Osinkona luovutetuista osakkeista suoritetun varainsiirtoveron vähennyskelpoisuus osinkoa jakavan yhtiön verotuksessa (KHO 2015:84 ja KHO 2020 T 4279)

4.3.2021 Seppo Penttilä Kuva iStock

EVL 7 §:n mukaan vähennyskelpoisia menoja ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai sen säilyttämisestä johtuneet menot. Menon vähennyskelpoisuus on laaja. Niinpä myös erilaiset osakeyhtiön rahoituksen järjestämisestä aiheutuvat menot ovat vähennyskelpoisia. Vieraan pääoman korvaus eli velkojen korot on säädetty EVL 18 §:ssä vähennyskelpoisiksi. Voitonjako eli osakeyhtiön jakama osinko ei ole vähennyskelpoista, mutta erilaiset voitonjaon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät menot ovat vähennyskelpoisia. Selvää on myös se, että osingonjaon rahoittamiseksi otetun velan korot ovat EVL 18 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnasta johtuneen velan korkoja, vaikka itse voitonjako ei olekaan vähennyskelpoista. Tämä ilmenee selvästi ratkaisusta KHO 2017:5.

Edellä sanottu huomioon ottaen näyttäisi perustellulta, että vähennyskelpoisena pidettäisiin varainsiirtoveroa, jonka osake­yhtiö on suorittanut sen vuoksi, että se on maksanut osinkonsa luovuttamalla omistamiaan toisen yhtiön osakkeita. Ratkaisussa KHO 2015:84 on kuitenkin katsottu, että in natura osingonjakoon liittynyt varainsiirtovero ei ole vähennyskelpoinen. Ratkaisussa katsottiin, että yhtiön osakkaidensa puolesta suorittamassa varainsiirtoverossa ei ole ollut kysymys osingonjaon järjestämiseen välittömästi liittyvästä kuluerästä, vaan yhtiön omasta sitoumuksesta suorittaa osakkaalle kuuluva vero. Yhtiön osakkeenomistajiensa puolesta maksama varainsiirtovero katsottiin voitonjaon luonteiseksi eräksi, jota ei voida pitää EVL 7 §:ssä tarkoitettuna yhtiön tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneena vähennyskelpoisena menona. Ratkaisussa KHO 2020 T 4279 (ei-julk.) lopputulos oli sama. Sillä seikalla, onko osinkona jaettavien osakkeiden luovutus yhtiön verotuksessa veronalainen vai verovapaa osakeluovutus, ei ole merkitystä.

Asiantuntijana
Seppo Penttilä professori (em.), Tampereen yliopisto
Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki