KHO 24.1.2001 t. 111 (KVL 2000:32)

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Isä oli lahjoittanut omistamansa erään osakeyhtiön osakkeet kahdelle lapselleen pidättäen itsellään niiden varallisuusverolain 8 §:n 2 momentin mukaiseksi oikeudeksi katsotun tuotto-oikeuden. Hänellä ei ollut, luettaessa tuotto-oikeuden arvo hänen varallisuudekseen, oikeutta saman lain 27 §:n 6 momentissa tarkoitettuun huojennukseen.

Arviointi

KVL oli omassa ratkaisussaan päätynyt siihen, että ensiksi osakkeiden verotusarvosta tehdään VVL 27.6 §:ssä tarkoitettu huojennus, jolloin osakkeiden verotusarvosta katsotaan 30 % veronalaisiksi varoiksi. Sitten osakkeiden jäljelle jäävä arvo luetaan sen mukaan kuin kohtuulliseksi katsotaan vuosittain tuottoon oikeutetun varoiksi ja muilta osin omistajan varoiksi. Tällainen lopputulos merkitsee, että tuottoon oikeutettukin saa hyväkseen osakkaan varallisuusverohuojennuksen. KVL:n kanta merkitsee myös sitä, että tuotto-oikeuden pidättäminen ei johda varallisuusveron määrän kasvuun aikaisempaan tilanteeseen verrattuna.

KHO:n päätöksessä päädyttiin selvästi toiselle kannalle. KHO:n kannan mukaan tuottoon oikeutetulla ei ole oikeutta saada hyväkseen osakkaan varallisuusverohuojennusta. KHO:n päätös on osoitus sanamuodonmukaisesta tulkinnasta, sillä VVL 27.6 §:n sanamuodossa osakkaan varallisuusverohuojennus on kytketty osakkeiden omistajaan. Tämän ohella lopputulosta puoltaa lainmuutosta koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 184/1994) ollut maininta, että säännöksen tarkoituksena on huojentaa yrityksessä aktiivisesti toimivien osakeyhtiön omistajien verotusta.

KHO:n päätös on syytä huomata sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapojen veroseuraamuksia kartoitettaessa. Osinko-oikeuden pidättäminen lahjoitettuihin osakkeisiin voi johtaa siihen, että lahjanantajan verotettava varallisuus kasvaa, vaikka hän on lahjoittanut osakkeet toimintaa jatkaville lapsilleen. Tällainen lopputulos voi tuntua yllättävältä.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki