CTA Paikka
CTA Paikka

Luontoisetuautojen veronhuojennukset

Sähkö-, hybridi- ja muiden vähäpäästöisten autojen hankintaa on viime vuosina pyritty tukemaan useilla eri keinoilla. Keinovalikoimaan ovat kuuluneet muun ohessa luontoisetuautojen verotuksen huojennukset, joista uusimmat tulivat voimaan vuoden 2022 alusta alkaen. Huojennukset vaihtelevat niin perusteiltaan kuin määrältään, minkä vuoksi ne muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden. Tähän artikkeliin on koottu kokonaisesitys nykyisistä luontoisetuautojen huojennuksista.
7.3.2022 Janne Myllymäki ja Sari Wulff Kuva iStock

Täyssähköautojen huojennukset

Työnantajalta luontoisetuna saatuun täyssähköautoon kohdistuu nykyisin kaksi erillistä huojennusta. Tuloverolain 64a §:n perusteella autoedun verotusarvosta vähennetään 170 euroa kuukaudessa, jos auton ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0 grammaa ajettua kilometriä kohden. Tällä hetkellä markkinoilla olevista autoista huojennukseen oikeuttavia ”nollapäästöisiä” autoja ovat ainoastaan täyssähköautot.

Tuloverolain mukaisen huojennuksen voi saada sekä vapaasta autoedusta että auton käyttöedusta. Vähennettävä määrä on sama (170 euroa) riippumatta siitä, käytetäänkö edun arvon laskennassa kaavamaista kuukausi- vai kilometrikohtaista arvoa. Huojennus vähennetään Verohallinnon luontoisetupäätöksen mukaisesti lasketusta autoedun verotusarvosta.

Tuloverolain mukaisella huojennuksella on haluttu kannustaa uusien sähköautojen hankintaan, joten huojennus koskee ainoastaan vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityjä autoja. Jos luontoisetuauto on rekisteröity Suomessa vuonna 2019 tai aikaisemmin, autoedusta ei tehdä vähennystä. Huojennus on tämänhetkisen tiedon perusteella voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Tuloverolain mukaisella huojennuksella on haluttu kannustaa uusien sähköautojen hankintaan, joten huojennus koskee ainoastaan vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityjä autoja.

Täyssähköautoja koskee lisäksi Verohallinnon luontoisetupäätöksen 17 §:n mukainen huojennus. Jos työnantajalta vapaana autoetuna saadun auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö, autoedun verotusarvoa laskettaessa vähennetään luontoisetupäätöksen mukainen määrä. Vuonna 2022 vähennettävä määrä on 120 euroa kuukaudessa tai 8 senttiä kilometriltä riippuen siitä, käytetäänkö autoedun verotusarvon laskennassa kuukausi- vai kilometrikohtaista käyttökustannusten arvoa. Vähennys tehdään luontoisetupäätöksen mukaisesta auton käyttökustannusten osuudesta.

Luontoisetupäätöksen mukaisen huojennuksen saa ainoastaan vapaasta autoedusta. Vähennystä ei saa auton käyttöedusta. Sen sijaan auton ensirekisteröinnin ajankohdalla ei ole huojennuksen saamisen kannalta merkitystä. Huojennuksen voi siis saada myös ennen vuotta 2020 ensirekisteröidystä autosta.

Molemmat täyssähköautojen huojennukset voivat tulla sovellettavaksi samaa aikaan. Vapaana autoetuna saatuun täyssähköautoon kohdistuvien huojennusten yhteismäärä voi siten olla (170 + 120) 290 euroa kuukaudessa – tai käyttökustannusten kilometrikohtaista arvoa käytettäessä jopa tätäkin enemmän.

Vähäpäästöisten autojen huojennukset

Vähäpäästöisiin työsuhdeautoihin kohdistuu vuoden 2022 alusta alkaen kaksi erillistä huojennusta. Tuloverolain 64a §:n perusteella autoedun verotusarvosta vähennetään 85 euroa kuukaudessa, jos auton ajonaikainen hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden. Tällä hetkellä markkinoilla olevista autoista huojennukseen oikeuttavia autoja ovat käytännössä kaikki ladattavat hybridiautot. Huojennukseen oikeuttavia ovat myös muut hybriditeknologiaa sisältävät autot ja kaasuautot, joiden päästölukema on enintään 100 grammaa kilometriä kohden.

Tuloverolain mukaisen vähäpäästöisten autojen huojennuksen voi saada sekä vapaasta autoedusta että käyttöedusta. Vähennettävä määrä on sama (85 euroa) riippumatta siitä, käytetäänkö autoedun arvon laskennassa kuukausi- vai kilometrikohtaista arvoa. Huojennus vähennetään luontoisetupäätöksen mukaisesti lasketusta autoedun verotusarvosta.

Tuloverolain mukaisen vähäpäästöisten autojen huojennuksen voi saada sekä vapaasta autoedusta että käyttöedusta.

Tuloverolain vähäpäästöisten autojen huojennus koskee ainoastaan vuonna 2021 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityjä autoja. Huojennus on tällä tietoa voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Vähäpäästöisiä työsuhdeautoja koskee lisäksi vuoden 2022 alusta alkaen erillinen luontoisetupäätökseen 17 §:ään perustuva huojennus. Vapaan autoedun käyttökustannusten osuudesta vähennetään päätöksen mukainen kuukausi- tai kilometri­kohtainen määrä, jos ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy taikka auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine. Vuonna 2022 vähennettävä määrä on 60 euroa kuukaudessa tai 4 senttiä kilometriltä.

Luontoisetupäätöksen mukaisen huojennuksen saa ainoastaan vapaasta autoedusta, ei auton käyttöedusta. Auton ensi­rekisteröinnin ajankohdalla ei ole huojennuksen saamisen kannalta merkitystä, joten huojennuksen voi saada myös ennen vuotta 2021 ensirekisteröidystä autosta.

Molemmat vähäpäästöisten autojen huojennukset voivat tulla sovellettavaksi samaa aikaan. Vapaana autoetuna saatuun vähäpäästöiseen autoon kohdistuvien huojennusten yhteismäärä voi siten olla (85 + 60) 145 euroa kuukaudessa – tai käyttö­kustannusten kilometrikohtaista arvoa käytettäessä vielä tätäkin enemmän.

Auton latausetu

Työnantaja saattaa tarjota työntekijälle täyssähkö- tai hybridiauton lataamismahdollisuuden työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Latausmahdollisuudesta ei muodostu työntekijälle veronalaista etua, vaikka työntekijä saa ladata työnantajan kustannuksella omaa tai luontoisetuautoaan. Verovapauden kannalta ei ole merkitystä sillä, maksaako työnantaja latauskulut suoraan palveluntarjoajalle vai korvaako se työntekijälle hänen ensin itse maksamansa latauksen.

Latausmahdollisuudesta ei muodostu työntekijälle veronalaista etua, vaikka työntekijä saa ladata työnantajan kustannuksella omaa tai luontoisetuautoaan.

Työnantajan tarjoamaa auton latausmahdollisuutta työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä ei pidetä auton käyttökustannusten korvaamisena. Tämän vuoksi autoetu voidaan katsoa auton käyttöeduksi, vaikka työnantaja kustantaa auton latauksen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä.

Auton latausedun verovapaus ei koske työntekijän kotona tapahtuvaa lataamista. Jos työnantaja kustantaa auton lataamisen työntekijän kotona, lataussähköstä muodostuu veronalainen etu. Vapaassa autoedussa kotona tapahtuvan latauksen kustannusten voidaan kuitenkin katsoa sisältyvän autoedun arvoon, jos lataamiseen käytetyn sähkön määrä on luotettavasti todennettavissa erillisellä mittauslaitteella. Kustannuksista ei tällöin muodostu erillistä veronalaista etua.

Auton kotilatauslaite

Työnantaja saattaa kustantaa työntekijän kotiin ­sähköauton latauslaitteen luontoisetuauton lataamista varten. Työn­antajan kustantama latauslaite katsotaan tällöin auton lisävarusteeksi. Tästä syystä latauslaitteesta ei muodostu erillistä veronalaista etua, vaan latauslaitteen arvo lisätään autoedun verotusarvoa laskettaessa auton uushankintahintaan samaan tapaan kuin muutkin lisävarusteet. Edellytyksenä tälle on, että latauslaite ei tule työntekijän omistukseen. Työntekijän omistukseen annetusta latauslaitteesta muodostuu erillinen veronalainen etu.

Lopuksi

Vähäpäästöisten autojen hankintaa tuetaan tällä hetkellä useilla eri tavoilla. Luontoisetuautojen veronhuojennukset ovat vain yksi keino. Esimerkkinä muista keinoista voidaan mainita vuoden 2021 lokakuun alusta tapahtunut uusien täyssähköautojen autoveron poisto. Aika näyttää, jäävätkö erilaiset veronhuojennukset vain määräaikaisiksi vai tuleeko huojennuksista pysyvä osa verojärjestelmää. Perinteisten poltto­moottoriautojen osuus Suomen autokannasta tulee joka tapauk­sessa suurella todennäköisyydellä vähenemään tulevina vuosina. Tämän myötä autoilusta saatavat verotulot vähenevät, jollei verotusta jatkossa kohdenneta myös vähäpäästöisiin autoihin.

Esimerkki 1: Täyssähköauto vapaana autoetuna 2022

Työntekijä A:lla on vapaana autoetuna vuonna 2021 Suomeen ensirekisteröity täyssähköauto. Auton suositushinta on 46 900 euroa ja autoon on hankittu lisävarusteita 2 350 eurolla. Auton käyttökustannusten laskennassa käytetään kuukausikohtaista arvoa. Autoedun verotusarvo kuukaudessa on:

46 900 € – 3 400 € + (2 350 € – 850 €) x 1,4 % + (270 € – 120 €) – 170 € = 610 €

Esimerkki 2: Hybridiauto käyttöetuna 2022

Työntekijä B:llä käyttöetuautona vuonna 2021 Suomeen ensirekisteröity ladattava hybridiauto (auton käyttövoima on sähkö ja bensiini). Auton suoritushinta on 32 400 euroa ja autoon on hankittu lisävarusteita 1 850 eurolla. Auton käyttökustannusten laskennassa käytetään kilometri­kohtaista arvoa. Työnantaja maksaa auton lataamisen työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä. B ajaa tammikuussa autolla yksityisajoja 800 kilometriä. Autoedun verotusarvo tammikuulta on:

32 400 € – 3 400 € + (1 850 € – 850 €) x 1,4 % + (800 km x 0,07 €/km) – 85 € = 391 €

Auton lataamisesta työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä ei muodostu B:lle veronalaista etua.

Asiantuntijana
Janne Myllymäki OTL, KTL, verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja
Sari Wulff johtava asiantuntija, OTK
Katso kaikki