KVL 31/2007 Osakeluovutusten verovapaus

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Elinkeinoverolain (EVL) 6b §:ään lisättiin vuonna 2004 käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapautta koskeva säännös. Säännös synnyttää monenlaisia rajanveto-ongelmia. Verovapauden ulkopuolelle on rajattu pääomansijoitustoimintaa harjoittavat verovelvolliset. Tästä rajanvedosta on jo olemassa oikeuskäytäntöä. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet eivät voi olla verovapaasti luovutettavia. Tämäkin rajaus on jo ollut esillä oikeuskäytännössä.

Seuraavassa keskusverolautakunnan ratkaisussa tullaan uuden, melko tavanomaisen ongelmaryhmän pariin. Kysymys on siitä, onko liiketoimintaa harjoittavan perhe- tai sukuyhtiön osakkeiden luovutus verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden luovutus, jos osakkeiden omistajana on arvopaperikauppaa harjoittava ja osakeomitusta hallinnoiva yhtiö.

Tapaus

X ja Y, jotka olivat sukua keskenään, omistivat A Oy:n osakekannan. Yhtiö harjoitti arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa. A Oy:n verotuksessa oli sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. A Oy omisti vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopaperien lisäksi noin 40 prosenttia elinkeinotoimintaa harjoittavan B Oy:n osakkeista. Nämä osakkeet oli yhtiön kirjanpidossa kirjattu taseen pysyviin vastaaviin. Loppuosa B Oy:n osakkeista oli X:n ja Y:n sukulaisten omistuksessa.

B Oy:n osakkeiden omistamisen katsottiin palvelevan yksityishenkilöiden osakeomistuksen hallinnointia. Tätä toimintaa ei pidetty A Oy:n elinkeinotoimintana eikä B Oy:n osakkeiden siten katsottu liittyvän A Oy:n harjoittamaan elinkeinotoimintaan. Kun A Oy luovutti B Oy:n osakkeet, ei osakkeiden luovutukseen voitu soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:ää. Osakkeiden luovutushinta oli A Oy:n veronalaista tuloa.

Kommentti

KVL:n ratkaisu antaa osviittaa siitä, että perhe- tai sukuyhtiön osakkeiden siirtäminen holding- tai muulle yhtiölle ei välttämättä tuo mukanaan osakeluovutusten verovapautta. Ensimmäisenä ongelmana luonnollisesti on se, onko osakkeet omistava yhtiö ylipäätään EVL:n mukaan verotettava yhtiö. Jos se tällainen on, tulee sen jälkeen vielä rajanveto sen suhteen, ovatko luovutettavat osakkeet käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita vai ei. Yleensä viimeksi mainitussa rajanvedossa ei ole kysymys liikeomaisuuslajien välisestä rajanvedosta vaan rajanvedosta käyttöomaisuuden ja liiketoimintaan kuulumattomien, henkilökohtaiseen tulolähteeseen luettavien osakkeiden välillä.

KVL:n ratkaisussa A Oy oli EVL:n mukaan verotettava arvopaperikauppaa harjoittanut yhtiö. Sillä oli kuitenkin arvopaperikauppaan liittymättömänä, taseessa pysyviin vastaaviin kirjattuna liiketoimintaa harjoittavan B Oy:n osakkeita. Nämä osakkeet edustivat 40 %:a B Oy:n osakkeista. Loppuosan B Oy:stä omistivat A Oy:n omistajien X:n ja Y:n sukulaiset. Myös X ja Y olivat sukua keskenään. Tilanne on siis sellainen, että jotkut sukuyhtiön omistajista ovat siirtäneet osakkeensa hallitsemalleen osakeyhtiölle, mutta osan sukuyhtiön osakkeista omistavat luonnolliset henkilöt. A Oy:llä ja B Oy:llä ei ainakaan tapausselosteen perusteella ole toiminnallista yhteyttä. KVL:n ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki