CTA Paikka
CTA Paikka

KHO EVL 30.11.2006 t. 3237 Työnantajan sosiaaliturvamaksu

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu on porrastettu kolmeen maksuluokkaan. Se, mihin maksuluokkaan työn-antaja kuuluu, määräytyy kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtyjen säännönmukaisten poistojen ja palkkojen suhteen perusteella. EVL 32 §:ssä tarkoitetut lisäpoistot eivät ole säännönmukaisia poistoja. Seuraavassa ratkaisussa on otettu kantaa siihen, voiko verovelvollinen osin luopumalla säännönmukaisesta EVL 30 §:n mukaisesta poistosta ja tekemällä poiston 32 §:n mukaisena lisäpoistona, vaikuttaa sosiaaliturvamaksuluokkaan.

Päätös

A Oy oli tehnyt verovuonna 2003 irtaimesta käyttöomaisuudestaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:n nojalla 200 925 euron eli 6,03 prosentin suuruisen säännönmukaisen poiston ja lisäksi lain 32 §:n nojalla 2 599 952 euron lisäpoiston.

Hallinto-oikeus katsoi, että irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta poisto tehdään ensisijaisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:n mukaisena säännönmukaisena poistona. Mikäli käyttöomaisuuden käypä arvo säännönmukaisen poiston tekemisen jälkeen alittaa menojäännöksen, tarvittava poisto tehdään 32 §:n nojalla lisäpoistona. A Oy:n oli siten katsottava työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuluokkaa määrättäessä verovuonna 2003 tehneen 30 §:n salliman enimmäismääräisen 25 prosentin suuruisen säännönmukaisen poiston eli 832 439 euron poiston ja vasta sen jälkeen lisäpoiston. Kun näin laskettu säännönmukainen poisto oli yli 50 500 euroa ja samalla yli 30 prosenttia yhtiön verovuonna maksamista palkoista, A Oy kuului verovuonna 2005 työnantajan sosiaaliturvamaksun III maksuluokkaan. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen.

Kommentti

Sosiaaliturvamaksuluokkaa määrättäessä verovelvollisen siis katsotaan ensiksi tekevän EVL 30 §:n mukaisen enimmäispoiston ja vasta tämän jälkeen hän voi tehdä lisäpoiston, joka ei vaikuta sosiaaliturvamaksuluokkaan. Sillä, millä tavoin verovelvollinen on veroilmoituksellaan jakanut poistot 30 §:n ja 32 §:n mukaisiksi poistoiksi, ei siis ole merkitystä.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki