KLT kannattaa aina

Taloushallinnon ja taloushallinnon palveluiden kehitys on johtanut kohti  laskennan asiantuntijoiden tehtävien ammattimaistumista. Nopea ja jatkuva muutos asettaa taloushallinnon alalla työskenteleville paljon haasteita. Palveluyritykselle on yhä tärkeämpää, että sen henkilöstö on alan tehtävien vaatimustason mukainen joukko ammattilaisia.
25.1.2011

Juha Ahvenniemi

Alan ammattimaisuuteen liittyy paljon vaatimuksia. Niistä suurin osa liittyy taloushallinnon ja laskennan osaamiseen sekä palvelun laatuun. Suomessa taloushallintoala on rakentanut KLT-järjestelmän tämän ammattimaisuuden konkretisoimiseksi. KLT-järjestelmässä mukana olevat henkilöt muodostavat osaamis- ja muun vaatimustason täyttävän ammattikunnan, jonka rooli alan palvelussa on keskeinen.

Niin kansallinen kuin yhä enemmän kansainvälinenkin taloushallintoalan kehitys asettaa alan toimijoiden taholta ”standardeja” sille, millainen osaaminen ja osaamisen näyttö alan ammattilaisilla tulee olla. Vaatimustasossa on keskeistä ensinnäkin hyväksyttävä alan peruskoulutus, toiseksi näyttö käytännön osaamisesta sekä lisäksi tietojen ja taitojen ylläpitovaatimus jatkuvan koulutuksen ja työtehtävien kautta ja viimeisenä vielä elinikäinen uuden oppimisen ajatus.

Samalla ammattilaisuuden varmistamisjärjestelmiin liittyy hyväksymis- ja valvontaelin, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että ammattilaiset täyttävät asetetut vaatimukset. Suomessa tällaisena elimenä toimii Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö. Sen toiminnan keskeinen tehtävä on huolehtia KLT-järjestelmästä  ja varmistaa ammattikunnan laatutason säilyminen ja kehittyminen sekä arvostuksen ja luottamuksen kasvaminen.

Suomalainen vaatimustaso noudattaa nyt ja tulevaisuudessa yhä suuremmassa määrin kansainvälistä vaatimustasoa, jolloin suomalaiset ammattilaiset ovat kilpailukykyisiä myös kansainvälisessä vertailussa.

Eurooppalainen vaatimustaso peruskoulutuksen osalta lähtee korkeakoulutasoisesta alan tutkinnosta (Suomessa KTM, tradenomi tms.), riittävästä työkokemuksesta sekä tietojen ja taitojen ylläpitämisestä koulutuksen ja alan työtehtävien kautta. Hyväksyttävän korkeakoulutason perustutkinnon voi tietyissä tilanteissa korvata alemmanasteisella vanhalla tutkinnolla tai riittävän kattavilla teoriaopinnoilla ja työkokemuksella. Järjestelmiin liittyy raportointivelvollisuus valvontaelimelle työtehtävistä, koulutuksesta ja muista tärkeistä seikoista. Nämä ovat myös lähtökohtana suomalaisessa KLT-järjestelmässä.

Suomalainen KLT-pätevyys on asiantuntijastandardi alan suomalaiselle taloushallinnon ammattilaiselle. KLT on merkki siitä, että kyseinen henkilö on yrityksen laskentatoimen, verotuksen ja yhtiöoikeuden sekä näihin liittyvien asioiden pätevyyden omaava ammattilainen. Auktorisoidun tilitoimiston kirjanpitotoiminnasta vastaavalla henkilöllä tutkinto on pakollinen.

KLT:t hoitavat monenlaisia talousasioiden asiantuntija- ja johtotehtäviä niin tilitoimistoissa kuin yksityisissä yrityksissäkin. Elinikäisen oppimisen ajatus pitää sisällään mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamista joillakin erityisalueilla, kuten johtamisessa, verotuksessa ja johdon laskentatoimen tehtävissä. Näin osaamista on mahdollista kehittää erilaisilla kehitysohjelmilla elinikäisen oppimisen ajatusta noudattaen.

KLT-kirjaimet kertovat, että kyseessä on alan ammattilainen, joka täyttää jatkuvasti alan standardien mukaiset vaatimukset. KLT-tutkintoon kannattaa hakeutua, jos haluat kehittää itseäsi alan pätevyyden omaavaksi ammattilaiseksi, joka erottuu edukseen niin työnantajien kuin asiakasyritystenkin piirissä.

KLT-arvon hankkiminen kannattaa, sillä tulevaisuudessa pätevyyden omaavat ammattilaiset ovat yhä kysytympiä. Myös kansainvälistyminen tulee lisäämään KLT:n merkitystä tulevaisuudessa.

Mikset sinäkin hakeutuisi seuraavaan KLT-tenttiin? Suomessa KLT-pätevyys on jo yli 2 600:lla ammattilaisella, joista valtaosa työskentelee taloushallinnon palveluyrityksissä.

Seuraava tentti pidetään ensi lokakuussa Helsingissä. Hakuaika tenttiin päättyy jo keväällä 15.4. Katso tutkinnosta lisää www.taloushallintoliitto.fi/klt/

Juha Ahvenniemi
Asiamies
Tili-instituuttisäätiö

TalousohjausUusimmat Artikkelit
Katso kaikki