Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden päivitykset

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, liitetietoja sekä neljännesvuosi- ja puolivuosikatsauksia koskevat yleisohjeet (524/2020) (525/2020).
12.10.2020 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston on tarkoitus päivittää syksyn aikana toimintakertomusta ja liite­tietoja koskevaa ohjeistusta siten, että valtionosuuksien kohtaan tuloslaskelmassa sisältyvä verotulomenetysten kompensaation määrä ilmoitetaan erikseen talousarvion toteutumisvertailuissa ja liitetiedoissa. Uusia lausuntoja kuntajaosto ei ole antanut.

Valtioneuvosto antoi kesällä uudet asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta ja tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Tässä käsitellään näitä valtioneuvoston asetuksia. Asetukset koskevat kuntien lisäksi kuntayhtymiä, ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto voi jatkossa antaa ohjeita ja lausuntoja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevan asetuksen soveltamisesta.

Asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020)

Valtioneuvosto antoi kesällä uudet asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta ja tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Asetukset koskevat kuntien lisäksi kuntayhtymiä, ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto voi antaa ohjeita ja lausuntoja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevan asetuksen soveltamisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto päivittää syksyn aikana tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä liitetietoja koskevat yleisohjeet siten, että valtionosuuksien kohtaan tuloslaskelmassa sisältyvä verotulomenetysten korvaus ilmoitetaan erikseen talousarvion toteutumisvertailuissa ja liitetiedoissa. Käytännössä valtionosuuksien erittelyyn lisätään uusi rivi verotulomenetysten korvausta varten. Lisäksi kuntajaosto antaa uuden yleisohjeen neljännesvuosi- ja puolivuosikatsausten laatimisesta, jossa käsitellään erityisesti katsausten laadinnassa sovellettavia arvostus- ja jaksotusperiaatteita.

Tässä käsitellään taloustietojen toimittamista ja tilinpäätöksen sisältöä koskevia valtioneuvoston asetuksia. Uusia lausuntoja kuntajaosto ei ole antanut.

Käytännössä valtionosuuksien erittelyyn lisätään uusi rivi verotulomenetysten korvausta varten.

Koko vuotta koskevat tiedot toimitetaan vaiheittain. Tilinpäätösarvio edelliseltä vuodelta toimitetaan tammikuun 25. päivään mennessä. Tilinpäätöstiedot, jotka sisältävät myös puolivuosikatsausta vastaavat toteutumatiedot, toimitetaan huhtikuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot, tiedot tuloista ja menoista palvelukohtaisesti sekä muut taloustiedot annetaan viimeistään toukokuun 31. päivänä.

Kunnan on toimitettava taloustietovarantoon uusi korjattu tietosisältö, jos tiedoissa havaitaan virheitä. Valtiokonttori voi määritellä korjatun tietosisällön toimittamiselle määräajan, jossa otetaan huomioon virheen luonne ja laajuus.

Asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020)

Valtioneuvoston asetuksella kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädetään tilinpäätöslaskelmien kaavoista ja tilinpäätöksen liitetiedoista. Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman kaavat ja liitetiedot ovat kuntien nykyistä tilinpäätöksen sisältöä vastaavia.

Asetuksella säädetään uutena osavuosikatsausten eli neljännesvuosi- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Neljännesvuosi- ja puolivuosikatsaukset sisältävät kunnan ja liikelaitosten sekä taseyksiköiden tuloslaskelmat ja taseet. Lisäksi niissä esitetään toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat sekä talousarvion toteutuminen. Neljännesvuosikatsauksessa kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin, ja puolivuosikatsauksessa esitetään ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa syksyn aikana tarkemmat ohjeet neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista jaksotus- ja arvostusperiaatteista.

Asetusta sovelletaan myös kunnalliseen liikelaitokseen. Liikelaitoksen tuloslaskelmakaava sekä siihen pohjautuvat rahoituslaskelman eroavat kuitenkin nykyiseen tapaan joitakin osin kunnan vastaavista kaavoista. Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmista on jätetty yksittäisiä aiemmin esitettyjä kunnan sisäisten erien erittelyjä pois, koska tiedot toimitetaan yksityiskohtaisemmin Valtiokonttorin ylläpitämään tietovarantoon. Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa sovellettavat kaavat sekä liitetietovaatimukset poikkeavat nykyiseen tapaan hieman kunnan kaavoista ja tiedoista.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Katso kaikki