Kirjan­pitolauta­kunnan hyvin­vointi­alue- ja kunta­jaoston yleis­ohjeet ja lausunnot

24.11.2022 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut uuden yleisohjeen hyvinvointialueen konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Ohjeeseen sisältyvät laadintaperiaatteet ovat pitkälti saman sisältöisiä kuin kuntien konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat periaatteet. Yleisohjetta noudatetaan myös hyvinvointiyhtymän konsernitilinpäätöksen laadinnassa.

Hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut lausunnon hyvinvointialueen valmisteluun myönnetyn valtionavustuksen käsittelystä hyvinvointialueen kirjanpidossa. Lausunnossa kuvattuja periaatteita voi soveltaa kaikkien kohdennettujen avustusten kirjanpitokäsittelyssä, ja samat avustusten esittämistä ja jaksottamista koskevat ohjeet ovat olleet myös osa kuntien hyvää kirjanpitotapaa.

Yleisohje hyvinvointialueen konsernitilinpäätöksen laatimisesta

Hyvinvointialueesta annetun lain mukaan sellaisen hyvinvointialueen, joka tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin hyvinvointialueen tilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen laskelmien kaavoista ja konsernitilinpäätöksen liitetiedoista säädetään hyvinvointialueen tilinpäätöstiedoista annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Yleisohjeen mukaan hyvinvointialueen konsernitilinpäätökseen yhdistellään rivi riviltä hyvinvointialueen tytäryhteisöt ja osuus niistä hyvinvointiyhtymistä, joissa hyvinvointialue on jäsenenä. Yhdisteltävien yhteisöjen tilinpäätösten laadintaperiaatteet tarvittaessa yhdenmukaistetaan, ja yhdisteltävien yhteisöjen väliset sisäiset liiketapahtumat eliminoidaan. Osakkuusyhteisöt yhdistellään sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Muista kuin kokonaan omistetuista tytäryhteisöistä erotetaan vähemmistöosuus.

Hyvinvointialueesta annetun lain mukaan konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi hyvinvointialueiden, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien, hyvinvointialueiden ja kuntien sekä hyvinvointialueiden ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevien yhtiöiden tilinpäätökset. Yleisohjeen mukaan nämä julkisyhteisöjen yhteisessä määräysvallassa olevat yhtiöt yhdistellään osakkuusyhteisöjen tavoin silloin, jos yhdistelyllä on vaikutusta konsernitilinpäätöksen antamaan oikeaan ja riittävään kuvaan.

Keskeisenä erona yritysten konsernitilinpäätöstä koskevaan ohjeeseen verrattuna on hyvinvointiyhtymien yhdistely omistusosuuden mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, millainen omistusosuus hyvinvointialueella on yhtymästä. Lisäksi konserniyhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminoinnissa ja osakkuusyhteisön yhdistelyssä pääsääntönä on, että osakkeiden tai osuuksien hankintamenon ja hankitun oman pääoman välille syntyvää eroa ei kohdisteta omaisuuseriin eikä jaksoteta, vaan omistuksen eliminoinnissa syntyvä ero kirjataan kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Lausunto hyvinvointialueen valmisteluun myönnetyn valtionavustuksen käsittelystä hyvinvointialueen kirjanpidossa (lausunto 132/2022)

Hyvinvointialue- ja kuntajaoston lausunnon mukaan kohdennetut avustukset – kuten valtionavustukset – hyvinvointialueiden valmisteluun kirjataan tuloslaskelman toimintatuottojen erään Tuet ja avustukset. Siltä osin kuin avustus on tarkoitettu investointien rahoitukseen, se kirjataan investointien rahoitusosuutena vähentämään taseeseen aktivoitavaa hankintamenoa ja poistopohjaa. Yleiskatteista valtion rahoitusta palvelujen järjestämiseen kirjataan hyvinvointialueiden kirjanpitoon vuodesta 2023 alkaen.

Avustukset kirjataan tuloina sen tilikauden tuotoiksi, jonka aikana niihin on syntynyt lopullinen oikeus. Lopullinen oikeus avustukseen syntyy tavallisesti silloin, kun avustukseen oikeuttavat menot ovat syntyneet. Mahdollinen käyttämättä oleva ja myöhempinä tilikausina käytettävissä oleva avustus esitetään tuloennakkona taseen siirtoveloissa. Menot ja niiden kattamiseksi saatava avustus esitetään siten saman tilikauden tuloslaskelmassa. Jos hyvinvointialueen toiminta on muodostunut vuosina 2021 ja 2022 pelkästään avustuksella rahoitetusta hyvinvointialueen valmistelusta, näiltä tilikausilta ei synny ylijäämää.

Lausunnossa annetaan myös ohjeet mahdollisen vuoden 2021 tilinpäätöksessä virheellisesti avustuksen myöntämisvuodelle kirjatun avustuksen käsittelystä. Kyse on aikaisempaa tilikautta koskevan virheen korjaamisesta, joka tehdään oman pääoman erää Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) oikaisemalla. Vastaava oikaisu on myös tehtävä vertailuvuotena olevan edellisen tilikauden päättävään taseeseen. Lisäksi lähtökohta on, että toimintakertomustiedot kuten laskelmien lyhennelmät ja tunnusluvut korjataan vertailukelpoisiksi. Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa kuvataan virheen korjaamisen vaikutus taloudelliseen asemaan sekä esitetään selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen finanssineuvos, Valtiovarainministeriö
Katso kaikki