KHO 20.4.2010 T 926 Työsuhdeasunnosta osakkaalle maksettu vuokra

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Työntekijälle annettavasta luontoisedusta työnantajalle aiheutuneet menot ovat EVL 7 §:n mukaan vähennyskelpoisia menoja työnantajayrityksen verotuksessa ja työntekijää verotetaan saadusta luontoisedusta. Menot ovat työnantajayrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia, vaikka ne olisivat suuremmat kuin työntekijän tuloksi luettavan luontoisedun verotusarvo. Niin sanottuun arvoeroon ei siis yleensä voida verotuksessa puuttua.

Osakeyhtiö voi antaa myös osakkaalleen ja tämän omaiselle luontoisetuja, joita verotuksessa käsitellään normaalilla tavalla. Jos etu ei kuitenkaan todelliselta luonteeltaan ole luontoisetu vaan jotain muuta, se voi tulla käsitellyksi peiteltynä osinkona. Tällainen tilanne on ollut esillä seuraavassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa.

Tapaus

A oli vuokrannut omistamansa huoneiston yhtiölle, jonka osakekannan A oli omistanut elokuuhun 2005 saakka kokonaan ja sen jälkeen 150 yhtiön 638 osakkeesta. Huoneisto oli vuokrattu yhtiölle työsuhdeasunnoksi. Yhtiö oli vuokrannut huoneiston edelleen A:n puolisolle B:lle työsopimuksen mukaisesti työsuhdeasunnoksi. Huoneistoa oli käytetty A:n ja B:n perheen yhteisenä vakituisena asuntona.

KHO katsoi, että huoneisto ei ollut siirtynyt yhtiön määräysvaltaan siten, että sitä voitaisiin pitää työntekijän luontoisetuasuntona. Huoneiston vuokrausjärjestelyn oli katsottava tapahtuneen ensisijaisesti yhtiön osakkaan intressissä. Toteutettu järjestely ei siten vastannut asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta. Maksettu vuokra ei näin ollen ollut yhtiön elinkeinotulosta vähennyskelpoinen meno. Yhtiön osakkaalleen maksama huoneiston vuokra oli rahanarvoinen etuus, jonka yhtiö oli antanut osakkaan hyväksi osakkuusaseman perusteella.

Kommentit

Asuntoetu on kysymyksessä, kun verovelvollinen saa asunnon käyttöönsä työ- tai virkasuhteeseen liittyvän vuokrasuhteen perusteella tai palkkaan sisältyvänä etuna. Jos työnantaja maksaa työntekijän omistaman tai vuokraaman asunnon menoja, ei asuntoa käsitellä luontoisetuna. Tällaisissa tapauksissa työnantajan maksamat menot ovat työntekijän palkkaa. Jos kysymyksessä on osakeyhtiön ja sen osakkaan välinen järjestely, kysymyksessä voi olla peitelty osinko.

Esillä olevassa tapauksessa yhtiö vuokrasi osakkaaltaan tämän omistaman asunnon ja luovutti sen tämän jälkeen samaisen osakkaan puolisolle perheen työsuhdeasunnoksi. KHO katsoi, että huoneisto ei ollut siirtynyt yhtiön määräysvaltaan sillä tavoin, että kysymyksessä olisi työntekijälle luontoisetuna annettu asunto. Toteutettu järjestely ei vastannut asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta (VML 28 §). Osakkaalle maksettu vuokra ei ollut yhtiön elinkeinotulosta vähennyskelpoinen meno, vaan kysymyksessä oli VML 29 §:n mukainen peitelty osinko.

Myös ratkaisussa KHO 28.4.2010 T 927 oli esillä VML 28 §:n soveltaminen. Siinä osakeyhtiö (A Oy) oli antanut työntekijälleen työsuhdeasunnoksi asunnon, joka oli vuokrattu työntekijän ja tämän puolison omistamalta osakeyhtiöltä (C Oy). Työntekijälle annettua etua ei pidetty asuntoetuna, vaan A Oy:n C Oy:lle maksama vuokra ja kiinteistön käyttökustannukset katsottiin työntekijän palkkatuloksi, josta olisi tullut toimittaa ennakonpidätys ja suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki