KHO 2005:74 Pääomansijoitustoiminta

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaus ei koske pääomansijoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen osakeluovutuksia. Se, mikä on pääomansijoitustoimintaa, on ollut esillä useissa KHO:n ja KVL:n ratkaisuissa.

A Oy:n osakekannasta noin 80 prosenttia omisti kaksi pääomasijoitusrahastoa. A Oy, joka oli konsernin emoyhtiö, omisti suoraan tai välillisesti useita samalla toimialalla toimivia yhtiöitä. A Oy ja sanotut yhtiöt muodostivat A-konsernin. A Oy ei harjoittanut aktiivista liiketoimintaa, eikä sen palveluksessa ollut henkilökuntaa. A Oy:n osakkeenomistajien kesken oli solmittu osakassopimus, jonka mukaan A Oy:n sijoitusten muodostama kokonaisuus realisoidaan viiden vuoden kuluessa sijoitusten tekemisestä. A Oy:n katsottiin harjoittavan pääomasijoitustoimintaa EVL 6.1 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kun A Oy luovuttaa tytäryhtiöidensä osakkeet, sen osakkeista saamat luovutushinnat olivat veronalaista elinkeinotuloa.

Pääomansijoitustoiminnan käsitettä ei ole verolainsäädännössä määritelty, vaikka EVL 6.1 §:n 1 kohdassa tätä käytetäänkin. Hallituksen esityksen (92/2004 vp) perusteluissa säännöksessä tarkoitettua pääomansijoitustoimintaa luonnehdittiin toiminnaksi, jonka tarkoituksena on kasvattaa ostettujen yritysten arvoa ja saada toiminnalle tuotto myytävän yrityksen arvonnousun muodossa. Pääomansijoittaja ei ole yrityksen pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisesti yleensä 3-5 vuoden kuluessa.

Tapauksessa pääomansijoittajat olivat enemmistöosakkaina A Oy:ssä, joka omisti useiden samalla alalla toimivien yhtiöiden osakekantoja. A Oy katsottiin pääomansijoitustoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi, jolloin se ei voinut myydä tytäryhtiöidensä osakkeita verovapaasti.

Ratkaisun lopputulokseen vaikuttivat A Oy:n osakkaiden luonne pääomansijoittajina, osakkaiden välillä solmittu osakassopimus A Oy:n omistusten realisoimisesta viiden vuoden kuluessa ja se, että A Oy:llä ei ollut omaa liiketoimintaa. Ratkaisun perusteella ei tule tehdä päätelmiä muiden kuin pääomansijoittajien omistamien konsernin emoyhtiöiden verotuksesta tai sellaisten konserniin kuuluvien holdingyhtiöiden verotuksesta, joihin on keskitetty konsernin osakeomistuksia. Ratkaisussa KVL 11/2005 (KHO 30.12.2005 t. 3776) konsernin hallinnosta ja rahoituksesta sekä konsernistrategioista vastaavan emoyhtiön, jonka palveluksessa oli myös henkilökuntaa, käyttöomaisuusosakkeista saamat luovutushinnat katsottiin verovapaiksi. Sen sijaan ratkaisussa KVL 26/2005 osakeyhtiömuotoisen teknologiakeskuksen toiminta katsottiin pääomansijoitustoiminnaksi. Tässä tapauksessa omistukset vaihtelivat 2 – 31 %:n välillä ja ne oli tarkoitettu määräaikaisiksi.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki