KHO 2002:17

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Vuonna 2000 kuolleen perinnönjättäjän jälkeen toimitettavassa perintöverotuksessa, perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitettua veronhuojennusta laskettaessa, tuli pesään kuuluneiden yritysosakkeiden varallisuusverotusarvona pitää yhtiön tilinpäätöksen 31.12.1999 mukaisen ja verovuodelta 1999 toimitetussa varallisuusverotuksessa noudatettujen perusteiden mukaan määritetyn nettovarallisuuden perusteella laskettua arvoa, eikä vaadittua edellisen verovuoden arvoa.

Arviointia

PerVL 55.2 §:n mukaan huojennusta laskettaessa yritysvarallisuus arvostetaan verovelvollisuuden alkamista edeltäneeltä vuodelta toimitetussa varallisuusverotuksessa noudatettujen perusteiden mukaan. Perinnönjättäjä oli kuollut 2.4.2000. Osakeyhtiön tilikausi oli päättynyt 31.12.1999. Vuodelta 1999 toimitetussa varallisuusverotuksessa osakkeen verotusarvo määräytyi yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen eli tilinpäätöksen 31.12.1998 perusteella. Verovelvollinen vaati tämän tilinpäätöksen perusteella lasketun verotusarvon käyttämistä sukupolvenvaihdoshuojennuksen laskemisessa. Verotuksessa osakkeen arvo kuitenkin laskettiin tuoreimman tilinpäätöksen eli tilinpäätöksen 31.12.1999 perusteella soveltaen vuodelta 1999 toimitetussa varallisuusverotuksessa noudatettuja perusteita. Kanta tuli KHO:ssa hyväksytyksi. KHO perusteli kantaansa mm. sillä, mitä arvostamisen ajankohdasta perintö- ja lahjaverotuksessa on yleisesti voimassa.

Säännökset, joiden mukaan arvo lasketaan, tulevat verovelvollisuuden alkamista edeltäneeltä vuodelta toimitetusta varallisuusverotuksesta. Perusteilla PerVL 55.2 §:ssä tarkoitetaan siis itse asiassa normiperustaa. Esillä olleessa tapauksessa laskennan pohjana oleva tilinpäätös ja myös laskentasäännöstö tulivat verovelvollisuuden alkamista edeltäneeltä vuodelta. Mahdollista on se, että laskennan pohjana oleva tilinpäätös on tuoreempikin esim. siltä vuodelta, jonka aikana verovelvollisuus syntyy. Jos yhtiön tilikausi päättyy 30.6.2002 ja yhtiön osakkeita lahjoitetaan sukupolvenvaihdostilanteessa 30.9.2002, voidaan huojennusta varten osakkeelle laskea arvo soveltaen verovuonna 2001 voimassa olleita säännöksiä mutta käyttäen laskennan pohjana tilinpäätöstä 30.6.2002.

Henkilöyhtiöiden osalta on olemassa vastaavanlainen ratkaisu KHO 8.5.2000 t. 851. Siinä sukupolvenvaihdoshuojennusta laskettaessa pohjana käytettiin tilinpäätöstä 31.1.1991 kun lahja oli annettu 24.1.1991.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki