Asiakirja – Asia­kirjan esittämis­velvollisuus – Oikeuden­käynti­menettely – Todistelu (KKO 2023:18)

9.10.2023 Kalle Kyläkallio Kuva iStock

Asian tausta

Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittava A Oy oli vaatinut, että autonvuokraustoimintaa harjoittava B Oy velvoitetaan luovuttamaan jäljennökset tarkemmin yksilöidyistä B Oy:n ja sen asiakkaiden välisistä vuokrasopimuksista. A Oy oli perustellut vaatimustaan sillä, että vuokrasopimuksista ilmenee, ketkä ovat velvollisia suorittamaan sille niin sanottuja yksityisoikeudellisia valvontamaksuja. A Oy tarvitsi asiakirjoista ilmenevät autonvuokraajien tiedot kohdistaakseen heihin vapaaehtoisen perinnän virheellisen pysäköinnin vuoksi. A Oy oli vedonnut hakemuksensa tueksi OK 17 luvun säännöksiin.

Korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana oleva kysymys

Voidaanko B Oy velvoittaa esittämään vaaditut asiakirjat sen selvittämiseksi, kuka on A Oy:n vastapuoli mahdollisessa saatavan perintää koskevassa asiassa?

Korkeimman oikeuden arvioinnin lähtökohdat

Oikeudenkäymiskaaren (jäljempänä OK) 17:40:n mukaan tuomioistuin voi määrätä asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä. Säännös koskee todistelua vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Asiakirjojen esittämistä koskeva A Oy:n vaatimus ei liity vireillä olevaan oikeudenkäyntiin. Velvollisuus asiakirjan esittämiseen ei siten voi perustua suoraan OK 17:40:ään.

OK 17:61:ssä säädetään todistelusta vastaisuuden varalta. Toisin kuin muut OK 17 luvun säännökset, se ei koske todistelua vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. OK 17:61.1:n mukaan asianomaisen henkilön hakemuksesta käräjäoikeudessa kuullaan todistajaa tai asiantuntijaa taikka esitetään asiakirja tai esine taikka toimitetaan katselmus riita-asiassa, josta oikeudenkäynti ei vielä ole vireillä, jos hakijan oikeus saattaa olla todisteen vastaanottamisen tai katselmuksen toimittamisen varassa. Edellytyksenä on lisäksi vaara, että todistajaa tai asian­tuntijaa voidaan vain vaikeuksin kuulla myöhemmin tai että muu todiste häviää tai että se voidaan vain vaikeuksin esittää myöhemmin taikka että katselmus voidaan vain vaikeuksin toimittaa myöhemmin.

OK 17:61:n säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä (HE 46/2014 vp), aiemmin voimassa ollutta OK 17:10:ää koskevasta hallituksen esityksestä (HE 137/1945 vp) tai lainvalmistelutöistä muutoinkaan ei ole saatavissa merkityksellistä tulkinta-apua nyt arvioitavana olevien kysymysten suhteen.

Voidaanko asiakirja määrätä tuotavaksi tuomioistuimeen, kun kysymys on todistelusta vastaisuuden varalta?

OK 17:61:ssä säädetään todistelun vastaanottamisesta tuomioistuimessa. OK 17:61:n sanamuodosta ei ilmene, että tuomio­istuin voisi OK 17:61:ä soveltaessaan määrätä asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen.

OK 17:61:ssä on OK 17 luvun muiden säännösten tavoin kysymys todistelusta oikeudenkäyntiä varten, vaikka todistelu esitetään ennen kuin riita-asia on vireillä tuomioistuimessa. OK 17:61:ssä ei ole säännöksiä siitä menettelystä, jota noudatetaan otettaessa todistelua sen nojalla vastaan. OK 17:61:ää on johdonmukaista tulkita osana OK 17 luvun kokonaisuutta siten, että siinä tarkoitettua todistelua koskevat soveltuvin osin vastaavat menettelysäännöt kuin todistelua vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Tämä lähtökohta ja säännöksen tarkoitus turvata todistelua myöhemmän oikeudenkäynnin varalta puoltavat sitä, että OK 17:61:n mukaisissa tilanteissa voidaan käyttää niitä pakkokeinoja, joita OK 17 luvun mukaisessa todistelussa muutoinkin voidaan käyttää. Tällaista tulkintaa puoltaa sekin, että vaara myöhemmän todistelun vaikeutumisesta tai käymisestä mahdottomaksi liittyy tyypillisesti juuri tilanteisiin, joissa asiakirja on muun kuin sen hallussa, joka haluaa vedota asiakirjaan todisteena. Jos asiakirjaa ei voitaisi määrätä tuotavaksi tuomioistuimeen, OK 17:61 jäisi asiakirjatodistelun osalta käytännössä merkityksettömäksi.

Näillä perusteilla korkein oikeus katsoi, että OK 17:61:ää sovellettaessa voidaan määrätä asiakirja tuotavaksi tuomioistuimeen OK 17:40:ssä säädetyn menettelyn mukaisesti.

OK 17:61:n soveltamisen edellytykset

OK 17:61.1:n mukaan todistelua vastaisuuden varalta voidaan ottaa vastaan riita-asiassa, josta oikeudenkäynti ei ole vireillä, jos hakijan oikeus saattaa olla todisteen vastaanottamisen varassa. Säännöksen sanamuodosta ilmenee, että hakijan on kyettävä yksilöimään kysymyksessä oleva ennakoitu riita-asia riittävällä tavalla niin, että voidaan arvioida hakijan oikeuden saattavan olla vaaditun todistelun varassa. Todistelua on siten esitettävä tuomioistuimelle hakijan väitetyn oikeuden näyttämiseksi, ja hakijan on perusteltava, kuinka esitettäväksi vaadittu todiste vaikuttaa asian ratkaisemiseen. Sääntelyn tarkoituksena ei sitä vastoin ole käyttää todistelun turvaamiseen tarkoitettuja keinoja esimerkiksi pelkästään mahdollisten kanneperusteiden tai vastapuolten selville saamiseen.

OK 17:61:n laveampi tulkinta voisi edistää aineellisen oikeuden toteutumista yksittäistapauksissa. Se tekisi kuitenkin mahdolliseksi hakijan vastapuolen rasittamisen ja tuomioistuinlaitoksen kuormittamisen esimerkiksi laajoilla asiakirjojen esittämistä koskevilla, mahdollisesti tarpeettomilla vaatimuksilla.

Edellä mainituilla perusteilla korkein oikeus katsoi, että todistelua vastaisuuden varalta koskevaa OK 17:61:ää ei voida soveltaa ja siihen liittyen OK 17:40:n mukaista määräystä asiakirjan tuomisesta tuomioistuimeen ei voida antaa vain siinä tarkoituksessa, että hakija voisi asiakirjan perusteella selvittää, kuka on riita-asiassa hakijan mahdollinen vastapuoli

A Oy oli perustellut vaatimustaan sillä, että vaatimuksen kohteena olevista sopimuksista ilmenee, ketkä ovat sitä kohtaan maksuvelvollisia. Kyse oli siten vain sen selvittämisestä, kuka olisi yhtiön vastapuoli saatavan perintää koskevassa asiassa. Edeltä ilmenevillä perusteilla korkein oikeus katsoi, ettei A Oy:n vaatimusta voitu hyväksyä OK 17 luvun säännösten perusteella. Korkein oikeus hylkäsi A:n hakemuksen.

Asiantuntijana
Kalle Kyläkallio asianajaja, Asianajotoimisto Susiluoto Oy
Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki