Perustellut ja kohtuulliset perintäkulut tuomitaan aina maksettavaksi siviiliprosessissa

20.8.2011
harri
Harri Vento

Kysymys oli perintäyhtiön toimenpiteistä aiheutuneiden perintäkulujen korvausvelvollisuudesta riitaista vahingonkorvaussaatavaa koskevassa asiassa.

Erimielisyys koski sitä, oliko riitautettua korvaussaatavaa ollut asianmukaista periä perintäyhtiön toimenpitein ja kuuluvatko näistä perintäyrityksistä aiheutuneet kustannukset vastaajana olleen Oy:n korvattavaksi.

Erääntyneen saatavan perintään sovelletaan saatavan syntyperusteesta riippumatta saatavien perinnästä annettua lakia. Nyt oli kysymys sopimusrikkomukseen perustuvasta vahingonkorvaussaatavasta. Korvausvelvollisuus syntyy, kun vahinkoseuraus ilmenee. Tarvittaessa saatavan erääntyminen edellyttää korvausvaatimuksen esittämistä sekä selvitystä vaatimuksen perusteesta ja määrästä. Nämä edellytykset olivat täyttyneet jo ennen kuin saatava on siirretty perintätoimiston perittäväksi.

Saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuneet kohtuulliset kulut. Korvausvelvollisuus luonnollisesti edellyttää, että saatava on oikea ja että perintäkulut ovat aiheutuneet tarpeellisista ja tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä. Oikeutta perintäkulujen korvaukseen ei ole, jos perinnässä käytetään hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä.

Kantajan korvaussaatava todettiin oikeudenkäynnissä oikeaksi, joskin hovioikeus alensi vaadittua määrää arvioituaan tuottamuksen asteen toisin kuin velkoja ja käräjäoikeus. Kun vastaajana ollut Oy oli kokonaan kiistänyt vaatimuksen eikä ollut maksanut osaakaan laskusta, ei velotun määrän alentamisella ottaen huomioon myös alentamisen peruste ollut merkitystä perintäkulujen korvausvelvollisuuden kannalta.

Hyvän perintätavan vastaisina voidaan pitää sellaisia toimenpiteitä, jotka jo etukäteen tiedetään tarpeettomiksi tai tuloksettomiksi. Jos on selvää, ettei laskua tulla ilman oikeudenkäyntiä maksamaan, perintäyhtiön palveluksiin ei ole aihetta turvautua, vaan asia on saatettava tuomioistuinkäsittelyyn.

Asiassa ei näytetty, että vastaajana ollut Oy olisi saatuaan korvauslaskun ja sen perustetta ja määrää koskevan selvityksen yksilöinyt ja perustellut kiistämisensä. Yhtiö ei liioin ilmoittanut, ettei se tule saatavaa maksamaan ilman oikeuden päätöstä. Näissä olosuhteissa kantaja ei rikkonut hyvää perintätapaa antaessaan perintäyhtiölle toimeksiannon.

Mainituilla perusteilla vastaajana ollut Oy oli velvollinen korvaamaan kyseiset perintäkulut.

Korkein oikeus antaa selkeät tulkintalinjat sen suhteen, milloin perintäkulut ovat siten perusteltuja, ettei niihin liittyviä toimenpiteitä voida pitää intressiin nähden tai muutoinkaan ylimitoitettuna. Ainakin silloin, jos jo alun pitäen näyttää siltä, että asiassa seuraa oikeudenkäynti, ei perintäkuluja saa Korkeimman oikeuden mukaan paisuttaa turhilla ns. välitoimenpiteillä, vaan asia tulee saattaa mahdollisimman nopeasti tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tosin reagointimahdollisuuksiin vaikuttaa sekin, miten yksilöidysti esitetyt vaatimukset mahdollisesti kiistetään; mitä perustellummin vasta-argumentit tuodaan esille, sitä enemmän myös vastapuolella on sallittua pyrkiä esiintuomaan omia perusteitaan näkemyksilleen, mahdollisesti oikeudenkäynnin välttämiseksi tai muussa vastaavassa tarkoituksessa. Sen sijaan ylimalkainen ja kokonaisvaltainen kiisto näyttää olevan lähtökohtainen signaali siitä, että asia tulisi saattaa mahdollisimman nopeasti tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki