Yrittäjän työeläkkeen vakuuttaminen muuttuu
Osakas onkin yrittäjä jo 30 prosentin omistusosuudella

Yrittäjän ja maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän määritelmä on laajenemassa vuoden 2011 alusta. Lakiesityksen mukaan osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevää osakasta pidetään työeläkelakien mukaan yrittäjänä, jos hänen omistusosuutensa on yli 30 prosenttia.
8.12.2010

Eila Parkkonen sosionomi, tiedottaja, Ilmarinen

Nykyisessä yrittäjän eläkelaissa osakeyhtiön osakas on yrittäjä, jos hän omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä. Lakiesityksen mukaan osakkaan tulee järjestää eläketurvansa YEL:n mukaan, jos hän omistaa yhtiöstä yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia.

Hallitus on antanut työeläkelakien yrittäjämääritelmän muutosta koskevan lakiesityksen 17.9.2010 (HE 135/2010). Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja perustuu yrittäjien sosiaaliturvan kehittämistä selvittäneen työryhmän ehdotuksiin.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtisen mielestä muutos on erittäin kannatettava. Se tuo yrittäjän eläkelakiin sellaisia henkilöitä, jotka todellisuudessa toimivat yrittäjäriskillä ja itse kokevat olevansa yrittäjiä. Toisaalta muutos tuo YEL:n vakuutettavaksi henkilöitä, jotka omistusosuutensa perusteella olisi nykylain mukaan pitänyt vakuuttaa työntekijän eläkelain mukaisesti, mutta ovat jääneet kokonaan työeläketurvan ulkopuolelle, koska he eivät ole nostaneet yrityksestään palkkaa.

Uusia yrittäjiä lain piiriin

Maijaliisa Takanen Eläketurvakeskuksen lakiosastolta pitää lainmuutosta tarpeellisena, jotta mahdollisimman moni ansiotyötä tekevä kuuluisi lakisääteisen työeläketurvan piiriin.

Tällä hetkellä esimerkiksi kahden tai kolmen henkilön tasaosuuksin omistamassa yrityksessä omistajat vakuutetaan TyEL:n mukaan työntekijöinä, jos he nostavat yrityksestään palkkaa. Omistajalla on mahdollisuus nostaa yrityksestä esimerkiksi osinkoa tai voitto-osuuksia. Jos hän ei nosta ansioitaan yrityksestä palkkana, TyEL ei häntä koske.

Takasen mukaan tämä ei ole tarkoituksenmukaista työeläkejärjestelmän, mutta ei myöskään yrittäjän itsensä kannalta. Omistusrajan alentuessa 30 prosenttiin lakisääteinen työeläketurva kattaa entistä tarkemmin ansiotyötä tekevät henkilöt. YEL:n mukaiselle vakuuttamiselle ei ole merkitystä sillä, nostaako yrittäjä yrityksestään palkkaa vai esimerkiksi osinkoa.

Kun yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta eikä palkkatuloa, hän jää esimerkiksi sairaus-, äitiys- ja isyyspäivärahassa vähimmäispäivärahan varaan. Sairausvakuutuksen päivärahan perusteena otetaan työntekijällä huomioon palkkatulo ja yrittäjällä YEL-vakuutuksen työtulo. YEL:n mukaan vakuutettuna yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa, joka määräytyy YEL-vakuutuksen työtulon perusteella.

Muutos koskee osakkaita jo vuonna 2011

Uusi yrittäjä, joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa ja jonka omistusosuus on yli 30 prosenttia, vakuutetaan uuden YEL:n mukaisesti ensi vuoden alusta alkaen. Myös niiden henkilöiden, jotka nyt ovat lakisääteisen vakuuttamisen ulkopuolella, koska eivät ole nostaneet ansioitaan palkkana, tulee ottaa YEL-vakuutus 1.1.2011 alkaen. Aikaa vakuutuksen järjestämiseen on kuusi kuukautta.

Siirrolle TyEL:sta YEL:iin kolmen vuoden siirtymäaika

Uusi yrittäjän eläkelain 30 prosentin omistusraja koskee myös osaomistajaa, joka on nostanut yrityksestä ansiot palkkana ja vakuutettu työntekijän eläkelain mukaan. Lainmuutos tarkoittaa sitä, että tällaisen henkilön täytyy siirtyä TyEL-vakuutuksesta YEL-vakuutuksen piiriin.

Siirtymäaikaa vakuutuksen vaihtamiselle on vuoden 2014 kesäkuun loppuun asti. Vakuutuksen vaihtaminen on joustavaa, kertoo Paula Ojala-Ruuth Ilmarisesta. Siirto YEL:n piiriin tulee voimaan yrittäjän kanssa sovitusta ajankohdasta, esimerkiksi kuun vaihteesta tai vuodenvaihteesta. Takautuvasti vakuuttamiseen ei tehdä muutoksia.

Esimerkiksi Ilmarisessa yrittäjälle helpoin tapa muuttaa vakuuttamista on käyttää sähköistä vakuutushakemuspalvelua. Muutoksen voi tehdä myös puhelimitse, Ojala-Ruuth kertoo.

Tapaturmavakuutus eroaa

Tapaturmavakuutuksen yrittäjämääritelmä ei ensi vuonna enää ole samanlainen kuin eläkelaeissa. Tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 2014 ratkaistaan, tulevatko myös sen työntekijää koskevat säännökset vastaamaan nyt ehdotettua työeläkelakien muutosta. Näin ollen osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevä osakas vakuutetaan tapaturman varalta vielä työntekijänä, jos hänen omistusosuutensa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on enintään 50 prosenttia.

Tilitoimisto tiedon välittäjä

Tilitoimistoilla on Ojala-Ruuthin mukaan merkittävä rooli siinä, että tieto tavoittaa yrittäjät, jotka ovat nyt lain ulkopuolella ja joiden pitää ensi vuoden alusta ottaa YEL-vakuutus.

– Eläkeyhtiö ei omasta aloitteestaan voi hoitaa vakuutusta kuntoon, koska sillä ei ole tietoja TyEL:n mukaan vakuutettujen työntekijöiden mahdollisista omistusosuuksista yrityksessä.

– Tilitoimisto todennäköisesti tietää yrittäjän omistusosuuden, kun se tekee veroilmoituksen, ja voi auttaa ja informoida yrittäjää muutoksesta, Ojala-Ruuth sanoo.

Maksunalennus kannustaa kunnon työtuloon

Eläketurvaan muutos ei vaikuta, sillä yrittäjillä ja työntekijöillä on yhtä hyvä eläketurva. Eläkettä kertyy työskentelystä samalla tavalla samojen prosenttien mukaan kuin palkansaajilla. Tilastollisesti yrittäjien työtulot ovat keskimäärin matalampia kuin palkkataso PK-yrityksissä. Yrittäjä hyväksyy sen, että työntekijän koko palkasta maksetaan lakisääteiset maksut. Kun yrittäjä itse voi vaikuttaa eläkkeen pohjaksi valitsemaansa työtuloon, hän näkee siinä helposti pelivaraa.

Lain mukaan yrittäjän työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta ja vähintään sitä palkkaa, jota vastaavasta työstä maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle. Ojala-Ruuth on työssään huomannut, että valtaosa yrittäjistä vakuuttaa yrittäjätulonsa samalle tasolle, kuin he ottavat tuloa yrittäjätoiminnastaan. Esimerkiksi ammatinharjoittajat vakuuttavat eläkkeensä usein vuotuisen ammattitulonsa mukaan. Yrittäjä voi kuitenkin määritellä työtulonsa nostamaansa tuloa korkeammaksi, jos hänen työpanoksensa on suurempi esimerkiksi pitemmän työajan vuoksi.

Lakimuutoksen lähtökohtana on, että TyEL:stä siirtyvän yrittäjän työtulo säilyisi ainakin samalla tasolla kuin työntekijänä.

– Kunnon työtulon ja eläketurvan varmistamiseen kannustaa maksunalennus. Uusi yrittäjä, myös TyEL:sta YEL:iin siirtynyt yrittäjä saa nimittäin 25 prosentin maksunalennuksen neljän vuoden ajaksi edellyttäen, että hän tulee ensimmäisen kerran YEL-vakuutuksen piiriin, Ojala-Ruuth sanoo.

 

Osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevän osakkaan vakuuttaminen YEL:ssa 1.1.2011 jälkeen
Uusi yrittäjä, jonka yrittäjätoiminta alkaa 1.1.2011 tai sen jälkeen ja joka omistaa yksin yli 30 % osakkeista tai yli 50 % yhdessä perheenjäsenten kanssa. YEL-vakuutuksen järjestelyaika on 6 kuukautta siitä lukien, jolloin on tullut vakuuttamisvelvollisuuden piiriin.
Jos toimiva osakas, jonka omistusosuus on enintään 50 %, mutta yli 30 %, ja joka ei ole nostanut ansioitaan yrityksestä palk­kana. On jäänyt työeläkelakien ulkopuolelle. YEL-vakuutuksen järjestelyaika on 1.1.–30.6.2011.
TyEL:n mukaan työnteki­jänä vakuutettu osakas, jonka omistusosuus on ollut enintään 50 % mutta yli 30 %. Aikaa siirtyä TyEL-vakuutuksesta YEL:iin on 1.1.2011–31.12.2013. Muutosilmoituksen takaraja on 30.6.2014 kuuden kuukauden järjestelyajan vuoksi.
Katso kaikki