KHO 18.3.2009 t. 637 Peitelty osinko

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Jos yritys on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin, mutta sen toiminta on jatkamiskelpoista, voidaan yritystoiminnan tervehdyttämiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi ryhtyä yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen menettelyyn. Kun saneerausohjelma on vahvistettu, saneerausvelkojen ehdot määräytyvät saneerausohjelman mukaisesti. Saneerausvelalla tarkoitetaan kaikkia velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen yrityssaneeraushakemuksen vireilletuloa. Saneerausvelan olemassaolo voi päättyä jo saneerausohjelman vahvistamisessa. Näin käy silloin, kun kysymyksessä on saneerausvelka, jota velallinen tai velkoja ei ole menettelyssä ilmoittanut ja joka ei muutoin ole tullut selvittäjän tietoon ennen saneerausohjelman vahvistamista.

Tapaus

Käräjäoikeus oli päättänyt A Oy:n yrityssaneerauksen aloittamisesta 20.2.1995 ja vahvistanut saneerausohjelman 6.10.1995. Saneerausohjelmassa ei ollut mainittu A Oy:n osakkaalla B:llä ollutta saatavaa yhtiöltä. A Oy oli kuitenkin saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen lyhentänyt B:n saatavaa suorittamalla osakkaiden yksityismenoja.

Yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaan velallinen ei saa maksaa saneerausvelkaa saneerausmenettelyn alettua, mutta velka kuitenkin lakkaa vasta, kun saneerausohjelma vahvistetaan. Koska B:n saatava A Oy:ltä ei ollut lakannut ennen saneerausohjelman vahvistamista, peiteltynä osinkona ei pidetty ennen saneerausohjelman vahvistamista suoritettuja osakkaan saatavan lyhennyksiä.

Kommentit

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta. Osakas voi saada tällaisen edun, jos yrityssaneerauksessa oleva osakeyhtiö maksaa osakkaalleen velkaa, jota ei ole mainittu saneerausohjelmassa ja joka siten on lain mukaan lakannut saneerausohjelman vahvistamisen yhteydessä. Kun velka on lakannut, ei suoritus ole velan maksua vaan peiteltyä osinkoa. Tältä osin ratkaisu jäi hallinto-oikeuden päätöksen varaan, sillä KHO myönsi valitusluvan vain siltä osin kuin valitus koski yhtiön osakkaalleen olevan velan lyhennyksiä saneerausohjelman vahvistamiseen asti.

Saneerausmenettelyn alkamisajankohta on ajankohta, jona tuomioistuin on tehnyt päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta. KHO:n ratkaisemassa tapauksessa se oli 20.2.1995. Tästä alkaa karenssiaika, jonka aikana velallinen ei saa maksaa saneerausvelkaa. Vastoin tätä kieltoa suoritettu maksu on lain mukaan palautettava. Karenssiaika päättyy saneerausohjelman vahvistamiseen, joka KHO:n ratkaisemassa tapauksessa oli 6.10.1995. Tämän jälkeen velkojen maksuehdot määräytyvät saneerausohjelman mukaisesti ja osakkaallekin olevaa velkaa voidaan lyhentää ohjelman ehtojen mukaisesti eikä tällöin ole kysymyksessä peitelty osinko.

KHO:n ratkaisu koskee tilannetta, jossa yhtiö on saneerausmenettelyn alkamisen ja saneerausohjelman vahvistamisen välisenä aikana laissa olevasta kiellosta huolimatta lyhentänyt osakkaalleen olevaa velkaansa. Velan lyhennyksiä ei pidetty peiteltynä osinkona, koska osakkaan saatava yhtiöltä ei ollut vielä tuolloin lakannut. Voitaisiin ajatella, että suoritusten palautusvelvollisuudella ja silläkin, onko palautuksia maksettu, voisi olla merkitystä asian arvioinnissa. KHO:n päätöksen perusteluissa ei näitä kuitenkaan ole esitetty ratkaisuperusteina. Ratkaisun voidaan katsoa viittaavaan siihen suuntaan, että ratkaisevaa on ollut vain se, että suoritusajankohtana yhtiöllä on ollut velka osakkaalleen.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki