Työsuhteen jatkuvuus yrityskaupoissa

Sukupolvenvaihdos, kannattamattomuus, kasvuhakuisuus, liiketoiminnan laajentaminen tai tehostaminen. Syitä yrityskauppoihin on monia. Myyjällä ja ostajalla on pienessäkin yrityskaupassa pitkä lista tehtäviä ja vastuita. Työsuhteisiin liittyvät velvoitteet eivät ole niistä vähäisimpiä.
30.11.2021 Tarja Anunti Kuva iStock

Osakeyhtiön yrityskaupassa myydään yrityksen osakkeet tai liiketoiminta. Kaupan voi olla vain osa edellä mainituista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa myyjänä on osakkeenomistaja, jälkimmäisessä itse yritys. Ostajana voi olla yksityishenkilö tai toinen yritys. Toisinaan yritysjärjestelyjä tehdään jakamalla myyjäyritys kahdeksi yritykseksi, joista toinen myydään. Joskus myytävä yritys sulautetaan ostavaan yritykseen.

Tilanteesta riippuen ostajia ja myyjiä voi olla monia. Mutta kuka on vastuussa yrityksen voimassa olevista työsuhteista ja mikä on työntekijän asema yrityskaupan keskellä?

Yrityskauppa ei yksin ole työnantajalle irtisanomisen peruste

On yksiselitteistä, ettei yrityskauppa yksinään ole irtisanomisen peruste. Lähtökohta on, että yrityksen osakkeita tai liiketoimintaa ei voi myydä toiselle taholle ilman, että työntekijät siirtyisivät kaupan mukana.

Työntekijöiden ohella siirtyvät työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä säädetään työsuhteiden jatkuvuudesta liikkeen luovutuksessa eli tilanteessa, jossa yritys tai sen toiminnallinen osa vaihtaa omistajaa. Sen mukaan työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Lisäksi lain 7 luvun 5 §:ssä säädetään, ettei luovutuksensaaja saa irtisanoa työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella.

Uuden omistajan velvollisuus noudattaa edellistä sitonutta työehtosopimusta jatkuu sopimuskauden loppuun asti.

Työsopimuslain säännöksiä täydentää työehtosopimuslain (436/1946) 5 §, jonka mukaan luovutuksensaajalle eli uudelle työnantajalle siirtyvät kaikki ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka luovuttajalla sitovan työehtosopimuksen mukaan oli. Uuden omistajan velvollisuus noudattaa edellistä sitonutta työehtosopimusta jatkuu sopimuskauden loppuun asti.

Taloudellinen tai tuotannollinen irtisanomisperuste voi muodostua kauppatilanteessa

Joskus yrityskauppoihin – erityisesti liiketoiminnan myynnin yhteydessä – liittyy liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä, jonka myötä uudelle työnantajalle voi liikkeen luovutuksen jälkeen muodostua työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukainen taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsuhteen irtisanomiselle. Muutoksista johtuen työtä ei välttämättä ole tarjolla samassa laajuudessa ja muodossa kuin ennen kauppoja.

Työnantajalla ei siis ole yrityskaupasta johtuvaa erityistä irtisanomisoikeutta, muttei toisaalta myöskään erityistä rajoitetta irtisanomiselle.

Työnantajalla ei siis ole yrityskaupasta johtuvaa erityistä irtisanomisoikeutta, muttei toisaalta myöskään erityistä rajoitetta irtisanomiselle. Työntekijällä ei niin ikään ole kaupasta johtuvaa erityissuojaa, joka estäisi uutta omistajaa irtisanomasta työsuhdetta liikkeen luovutuksen jälkeen.

Taloudellisen tai tuotannollisen irtisanomisperusteen olemassaoloa arvioidaan kuten muissakin irtisanomistilanteissa.

Työntekijällä on irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä

Työnantajan näkökulmasta työsuhde siis on lähtökohtaisesti pysyvä yrityskaupasta huolimatta. Työntekijän puolelta tilanne on kuitenkin toinen. Työsopimuslain 7 luvun 5 §:n mukaan liikkeen luovutuksen yhteydessä työntekijällä on oikeus irti­sanoa työsopimus päättymään noudattamatta muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa.

Jos työntekijä on saanut tiedon luovutuksesta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää, hän voi irtisanoa sopimuksensa päättymään luovutuspäivästä. Jos tieto luovutuksesta on tullut työntekijälle myöhemmin, hänellä on edelleen oikeus irtisanoa sopimuksensa päättymään joko luovutuspäivästä tai sen jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.

Työehtojen heikentymisestä johtuvasta irtisanomisesta vastaa uusi työnantaja

Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät yrityksen tai liike­toiminnan uudelle omistajalle vanhoina työntekijöinä. Työsuhteen alkamispäivä, lomakertymät ja palkka säilyvät ennallaan. Jos uusi omistaja ei voi tarjota työntekijälle samoja etuja kuin aiempi, on etu hyvitettävä. Tärkeää on, että työehdot eivät olennaisesti heikenny. Olennaisuutta tarkastellaan työehtojen kokonaisuuden kannalta.

Jos uusi omistaja ei voi tarjota työntekijälle samoja etuja kuin aiempi, on etu hyvitettävä.

Työsopimuslain 7 luvun 6 §:ssä säädetään työnantajan vastuusta, jos työsuhde irtisanotaan työntekijän toimesta ja sen syynä on liikkeen luovutuksen yhteydessä tapahtunut työehtojen olennainen heikentyminen. Työsopimuksen ei katsota päättyneen työntekijästä johtuvasta syystä, jos taustalla on työ­ehtojen olennainen heikentyminen.

Käytännössä säännös turvaa liikkeen luovutuksen yhtey­dessä irtisanoutuvan työntekijän etua ja sillä on vaikutusta muun muassa työntekijän työttömyysturvaetuuksiin ja oikeuteen saada eroraha.

Asiantuntijana
Tarja Anunti varatoimitusjohtaja, Linnunmaa Lex Oy
Katso kaikki