakekirjoja, jolloin painattamiseen ja hallinnointiin liittyvät kustannukset jäävät pois. Arvo-osuuksiin ei liity osakekirjojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyvää kuolettamismenettelyä, sillä ne on aina kirjattu turvallisesti arvo-osuustilille.

Arvo-osuusjärjestelmässä voi toteuttaa helposti ja luotettavasti myös erilaisia yhtiötapahtumia, kuten osakkeiden pilkkominen, yhdistäminen ja uusien osakkeiden antaminen. Euroclear Finland huolehtii uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta arvo-osuusjärjestelmässä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Tilinhoitajat maksavat osingon ja kirjaavat muutokset

Arvo-osuustilejä ylläpitävät tilinhoitajat, joita ovat muun muassa pankit. Ne maksavat osingot osakkaan arvo-osuustilin yhteyteen ilmoitetulle pankkitilille. Osinkoa jakava yhtiö ilmoittaa Euroclear Finlandille tulevasta osingonmaksusta ja toimittaa katteen tilinhoitajille joka pidättävät osingosta verot ja maksavat netto-osingot osakkaille. Tilinhoitajat raportoivat maksetuista osingoista osakkaille ja verottajalle. Euroclear Finland puolestaan raportoi kausivero- ja vuosi-ilmoitukset OmaVero-palveluun ja yhtiölle.

Yhtiön ei tarvitse enää itse ylläpitää omistajien omistus-, osoite- tai pankkitietoja, sillä tietojen ylläpito tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osakas ilmoittaa muuttuneen osoitteensa tai pankkitilinumeronsa omalle pankilleen, ja tehdyt muutokset välittyvät automaattisesti Euroclear Finlandin ylläpitämälle osakasluettelolle.

Tilinhoitajat huolehtivat omistajien pyynnöstä myös osakkeisiin liittyvistä omistusmuutoksista (esimerkiksi perintö, kauppa tai lahjoitus jne.) siirtämällä arvo-osuudet arvo-osuustililtä toiselle. Tilinhoitajat tutkivat yhtiön puolesta omistusmuutokseen liittyvät saantoselvitykset ennen osakkeiden siirtoa ja arkistoivat kirjauksiin liittyvät dokumentit. Omistusmuutos välittyy automaattisesti Euroclear Finlandin ylläpitämälle yhtiön osakasluettelolle. Tilinhoitajat raportoivat omistajalle arvo-osuustilillä tapahtuneista muutoksista tiliehtojensa mukaisesti.

Mikäli yhtiön yhtiöjärjestyksessä on esimerkiksi suostumuslauseke, omistusmuutokset kirjataan automaattisesti odotusluettelolle. Yhtiö saa tiedot osakkeiden omistuksissa tapahtuneista muutoksista tilaamalla Euroclear Finlandista listan muutoksista halutulta aikaväliltä. Listan perusteella yhtiö hyväksyy odotusluettelolla olevat omistukset siirrettäväksi osakasluettelolle. Euroclear Finland siirtää yhtiön pyynnöstä omistukset odotusluettelolta osakasluettelolle, jolloin osakkeiden haltijoista tulee täysivaltaisia omistajia.

Osakkeenomistaja maksaa arvo-osuustilillä olevien osakkeiden säilytyksestä omalle tilinhoitajapankilleen hinnaston mukaisesti.

Arvo-osuusjärjestelmän kustannukset

Arvo-osuusjärjestelmään liittyvät kustannukset yhtiöille muodostuvat siirtymiseen liittyvistä kustannuksista, omistajaluettelon hoitomaksusta sekä mahdollisten yhtiötapahtumien toteuttamisesta. Yhtiön tilaamista lisäpalveluista laskutetaan erikseen.

Osakkeenomistaja maksaa arvo-osuustilillä olevien osakkeiden säilytyksestä omalle tilinhoitajapankilleen hinnaston mukaisesti. Eri säilytysvaihtoehtoja kannattaa vertailla, sillä hinnat vaihtelevat asiakkuuden luonteen ja kaupankäynnin aktiivisuuden mukaan. Tarjolla on myös täysin kuukausimaksuttomia vaihtoehtoja. Arvo-osuustilin siirto tilinhoitajapankista toiseen on helppo toteuttaa pyytämällä vastaanottavaa pankkia tekemään kokotilinsiirron.

Euroclear Finland tarjosi aiemmin ilmaistilipalvelun niille asiakkaille, jotka eivät halunneet antaa arvo-osuustiliään pankkien hoidettavaksi. Palvelun kustannuksesta vastasivat ne yhtiöt, joiden osakkeita ilmaissäilytyksessä oli. Lakimuutoksen myötä yhtiön velvollisuus vastata palvelun kustannuksista päättyi. Asiakastilipalvelussa olleet tilit on nyt siirretty pankkien hoidettaviksi.

Euroclear Finlandin palvelut yhtiöille

Euroclear Finlandin Omistajainfo-palvelun avulla arvo-osuusjärjestelmään siirtynyt yhtiö pääsee vaivattomasti tilamaan raportteja omistajistaan sekä näiden omistuksissa tapahtuneista muutoksista. Omistajien perustiedot sekä omistukset ja niissä tapahtuneet muutokset siirretään arvo-osuusrekisteristä osakasluetteloon päivittäin rekisteripäivän päätteeksi.

Palvelun kautta yhtiö voi tilata myös historiatietoja aina yhtiön arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä lähtien. Tuoreimmat tiedot ovat aina edeltävän rekisteripäivän päättävästä tilanteesta.  Tilattavia aineistoja ovat muun muassa osakasluettelo, suurimmat omistajat, omistajien osoitetiedot tai tapahtuneet muutokset halutulta aikaväliltä.

 

Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen edut yhtiölle ja omistajalle

Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen edut yhtiölle

 • Euroclear Finland ylläpitää yhtiön osakasluetteloa
 • Fyysisten osakekirjojen käsittely poistuu
 • Euroclear Finland vastaa arvo-osuusjärjestelmän turvallisuudesta
 • Tilinhoitajat kirjaavat omistajan ilmoittamat muutokset
 • Yhtiö saa Euroclear Finlandilta ajantasaiset tiedot omistajista
 • Euroclear Finland ja tilinhoitajat maksavat osingon omistajien pankkitileille
 • Erilaiset yhtiötapahtumat toteutetaan helposti arvo-osuusjärjestelmässä
 • 10 vuoden jälkeen yhtiö voi myydä tuntemattomien osakkaiden osakkeet

Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen edut omistajalle

 • Kaikki arvopaperiomistukset ovat samassa paikassa
 • Osinko maksetaan arvo-osuustilin yhteyteen liitetylle pankkitilille
 • Arvo-osuustilin voi helposti siirtää pankista toiseen
TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki