KVL 12/2009 Jakautuminen ja vastaanottavan yhtiön osakkeiden myynti

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Osakeyhtiön jakautumisen tuloverotusta koskevat säännökset sisältyvät EVL 52c §:ään. Lain edellytykset täyttävässä jakautumisessa noudatetaan jatkuvuusperiaatetta. Jakautumisen yhteydessä ei aiheudu veroseuraamuksia sen paremmin jakautuvalle yhtiölle kuin sen osakkeenomistajillekaan. Vastaanottava yhtiö saa hankintamenoikseen jakautuvan yhtiön verotuksessa poistamatta olevat hankintamenot. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole lopullinen veroetu vaan verotus vain siirtyy myöhäisempään ajankohtaan.

Jakautumisella yhtiökokonaisuus voidaan hajauttaa useaksi eri yhtiöksi samojen omistajien hallussa. Usein jakautuminen on keino, jolla pyritään taseen keventämiseen erottamalla varsinaisen ydinliiketoiminnan kannalta vähemmän tärkeä omaisuus erillisiin yhtiöihin. Taseen keventämisellä saatetaan pyrkiä parantamaan mahdollisuuksia esim. avainhenkilöiden sitouttamiseen, sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen tai varautumaan yrityksen tai sen osan myyntiin. Seuraavassa KVL:n ratkaisussa jakautumista on käytetty keinona kiinteistökokonaisuuden myymiseen pienempinä palasina.

Tapaus

Kuljetusliiketoimintaa harjoittavaan konserniin kuuluva A Oy omisti tontin sekä tontilla sijaitsevat terminaalirakennukset, jotka oli vuokrattu toisen konserniyhtiön käyttöön kuljetusliiketoiminnan harjoittamista varten. Vireillä olleiden asemakaavamuutosten vuoksi tontti ei jatkossa soveltuisi kuljetustoiminnan harjoittamiseen, minkä vuoksi konsernin oli tarkoitus luopua nykyisestä kiinteistöstä. Kiinteistökokonaisuudesta kiinnostunutta ostajaa ei ollut löytynyt.

Ennen kiinteistön myyntiä A Oy:n omistama kiinteistö oli tarkoitus jakaa kahdeksi erilliseksi tontiksi. Tämän jälkeen A Oy purkautuisi selvitysmenettelyttä ja siirtäisi kokonaisjakautumisena kummallekin perustettavalle osakeyhtiölle yhden tontin ja sillä olevat rakennukset. Kaikki jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saisivat vastikkeena vastaanotta­vien yhtiöiden liikkeeseen laskemia uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat jakautuvan yhtiön osakkeita. Rahavastiketta ei annettaisi. Perustettujen yhtiöiden osakekannat oli tarkoitus tämän jälkeen myydä eri ostajille.

Edellä esitetyissä olosuhteissa jakautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n säännöksiä jakautumisesta.

Kommentit

Yritysjärjestelyille tulee olla liiketaloudelliset perustelut. Esillä olevassa tapauksessa jakautumisen liiketaloudellinen peruste oli kiinteistökauppaan valmistautuminen. Yhtiön omistamalle kiinteistölle yhtenä kokonaisuutena ei löytynyt ostajaa. Tämän vuoksi kiinteistö jaettiin ensiksi kahdeksi erilliseksi tontiksi, joista kummallakin sijaitsi myös rakennuksia. Periaatteessa näiden kahden erillisen kiinteistön myyminen omistajayhtiön toimesta olisi jo saattanut olla helpompaa kuin alkuperäisen kiinteistökokonaisuuden myyminen. Omistajayhtiö olisi voinut myös muodostaa kummastakin kiinteistöstä erilliset kiinteistöosakeyhtiöt ja sen jälkeen myydä niiden osakekannat. Tällaista kiinteistöjen yhtiöittämistä ei mahdollisesti olisi voitu tehdä EVL 52d §:ssä tarkoitettuna veroneutraalina liiketoimintasiirtona. Yhden kiinteistön siirtäminen erilliseen yhtiöön ei yleensä ole liiketoimintasiirrossa edellytetty liiketoimintakokonaisuuden siirtäminen. Kiinteistöjen yhtiöittäminen ei tällöin olisi voinut tapahtua ilman veroseuraamuksia.

Kun kiinteistöjen yhtiöittäminen tapahtui jakautumisen kautta, lopputulos on toisenlainen. Kokonaisjakautumisessa ei edellytetä, että vastaanottavaan yhtiöön siirtyy liiketoimintakokonaisuus. Näin ollen kiinteistöt voitiin jakautumisella siirtää ilman veroseuraamuksia kahteen erilliseen kiinteistöosakeyhtiöön, ja jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saivat vastikkeena näiden yhtiön osakkeita. Jakautumisen jälkeen tapahtuvissa kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myynneissä myyjinä ovat luonnollisesti jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat ja kaupoista syntyvä tulo tulee heille ja verotetaan heidän tulonaan. Osakkeenomistajan verotuksen osalta jakautumisessa saatu lykkäysetu päättyy tällöin. Verotuksellinen lopputulos voi toki olla toisenlainen ja jakautuvan yhtiön osakkaan kannalta edullisempi tai epäedullisempi kuin siinä vaihtoehdossa, että jakautuvan yhtiö itse olisi myynyt kiinteistöt tai kiinteistöosake­yhtiöiden osakkeet ja sen jälkeen jakanut varojaan osakkailleen.

Jakautumisen jälkeisiin osakkeiden myynteihin liittyy kuitenkin edelleen verotuksellista epävarmuutta ainakin niissä tilanteissa, joissa myydään sellaisen yh­tiön osakkeita, johon on siirretty jakautuvan yhtiön ”ylimääräinen” varallisuus.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki