KHO 2008:18 Työnantajan sosiaaliturvamaksu

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Keskeiset sulautumisen, jakautumisen liiketoimintasiirron ja osakevaihdon verotusta koskevat säännökset ovat EVL 52 – 52h §:ssä. Näiden säännösten keskeinen ajatus on se, että liiketaloudellisesti perustellut yritysjärjestelyt voidaan toteuttaa ilman tuloveroseuraamuksia ja mahdollinen verotus siirtyy myöhempään ajankohtaan. Yritysjärjestelyjä toteutettaessa on kuitenkin otettava huomioon myös monia sellaisia verotuskysymyksiä, joita ei käsitellä edellä mainituissa EVL:n säännöksissä. Tällaisia ovat mm. konserniavustus, tappiontasaus ja varainsiirtoverotus sekä yritysjärjestelyjen vaikutus työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

Vuonna 2008 maksettavien palkkojen osalta yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksut ovat I maksuluokassa 2,771 %, II maksuluokassa 4,971 % ja III maksuluokassa 5,871 %. Maksuluokka määräytyy kalenterivuotta toiseksi edeltäneen vuoden kuluvan käyttöomaisuuden säännönmukaisten poistojen ja palkkojen perusteella. Uusi yritys kuuluu I maksuluokkaan. Palkkoja maksavissa yhtiöissä on näin ollen syytä muistaa myös sosiaaliturvamaksuluokkien porrastus, kun yritysjärjestelyjä suunnittellaan.

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa ja asetuksessa ei ole yritysjärjestelyjä varten erityissäännöksiä. Eräs sosiaaliturvamaksua koskeva tulkintaongelma on ollut, onko jakautumisessa perustettu uusi osakeyhtiö sellainen uusi yritys, joka sijoittuu alimpaan eli I maksuluokkaan. Asiasta on nyt saatu KHO:n ratkaisu.

Tapaus

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n mukaisessa jakautumisessa perustettu yhtiö oli sellainen työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n tarkoittama uusi työnantaja, jonka sosiaaliturvamaksu määräytyi alimman maksuluokan mukaan.

Kommentti

Periaatteessa sosiaaliturvamaksuluokan määräytymiseen jakautumisen jälkeen on kolme vaihtoehtoa: vastaanottavan yhtiön katsotaan oleva uusi yritys, vastaanottavan yhtiön sosiaaliturvamaksuluokka määräytyy jakautuvan yhtiön tietojen perusteella ja vastaanottavan yhtiön sosiaaliturvamaksuluokka määräytyy jakautuvan yhtiön vastaanottavalle siirtyneistä varoista tekemien poistojen ja palkkojen perusteella. Kaikkien vaihtoehtojen puolesta on mahdollista esittää erilaisia perusteluja.

Esillä olleessa tapauksessa B Oy oli jakautunut siten, että se oli siirtänyt kaikki varansa ja velkansa kahdelle perustettavalle uudelle yhtiölle A Oy:lle ja X Oy:lle. A Oy jatkoi B Oy:n varsinaista liiketoimintaa ja X Oy:öön siirrettiin sijoitustoiminta. Verovirasto ja hallintooikeus katsoivat, että A Oy:tä ei voida pitää sellaisena uutena työnantajana, jonka sosiaaliturvamaksu määräytyy alimman maksuluokan mukaan. Niiden mukaan vastaanottavan yhtiön (A Oy:n) sosiaaliturvamaksuluokka oli III, joka oli kaiketi määräytynyt jakautuvan yhtiön tietojen perusteella. Tällaista lopputulosta voidaan perustella jakautumisen yleisseuraantoluonteella. Sen mukaan vastaanottavan yhtiön on katsottava tulevan verotuksellisesti samanlaiseen asemaan kuin jakautuva yhtiö. Tässä tapauksessa tätä lopputulosta puolsivat myös taloudelliset realiteetit, sillä jakautuvan yhtiön ydinliiketoiminta ja tähän kuuluvan henkilöstö siirtyivät A Oy:lle.

Kokonaisjakautumisen yleisseuraantoluonteesta ei kuitenkaan voida verotuksessa aina tehdä ehdottomia johtopäätöksiä, sillä jakautumisen ja sulautumisen veroseuraamukset eivät kaikilta ole tämän periaatteen mukaisia. KHO nojautui omassa ratkaisussaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n tulkintaan. Jakautumisessa perustettu uusi yhtiö ei voi kuulua asetuksen 1 §:ssä tarkoitettuihin II ja III maksuluokkiin, koska näihin luokkiin kuuluminen edellyttää, että yhtiöllä on asetuksessa edellytetyt poistoja ja palkkoja koskevat veroilmoitustiedot kalenterivuotta toiseksi edeltäneeltä vuodelta. Kun perustetulla A Oy:llä ei näitä voinut olla, se oli tällöin muu yksityinen työnantaja ja kuului I maksuluokkaan. KHO:n ratkaisuun ovat vaikuttaneet myös yhtiöoikeudelliset näkökohdat, sillä ratkaisussa todetaan, että vastaanottava yhtiö oli yhtiöoikeudellisesti uusi yhtiö.

Ratkaisu koski kokonaisjakautumista. Lopputulos on vastaava kuitenkin myös osittaisjakautumisessa, jos vastaanottava yhtiö on uusi yhtiö. Jakautuvan yhtiön sosiaaliturvamaksuluokkaan osittaisjakautuminen ei välittömästi vaikuta.

Nykyisin kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen on mahdollista myös toimivaan yhtiöön. Kun tällaisessa tilanteessa vastaanottavalla yhtiöllä on jo olemassa työnantajan sosiaaliturvamaksuasetuksessa tarkoitetut poisto- ja palkkatiedot, määräytyy sosiaaliturvamaksuluokka näiden tietojen perusteella normaalilla tavalla eikä vastaanottavaa yhtiötä voida pelkästään jakautumisen vuoksi pitää uutena yrityksenä.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki