Varojen jakaminen jakautumisessa syntyneestä SVOP-rahastosta

23.8.2017
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Osakeyhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan pääsääntöisesti osinkona. Näin on aina silloin, kun varoja jakava yhtiö on julkisesti noteerattu yhtiö. Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta voidaan kuitenkin verottaa luovutuksena, jos TVL 45a §:ssä tai EVL 6c §:ssä mainitut ­edellytykset täyttyvät. Käytännössä varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta tarkoittaa yleensä varojenjakoa OYL 8:2:ssä tarkoitetusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta.

Varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään TVL 45a §:n ja EVL 6c §:n mukaan veronalaisena luovutuksena siltä osin kuin verovelvolliselle palautetaan tämän yhtiöön tekemä pääomansijoitus, jos

  1. pääomansijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta; ja 
  2. verovelvollinen esittää edellä mainittujen edellytysten täyttymisestä luotettavan selvityksen.

Vaikka TVL 45a §:ssä ja EVL 6c §:ssä vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotus luovutuksena kytketään verovelvollisen yhtiöön tekemään pääomansijoitukseen, ei laissa ole täsmennetty sitä, mitä pääomansijoituksella tarkoitetaan. Hallituksen esityksessä lueteltiin eräitä pääomasijoituksina pidettäviä eriä toteamalla, että ”kyseeseen tulisivat lähinnä osakkaiden maksamat merkintähinnat osakkeista tai optioista taikka muista erityisistä oikeuksista sekä muut oman pääoman sijoitukset”. Toisaalta hallituksen esityksessä oli myös pääomasijoituksen alaa rajaavia lausumia, kun halli-tuksen esityksessä todettiin, että TVL 45a § ja EVL 6c § eivät ”soveltuisi esimerkiksi yritysjärjestelyissä tai rahastosiirroissa muodostuneiden oman pääoman erien jakoihin”. Varsinaiseen lakitekstiin tällaista rajausta ei kuitenkaan sisälly. 

Yritysjärjestelyissä vastaanottavana yhtiönä olevan yhtiön vapaan oman pääoman erät saattavat muuttua hyvinkin olennaisella tavalla. Joissain tapauksissa kysymyksessä on osakkeenomistajan yhtiöön tekemä TVL 45a ja EVL 6c §:ssä tarkoitettu pääomansijoitus, mutta kaikki yritysjärjestelyissä tapahtuvat vastaanottavan yhtiön SVOP-rahaston muutokset eivät kuitenkaan ole tällaisia. Seuraavassa ratkaisussa on otettu kantaa siihen, oliko käypien arvojen mukaan toteutetussa jakautumisessa muodostunut SVOP-rahasto katsottava vastaanottavaan yhtiöön­ tehdyksi pääomansijoitukseksi.

Tapaus KHO 2017:55

Jakautumisessa vastaanottavan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto) merkittyä siirtyvien varojen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotusta ei pidetty pääomansijoituksena. Näin ollen sen palauttamiseen ei voitu soveltaa luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä

Kommentit

KHO:n ratkaisemassa tapauksessa A Oy aikoi jakaa SVOP-rahastostaan varoja osakkeenomistajilleen. Kaikki A Oy:n SVOP-rahastossa olleet erät olivat siirtyneet sille B Oy:n sulautumisen yhteydessä. B Oy:llä on sulautumishetkellä ollut SVOP-rahastossaan noin 150,7 miljoonaa euroa. Tästä määrästä noin 44,5 miljoonaa euroa oli kirjattu B Oy:n SVOP-rahastoon vuonna 2008, jolloin C Oy oli jakautunut ja toisena vastaanottavana yhtiönä oli ollut jo tuolloin olemassa ollut B Oy. Jakautumisen yhteydessä C Oy:n omistamat D AB:n osakkeet olivat siirtyneet B Oy:lle ja C Oy:n osakkeenomistajat olivat saaneet osakevastikkeena B Oy:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Jakautumisessa osakkeet ja velat oli arvostettu käypiin arvoihin ja uusien osakkeiden merkintähinta merkitty B Oy:n SVOP-rahastoon. Jakautumisessa vastaanottavana yhtiönä olleelle B Oy:lle siirtyneiden D AB:n osakkeiden käypä arvo ylitti n. 18,2 miljoonalla eurolla niiden poistamatta olevan hankintamenon jakautuvan yhtiön kirjanpidossa. Kun B Oy oli sittemmin sulautunut A Oy:öön, oli KHO:ssa kysymys siitä, oliko tämä 18,2 miljoonan euron erä, jonka vastaerä B Oy:ssä oli kirjattu sen SVOP-rahastoon, katsottava A Oy:ssä pääomansijoitukseksi.

KHO:n ratkaisemassa tapauksessa kysymys oli verovuoden 2015 verotuksesta ja A Oy:n SVOP-rahastossa olleet erät olivat muodostuneet ennen 1.1.2014 eli ennen nykyisten säännösten voimaantuloa. Tuolloisten säännösten mukaan SVOP-rahastosta tapahtuvaa varojen­jakoa käsiteltiin luovutuksena, jos palautettava määrä oli muodostunut pääomansijoituksista. Kysymyksessä ei siis tarvinnut olla varojenjaon saajan tekemä pääomansijoitus. Vaikka oikeustila on tältä osin nyt toisenlainen, on KHO:n ratkaisulla kuitenkin ennakkopäätös­arvoa, koska se osoittaa, onko käyvän arvon mukaisesta arvostamisesta aiheutunutta SVOP-rahastoerää ylipäätään pidettävä pääomansijoituksena. Jos se ei ollut sitä ennen vuoden 2014 lainmuutosta, ei se ole sitä sen jälkeenkään.

KHO totesi, että kyseinen SVOP-rahastoon merkitty erä on muodostunut jakautumisessa vastaanottaneelle yhtiölle siirtyneiden osakkeiden käyvän arvon ja osakkeiden jakautuneen yhtiön kirjan­pitoon kirjatun arvon erotuksesta. Käyvän arvon käyttäminen vastaanottavan yhtiön kirjanpidossa ei tarkoita, että vastaanottavaan yhtiöön olisi jakautumisen yhteydessä tehty pääomansijoitus. Kysymys ei ole puheena olevalta osalta myöskään jakautuneeseen yhtiöön tehdystä pääomansijoituksesta. Erä ei näin ollen ole myöskään vastaanottaneessa yhtiössä tai A Oy:ssä pääomansijoitukseksi luonnehdittava erä.

Lopputulos on erilainen kuin on ollut lopputulos osakevaihtoa koskevassa ratkaisussa KHO 2016:103. Siinä osakevaihdon yhteydessä muodostunutta SVOP-rahastoa pidettiin verovelvollisen yhtiöön te-kemänä pääomansijoituksena ja varojen­jakoa tällaisesta SVOP-rahastosta pidettiin luovutuksena. Jakautumisen on kuitenkin yleisseuraanto, ja siinä jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät sellaisenaan vastaanottaville yhtiöille. Osakkeenomistajat eivät tee tällöin pääomansijoitusta vastaanottavaan yhtiöön. Osakevaihdossa sen sijaan nimenomaan tehdään hankkivaan yhtiöön apporttiehtoinen pääomansijoitus, kun kohdeyhtiön osakkeenomistaja luovuttaa omistamansa kohdeyhtiön osakkeet ja saa vastikkeeksi hankkivan yhtiön osakkeita. Tämän vuoksi varojen jakamista osakevaihdossa syntyneestä SVOP-rahastosta arvioidaan toisin. 

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki