Osasairauspäivärahaa voi hakea aiempaa sujuvammin

Molempien osapuolten ei tarvitse enää vahvistaa osa-aikatyön sopimuksen sisältöä omalla ilmoituksellaan.
21.8.2014

Päivi Hyvärinen Suunnittelija, Kela Terveysosasto

Kuva iStock

Työnantajat ja työntekijät sopivat aikaisempaa useammin osa-aikatyöstä, kun sairastunut työntekijä tarvitsee tukea työhön paluuseen tai työssä pysymiseen. Työterveyshuolto on mukana osa-aikatyön suunnittelussa, jotta siinä huomioidaan työntekijän terveys ja toipuminen. Osa-aikatyön työtehtävät voivat olla samoja tai työntekijän jäljellä olevan työkyvyn mukaan räätälöityjä.

Hakemista on selkeytetty ja käyttö laajentunut  

Molempien osapuolten ei tarvitse enää vahvistaa osa-aikatyön sopimuksen sisältöä omalla ilmoituksellaan, vaan lähtökohtaisesti Kela luottaa työnantajan antamiin tietoihin.  Kela kysyy tarvittaessa työntekijältä lisätietoja.   

Vuoden alusta lukien osasairauspäivärahaa on voitu myöntää myös niissä tilanteissa, joissa työntekijällä on useita osa-aikaisia työsuhteita.  Lisäsi osasairauspäivän myöntöaikaa on pidennetty 120 arkipäivään. 

Mitä sopimuksesta ilmoitetaan Kelaan?  

Jos työntekijä on kokoaikatyössä, työnantajan tulee ilmoittaa: 

  • työsopimuksen mukainen viikkotyöaika 
  • osa-aikatyön sovittu viikkotyöaika ja
  • maksetaanko täyttä kokoaikatyön mukaista palkkaa.  

Työsuhteen tulee olla alalla sovellettavan kokoaikatyön mukainen. Lähtökohtaisesti työnantajan ilmoitus kokoaikaisuudesta riittää.    

Myös osa-aikainen työntekijä voi hakea osasairauspäivärahaa, jos useampien työsuhteiden yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa ja hän sopii kaikkien työnantajiensa kanssa osa-aikatyöstä ja sen ajalta maksettavasta palkasta. Työaikaa voidaan vähentää kaikista työsuhteista tai vain osasta, mutta yhteenlasketun työajan vähennyksen tulee olla 40–60 prosenttia.

Jos työntekijällä on useita osa-aikaisia työsuhteita, jokaisen työnantajan tulee ilmoittaa:  

  • työsopimuksen mukainen viikkotyöaika ja 
  • muuttuuko työaika ja jos muuttuu, mikä on työntekijän kanssa sovittu uusi työaika.

Osa-aikatyön työnantajalle ei koskaan makseta osasairauspäivärahaa. Työnantaja ei tällöin voi saada myöskään tavallista sairauspäivärahaa, vaikka työsuhteen ehtojen mukaan työntekijälle kuuluu maksaa sairausajan palkkaa poissaoloajalta. 

Työnantaja saa tiedon osasairauspäivärahan hakemisesta, koska työntekijän on sovittava kaikkien työnantajiensa kanssa osa-aikatyön järjestelyistä. Osa-aikatöitä tekevän työntekijän osasairauspäiväraha maksetaan aina työntekijälle itselleen. 

Missä tilanteissa ilmoitetaan palkkatiedot?

Osa-aikatyön ajalta maksettavan palkan ilmoittaminen Kelaan tarkoittaa osasairauspäivärahan hakemista työnantajalle. Osa-aikatyön palkka tulee ilmoittaa vain, jos työsuhteen ehdoissa on sovittu täyden palkan maksamisesta, jolloin työntekijälle maksetaan osa-aikatyön palkkaa ja poissa­oloajan palkkaa. Näiden palkkalajien tulee yhteensä vastata työntekijän kokoaikatyön palkan perusteella määräytyvää poissaoloajan palkkaa. Palkkatietoja ei siis ilmoiteta Kelaan, jos työntekijälle maksetaan vain osa-aikatyön palkkaa tai jos sairausajalta maksettava palkka on vähennettyä palkkaa.   

Koska työsuhteiden ehdoissa voi olla erilaisia säännöksiä sairausajan palkan määräytymisestä ja maksamisen ehdoista, Kela luottaa pääsääntöisesti työnantajan ilmoittamiin tietoihin.  Jos työnantaja ilmoittaa Kelaan osasairauspäivärahan ajalta maksettavan osa-aikatyön palkan, mutta valitsee lomakkeelta, että palkka on täyttä kokoaikatyön palkkaa, kyse on virheestä.  Kela ei välttämättä euromäärien perusteella pysty päättelemään, onko kyse täydestä kokoaikatyön palkasta. 

Koska osasairauspäiväraha on aina puolet sairauspäivärahan määrästä, osasairauspäiväraha voidaan maksaa virheellisesti työnantajalle ja työntekijän tuloksi jää vain osa-aikatyön palkka. Tästä syystä virhe voi tulla esille vasta kun työntekijä saa päätöksen. 

Jos työnantaja hakee osasairauspäivärahaa ja vuosiloma pidetään osa-aikatyön sopimuksen aikana, työnantajan on ilmoitettava vuosiloman aika Kelaan. Vuosiloman ajalta päiväraha maksetaan aina työntekijälle.

Sopimus pisimmillään 120 päivää  

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta. Sopimuksen tekemiseen ja sen kestoon vaikuttaa olennaisesti, miten lääkäri arvioi työntekijän työkyvyn ja sen, kuinka pitkään työhönpaluuta on tarpeen tukea erityisjärjestelyin.

Sopimusta suunniteltaessa työnantaja voi varmistaa työntekijältä, onko henkilölle aiemmin myönnetty osapäivärahaa ja onko osasairauspäiväraha enimmäisaikasäännösten perusteella myönnettävissä. Kela seuraa päivärahapäivien kertymää ja ilmoittaa ne aina työntekijän päätöksessä. Sairauspäivärahan suorituspäivät eivät vaikuta oikeuteen saada osasairauspäivärahaa. Tietosuojasyistä Kela ei saa ilmoittaa työnantajalle osasairaspäivärahan tai sairauspäivärahan suorituspäiviä. Suorituspäivien lukumäärä ilmoitetaan työnantajalle kuitenkin silloin, jos päivärahan maksamiseksi tarvittavaa työterveyshuollon lausuntoa työssä jatkamisen mahdollisuuksista ei ole toimitettu ennen 90 suorituspäivää. Tähän 90 suorituspäivän kertymään lasketaan sekä sairauspäivärahan että osasairauspäivärahan myönnetyt päivät.

Työntekijä saa aikaisemmat suorituspäivät helpoiten selville henkilöasiakkaan asiointipalvelusta tai  soittamalla Kelan puhelinpalveluun.

Jos osa-aikatyö keskeytyy tai sopimusta jatketaan

Osa-aikatyötä koskeva sopimus sitoo osapuolia sopimuskauden ajan, ellei sopimusta muuteta uudella sopimuksella. Jos sopimusta jatketaan, työnantajan on ilmoitettava tiedot sopimuksesta samalla tavoin kuin siitä on ilmoitettu osa-aikatyöstä ensimmäisellä kerralla sovittaessa. 

Jos sopimus keskeytyy, siitäkin on ilmoitettava Kelaan. Ensisijaisesti vastuu on työntekijällä, jonka on ilmoitettava myös syy keskeytymiseen. Työnantajakin voi ilmoituksen tehdä, varsinkin jos syynä on työntekijän sairastuminen ja työntekijä alkaa saada sairausajan palkkaa. Kelan käsittelijä selvittää näissä etuuksien vaihtumistilanteissa, maksaako työnantaja sairausajan palkkaa. Tietojen puutteellinen välittyminen on kuitenkin riski, esimerkiksi jos työntekijällä on väärä käsitys oikeudestaan sairausajan palkkaan. 

Työnantaja voi ilmoittaa sopimuksen keskeytymisestä esimerkiksi lähettämällä lisäselvityksen asiointipalvelussa tai soittamalla työnantajien puhelinpalveluun.

Miten työnantaja lähettää tiedot Kelaan? 

Työnantaja tai tämän valtuuttama taho voi ilmoittaa osa-aikatyön sopimusta koskevat tiedot kätevimmin työnantajien asiointipalvelun kautta. Työnantaja voi myös täyttää ja tulostaa www.kela.fi/lomakkeet  -sivulta lomakkeen SV28 ja postittaa sen Kelaan. 

Palkkatiedot ilmoittamalla työnantaja hakee osasairauspäivärahaa. Myös hakeminen tapahtuu kätevimmin työnantajien asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi-tyonantajat). 

Lisätietoja www.kela.fi/tyonantajat ja www.kela.fi/uutiskirje.

Katso kaikki