CTA Paikka
CTA Paikka

Lentomatkojen perusteella kertyneet lentopisteet ennakkoperinnässä

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Eri lentoyhtiöillä on käytössään ohjelmia, joissa asiakas saa ohjelmassa sovittujen maksullisten lentojen ja muiden hankintojen jälkeen ilmaisen matkan tai muun matkaan liittyvän edun. Silloin kun

asiakas on itse maksanut ostokset, joiden perusteella edut myönnetään, tuloverotuksessa ei synny ongelmia. Etuja voidaan tällöin pitää jälkikäteen saatuina alennuksina. Tilanne on tästä poikkeava, kun maksullisen lennon on maksanut työnantaja. Verohallinnon vuonna 2000 antamassa ohjeessa on katsottu, että jos työntekijä saa työnantajan maksamista matkoista kertyneet etupisteet yksityiskäyttöönsä, työntekijälle syntyy tuloverotuksessa palkaksi katsottava etu. Verohallinto on myös katsonut, että työnantajalle syntyy yksityiskäyttöön saatujen lentopisteiden perusteella velvollisuus ennakonpidätyksen toimittamiseen ja velvollisuus sosiaaliturvamaksun suorittamiseen. Nyt asiaan on saatu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, joka muuttaa käytäntöä.

Tapaus

Yhtiö ei ollut valvonut työntekijöidensä saamien lentopiste-etujen käyttöä eikä estänyt työnantajan maksamista lentomatkoista saatujen pisteiden käyttöä työntekijöiden yksityistarkoituksiin. Yhtiössä toimitetun verotarkastuksen perusteella Konserniverokeskus oli vuonna 2007 katsonut yhtiön laiminlyöneen ennakonpidätysvelvollisuutensa vuosien 2001–2004 aikana työntekijöiden työnantajan maksamista lentomatkoista saamien lentopisteiden yksityiskäytön osalta. Konserniverokeskus oli toimittanut laiminlyötyjen ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen osalta ennakkoperinnän arviomaksuunpanot.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lentopisteistä saadun edun ennakkoperintään liittyi sellaisia avoimia kysymyksiä, jotka edellyttäisivät nimenomaisia säännöksiä osapuolten velvollisuuksista ja edun arvon määrittelystä. Ennakkoperintälakia oli perusteltua tulkita niin, ettei kysymyksessä olevien lentopisteiden käytöstä muodostunut ennakkoperintälaissa tarkoitettuun palkkaan rinnastuvaa etua. Yhtiön ei voitu katsoa laiminlyöneen ennakonpidätysvelvollisuuttaan. Maksuunpanot kumottiin tältä osin.

Kommentit

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu koskee ennakkoperintää. Päätöksessä ei ole otettu kantaa siihen, syntyykö työntekijälle veronalaista tuloa, jos hän käyttää työnantajan maksamista matkoista kertyneitä lentopisteitä yksityistaloudessaan. Käytännössä työntekijöitä on tällaisissa tilanteissa verotettu työnantajan vuosi-ilmoituksellaan ilmoittaman arvon mukaan. Työntekijän on myös itse ilmoitettava tällainen etu tulonaan. KHO:n ratkaisu ei vaikuta työntekijän ilmoittamisvelvollisuuteen.

KHO:ssa esillä olleessa tapauksessa konserniverokeskus oli pannut A Oy:lle maksuun toimittamattomat ennakonpidätykset ja maksamattomat sosiaaliturvamaksut vuosilta 20001–2004 siltä osin, kuin A Oy:n työntekijöiden katsottiin saaneen etua A Oy:n maksamista lennoista kertyneiden lentopisteiden yksityiskäytön osalta. Maksuunpano perustui tehtyyn arvioon eikä edunsaajia kyetty yksilöimään.

Korkein hallinto-oikeus kiinnitti ratkaisussaan huomiota siihen, että lentoyhtiöiden kanta-asiakasjärjestelmässä ei ole kysymys järjestelystä, jossa annettaisiin työnantajan päätöksellä etuja työntekijöille kolmannen toimesta. Lentopistejärjestelmässä sopimuspuolina ovat lentoyhtiö ja matkustaja. Tämän vuoksi suorituksen kuulumista ennakonpidätyksenalaisen palkan piiriin voidaan pitää tulkinnanvaraisena. Kysymys ei ole palkanmaksusta pelkästään sillä perusteella, ettei työnantaja estä esimerkiksi ns. rinnakkaiskorttijärjestelmällä työntekijän kolmannelta osapuolelta saamien etujen käyttöä ja ohjaa niitä itselleen. Edelleen lopputulokseen vaikutti se, että tarkempien menettelytapa- ja arvostamissäännösten puuttuessa työnantajan on mahdotonta hankkia tietoja lentopisteistä ennakonpidätysjärjestelmän vaatimalla tarkkuudella. Lisäksi kyseessä on useimmiten saajakohtaisesti ja työnantajankin näkökulmasta vähäinen etu, jonka vuoksi kattavan seurantajärjestelmän kustannukset olisivat suhteettoman suuret. Päätöstä tehtäessä on siis annettu selkeästi painoarvoa myös käytännöllisille näkökohdille.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki