CTA Paikka
CTA Paikka

Valuuttatermiini ja osakkeiden hankintameno

18.10.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

EVL 26 §:ssä on säännös kurssivoittojen ja kurssitappioiden jaksottamisesta. Säännöksestä ilmenee, että ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat arvostetaan verotuksessa samalla tavoin kuin kirjanpidossakin (KPL 5:3) tilinpäätöspäivän kurssiin. Kurssivoitot ja -tappiot ovat sen verovuoden tuottoa ja kulua, jonka aikana rahan kurssi on muuttunut. Realisoitumattomien kurssivoittojen verottaminen rajoittuu kuitenkin siihen määrään, joka on merkitty tuloslaskelmaan tuotoksi.

Samalla tavoin kuin kurssieroja käsitellään verotuksessa myös valuuttakurssimuutoksilta suojaamiseen tarkoitettujen termiinien ja muiden vastaavien suojausinstrumenttien arvonmuutokset.

EVL 14 §:n mukaan vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden hankintameno on hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta johtuneiden muuttuvien menojen määrä. EVL:ssa ei kuitenkaan ole säännöstä, josta ilmenisi, milloin kurssivoitto tai -tappio otetaan huomioon hankintamenoon vaikuttavana eränä ja milloin se on itsenäisesti käsiteltävä EVL 26 §:n mukaisesti jaksotettava erä. Tähän on otettu kantaa seuraavassa KVL:n ratkaisussa. Ratkaisusta on huomattava, että se ei ole vielä tätä kirjoitettaessa lainvoimainen.

Tapaus

KVL 46/2011

A Oy oli ostanut vuonna 2008 75 prosenttia holdingyhtiö X Oy:n osakkeista. A Oy sitoutui kyseisen osakekaupan yhteydessä solmitussa sopimuksessa ostamaan loput 25 prosenttia X Oy:n osakkeista vuonna 2010 tehtävällä kaupalla. Kauppahinta oli sovittu maksettavaksi USA:n dollareissa ja se määräytyi X Oy:n omistamien yhtiöiden vuoden 2009 tuloksen perusteella. Osakkeiden kauppahinnaksi muodostui noin 100 miljoonaa dollaria, jonka A Oy suoritti myyjille vuonna 2010 ostaessaan osakkeet.

A Oy oli suojannut jälkimmäisen osake-erän dollarimääräisen kauppahinnan yhteensä seitsemällä valuuttatermiinisopimuksella tarkoituksin, että osakkeiden kauppahinnan arvoksi tulisi tietty euromäärä. Näistä termiinisopimuksista syntyi A Oy:lle yhteensä 5 miljoonan euron kurssivoitto. Kun otettiin huomioon, että valuuttatermiinisopimusten nimenomaisena tarkoituksena oli ollut vuonna 2010 tehdyn X Oy:n osakkeiden kaupan suojaaminen valuuttakurssin muutokselta, näistä termiinisopimuksista syntynyt kurssivoitto katsottiin A Oy:n verotuksessa X Oy:n osakkeiden hankintamenon vähennykseksi. Ennakkoratkaisu vuodelle 2010.

Kommentit

A Oy oli ostanut 75 prosenttia holdingyhtiö X Oy:n osakkeista vuonna 2008, mutta se oli tuolloin sitoutunut ostamaan loput 25 prosenttia vuonna 2010 tehtävällä kaupalla. Tuolloin maksettavaksi tuleva kauppahinta oli sovittu määräytyväksi X Oy:n vuoden 2009 tuloksen perusteella. Kauppahinta oli dollarimääräinen. Kun kauppa tehdään vuonna 2010, osakkeet siis luovutetaan A Oy:lle vasta vuonna 2010 ja A Oy tulee niiden omistajaksi tuolloin.

Keskusverolautakunta on vanhassa ratkaisussaan KVL 146/1978 katsonut, että valuuttakurssien muutoksista aiheutuvat ulkomailta tilatun käyttöomaisuuden lisäveloitukset luetaan EVL 14 §:n mukaisesti omaisuuden hankintamenoon, mikäli lisäveloitus kohdistuu omaisuuden luovutusajankohtaa edeltäneeseen aikaan. KVL:n nyt antama ratkaisu on tuon vanhan linjan mukainen. Ratkaisua perustellaan sillä, että valuuttatermiinisopimusten nimenomaisena tarkoituksena oli ollut vuonna 2010 tehdyn X Oy:n osakkeiden kaupan suojaaminen valuuttakurssin muutokselta.

Mainittakoon, että edellä mainitussa ratkaisusta KVL 146/1978 ilmenee lisäksi, että luovutusajankohdan jälkeinen valuuttakurssimuutos jaksotettaisiin verotuksessa kurssimuutoksena eikä siis sillä oikaistaisi hankintamenoa. Tällainen menettely kuitenkin johtaisi kirjanpidosta poikkeavaan lopputulokseen. Kirjanpitolautakunta on 13.12.2005 antanut yleisohjeen ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi. Jos ulkomaanrahan määräinen meno tai tulo merkitään kirjanpitoon suoriteperustetta noudattaen ja siitä johtuvan ostovelan tai myyntisaamisen maksupäivänä valuuttakurssi on muuttunut liiketapahtuman syntymispäivän kurssista, käsitellään maksun yhteydessä realisoitunut kurssiero ohjeen mukaan kirjanpidossa pääsääntöisesti menon tai tulon oikaisueränä. KVL:n nyt antamassa ratkaisussa 46/2011 ei ollut esillä tämä hankintamenon ja kurssimuutoksen välinen rajanveto ja siltä osin tilanne ei liene verotuksessa aivan selvä. Ratkaisun 146/1978 ennakkopäätösarvoon tältä osin on syytä suhtautua varoen.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki