Velvoite­maksujen käsittely kunnan kirjan­pidossa (Kirjan­pito­lauta­kunnan hyvin­vointi­alue- ja kunta­jaoston lausunto 136/2022)

6.3.2023 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunto 136/2022 koskee väestönsuojista ja autopaikoista perittävien velvoitemaksujen ja niihin liittyvien menojen käsittelyä kunnan kirjanpidossa. Kyse on maksuista, joilla kiinteistön omistaja vapautuu velvollisuudesta järjestää väestönsuoja itse, kun kiinteistö lunastaa väestönsuojapaikat yhteiskäyttöväestönsuojasta maksamalla kunnalle velvoitemaksun. Vastaavasti kiinteistö vapautuu velvollisuudesta rakentaa kaavassa määrätty pysäköintipaikka, kun se maksaa kunnalle maksun velvoiteautopaikasta esimerkiksi pysäköintilaitoksessa. Toisaalta kunnalle syntyy maksuja vastaan velvollisuus rakentaa yhteiskäyttöväestönsuojat ja pysäköintipaikat.

Yksityisten yhteisöjen tai henkilöiden kunnalle suorittamat korvaukset kunnan tuottamista palveluista tai muista hyödykkeistä ovat lähtökohtaisesti kunnan myynti- tai maksutuloja. Jos maksettavasta korvauksesta on sovittu asianosaisten välisillä sopimuksilla, velvoitemaksuina kertyvät tulot kirjataan tuloslaskelmaan myyntituotoksi. Jos korvaus perustuu lakiin, tulo esitetään maksutuottona. Lausunnon tapauksessa väestönsuojavelvoitemaksu on sopimukseen perustuvana myyntitulo ja autopaikkavelvoitemaksu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvana maksutulo.

Saadut tulot esitetään tuloslaskelmassa tilikausittain tuottona hankkeen toteutuneiden rakentamiskustannusten suhteessa tai muulla kunnan velvoitteiden toteutumista kuvaavalla perusteella. Mahdolliset ennakkoon saadut korvaukset merkitään taseeseen saaduiksi ennakkomaksuiksi.

Velvoitteiden toteuttamisesta syntyvät menot käsitellään kirjanpidossa niiden luonteen mukaisesti. Esimerkiksi yhteiskäyttöväestönsuojan rakentamisesta syntyvät menot aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi ja väestönsuojan ylläpidosta syntyvät menot kirjataan kuluksi. Tilinpäätöksen liitetietona annetaan selvitys niistä kunnalle aiheutuvista velvoitteista, jotka toteutetaan tilinpäätöspäivän jälkeen.

Lausunnon mukainen kirjanpitokäsittely vastaa aiemmissa kuntajaoston lausunnoissa annettuja ohjeita maankäyttösopimusten kirjaamisesta. Velvoitemaksuissa ei ole kyse esimerkiksi rahoitusosuuksista investointeihin, vaan tuloslaskelmaan kirjattavista tuloista. Lausunnossa on todettu myös, että tulojen tai menojen kirjanpitokäsittelyyn ei vaikuta se, onko velvoitemaksun maksaja julkinen vai yksityinen toimija.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen Finanssineuvos, Valtiovarainministeriö
Katso kaikki