Palkkasaatavat yrityssaneerauksessa

20.8.2011
harri
Harri Vento

Velallisyhtiö, jonka saneerausmenettely oli alkanut 24.1.2001, oli laiminlyönyt maksaa työntekijöiden palkat marraskuulta 2000. Palkat oli 5.12.2000 tehdyllä päätöksellä maksettu palkkaturvana. Palkkaturvan maksamiseen perustunut takautumissaatava oli velallisyhtiön maksettava Korkeimman oikeuden antaman ratkaisun perusteella täysimääräisenä.

Juridisesti kysymys tässä tapauksessa oli siitä, että työntekijöiden palkkasaatavat olivat siirtyneet kaikkine oikeuksineen TE-keskukselle. Korkein oikeus lähti siitä, että näin toteutunut saatavan siirto ei aiheuttanut muutoksia saatavan perusteeseen. Velallisosakeyhtiöllä oli velkojan vaihdoksesta huolimatta sama velvollisuus suorittaa työntekijöiden maksamatta olevat palkkasaatavat kuin, jos velkojina olisivat olleet työntekijät itse. Ei ollut löydettävissä sellaista säännöstä, joka rajoittaisi siirronsaajan oikeutta maksunsaantiin myöskään yrityssaneerauksen yhteydessä. Merkitystä ei ollut sillä, että palkkasaatavilla ei maksunsaantijärjestyksestä annetun lain mukaan enää ole erityistä etuoikeutta; yrityssaneerauslain mukaan menettelyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana syntyneet palkat tulee ko. säännöksen perusteella joka tapauksessa suorittaa, mikä muodostaa erityissäännöksestä johtuvan poikkeuksen mainittuun normaaliin palkkasaatavien etuoikeudettomuuteen esim. täytäntöönpanomenettelyjen yhteydessä. Vaikutusta ei asiassa myöskään ollut sillä, että TE-keskus ns. julkisena viranomaisena on taloudelliselta asemaltaan luonnollisesti parempi kuin mitä tilanne yksittäisten työntekijöiden kohdalla oli. Tapauksessa viitattiin siihen, että Te-keskus ei olisi yrityssaneerauksenkaan yhteydessä sellaisen suojan tarpeessa kuin mitä yksittäiset työntekijät, mutta Korkein oikeus ei antanut tälle lähtökohdalle oikeudellista suojaa.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki