KVL 2006/50 Myyntisaaminen vai muu saaminen

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

EVL 17 §:n mukaan myyntisaamisten arvonalenemiset ja muun rahoitusomaisuuden lopulliset arvonalenemiset ovat vähennyskelpoisia menetyksiä.

EVL 16 §:n 7 kohdassa vähennyskelpoisuutta kuitenkin rajoitetaan. Sen mukaan osakeyhtiön muiden kuin myyntisaamisten menetykset ja arvonalenemiset toiselta osakeyhtiöltä eivät ole vähennyskelpoisia, jos verovelvollinen tai konserniyhtiöt omistavat yksin tai yhdessä vähintään 10 prosenttia velallisosakeyhtiön osakepääomasta. Säännöksellä on liittymäkohta käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapauteen ja vastaavien tappioiden vähennyskelvottomuuteen. Kun myyntisaamisten arvonalentuminen ja menetykset ovat tällaisissakin tilanteissa vähennyskelpoisia, muodostuu rajanveto myyntisaamisten ja muiden saamisten välillä tärkeäksi. Tähän on otettu kantaa seuraavassa keskusverolautakunnan ratkaisussa.

Ratkaisu KVL

Elinkeinotoiminnan verottamisesta annetussa laissa tarkoitettuja myyntisaamisia ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvien suoritteiden myynnistä syntyneet saamiset. Myyntisaaminen perustuu hyödykkeen luovutuksen yhteydessä tuloksi luettuun myyntihintaan. Myyntisaamisina pidettiin myös käyttöomaisuuden luovutuksesta syntyneitä saamisia. Toiselta konserniyhtiöltä olevien myyntisaamisten menetykset olivat verotuksessa vähennyskelpoisia EVL 17 §:n 2 kohdan mukaisesti sinä verovuonna, kun menetys oli todettu. Menetys katsottiin todetuksi, kun se oli velallisen heikon taloudellisen aseman vuoksi vähennetty kirjanpitolain säännösten mukaisesti kirjanpidossa.

Konsernin emoyhtiöön keskitetyistä koko konsernia palvelevista toiminnoista aiheutuneet kustannukset veloitettiin management feen nimellä tytäryhtiöiltä siltä osin kuin emoyhtiön toiminnot hyödyttivät niitä. Tällaiseen konsernin sisäiseen kustannusten veloitukseen perustuvaa saamista tytäryhtiöltä ei pidetty elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettuna myyntisaamisena. Konserniin kuuluvalta yhtiöltä olevan muun saamisen kuin myyntisaamisen menetys ei ole elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdan mukaan vähennyskelpoinen. Emoyhtiö ei voinut verotuksessaan vähentää sellaisten saamisten menetyksiä, jotka olivat syntyneet kustannusten edelleen veloituksesta tytäryhtiöltä.

Kommentti

EVL 16 §:n 7 kohtaa koskeneessa hallituksen esityksessä todettiin, että konserniyhtiöiden tavanomaisista keskinäisistä liiketoimista johtuvien saatavien menetysten tai arvonalennusten vähennyskelpoisuutta ei ole tarkoitus rajoittaa. Tämän vuoksi myyntisaamisten menetykset jäivät vähentämiskiellon ulkopuolelle. KVL:n ratkaisussa emoyhtiö peri tytäryhtiöiltä palvelumaksua, joka perustui emoyhtiölle aiheutuneisiin koko konsernia hyödyttäviin kustannuksiin. Tytäryhtiöiltä kustannuksia perittiin siltä oin kuin emoyhtiön toiminnot hyödyttivät niitä. KVL ei pitänyt tällaisista kustannusten edelleen veloituksista aiheutuneiden saamisten menetyksiä vähennyskelpoisina. Lopputulos ilmentää suppeata myyntisaamisen käsitettä. Ratkaisu ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki