Kuntayhtymän maksuosuuden käsittely jäsenkuntien ja kuntayhtymän kirjanpidossa

18.5.2020 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vastannut yhteen lausuntopyyntöön sihteerin vastauksella. Lausuntopyyntö koski kuntayhtymän maksuosuuksien kirjaamisajankohtaa. Lausunnon sijasta annetaan sihteerin vastaus silloin, kun lausunnon antamista ei pidetä hyvän kirjanpitotavan kehittymisen kannalta tarpeellisena – tällainen tilanne on tyypillisesti silloin, kun jokin aiemmin annettu kuntajaoston lausunto vastaa esitettyyn kysymykseen.

Kuntayhtymien palvelujen käyttöä ja jäsenkuntalaskutusta voi olla vaikea ennakoida, koska kunnan asukkaiden palvelutarvetta ei voida tietää etukäteen. Tavallista onkin, että jäsenkunnissa joudutaan kirjaamaan menoja ennakoitua suurempina ja päättämään talousarviomuutoksista, kun arvioitu ja toteutunut käyttö poikkeavat toisistaan. Kuntayhtymät ja jäsenkunnat ovat toisinaan pohtineet, millaisella laskutustavalla jäsenkuntien kuluja olisi mahdollista saada paremmin ennakoitavissa oleviksi. Kuntayhtymän maksuosuuksien kirjaamisesta kuntayhtymän ja jäsenkuntien kirjanpidossa on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunto 98/2011. Tärkeää on erottaa tilanteet, joissa ennakkoon määritelty laskutusperuste on lopullinen, niistä tilanteista, joissa laskutusta tarkistetaan toteutunutta käyttöä vastaavaksi.

Kuntayhtymien palvelujen käyttöä ja jäsenkuntalaskutusta voi olla vaikea ennakoida, koska kunnan asukkaiden palvelutarvetta ei voida tietää etukäteen.

Jos kuntayhtymän maksuosuus määräytyy arvioidun käytön tai muun laskennallisen perusteen mukaan eikä maksuosuutta jälkikäteen tarkisteta toteutuneen suoritekäytön mukaiseksi, kuntayhtymä ja jäsenkunnat kirjaavat kuntajaoston lausunnon mukaan sovitun maksuosuuden tilikaudelle. Tällöin arvioidun ja toteutuneen käytön eroa ei oikaista myöhempinäkään vuosina kuntayhtymän laskutuksessa.

Jos kuntayhtymän maksuosuus määräytyy toteutuneen suoritekäytön mukaisesti, jäsenkunta kirjaa maksuosuuden tilivuodelle, jona palvelusuoritteet on vastaanotettu. Jälkikäteen laskutettavat menot kirjataan luonteensa mukaisiin menolajeihin ja ostovelkoihin, ja liikaa ennakkoon maksettu meno oikaistaan menoja vähentäen siirtosaamisiin.

Jaksottamisen kannalta sillä ei ole merkitystä, otetaanko käyttö huomioon erillisellä lisä- tai hyvityslaskulla tilikauden päättymisen jälkeen vai tulevien vuosien laskutuksessa. Jäsenkunnat ja kuntayhtymä jaksottavat erät samoille tilikausille. Esimerkiksi jos jäsenkunta jaksottaa menoja kuluksi tilikaudelle ja ostovelkoihin, kuntayhtymä kirjaa vastaavan määrän tuotoksi ja myyntisaamisiin.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö
Katso kaikki