CTA Paikka
CTA Paikka

Ympäristö-informaation antaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

EU-komissio on antanut suosituksen ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta. Kirjanpitolautakunta katsoi lausunnossaan, että EU-komission antaman suosituksen noudattaminen on suositeltavaa. Suositus ei ole miltään osin ristiriidassa Suomen kirjanpitolainsäädännön kanssa.

EU-komission suosituksessa viitataan IAS-periaatteisiin, esitetään määritelmät keskeisille ympäristöön liittyville käsitteille sekä esitetään tuloslaskelmassa, taseessa ja liitetiedoissa mainittavat ympäristöön liittyvät seikat. Suosituksessa ympäristötiedot on jaettu lakisääteisesti ilmoitettaviin ja vapaaehtoisiin, mutta suositeltaviin tietoihin.

Kirjanpitolautakunnan lausunnon liitteenä esitetään suomennos EU-komission suosituksesta. Kirjanpitolautakunta valmistelee ympäristöinformaatiota koskevan yleisohjeen, se valmistunee vuoden 2002 aikana.

Kommandiittiyhtiön yhtiöosuus vastuunalaisen yhtiömiehen tilinpäätöksessä (KILA 2002/1678)

Kun osakeyhtiö hankkii yhtiöosuuden kommandiittiyhtiöstä ja siitä näin tulee kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, sen tulee merkitä taseeseensa yhtiöosuuden hankintameno. Hankintameno saadaan lisäämällä myyjälle maksettuun hintaan mahdollinen välityspalkkio sekä mahdollinen varainsiirtovero. Kun yhtiöön sijoitetaan omaa pääomaa tai yhtiö palauttaa yhtiömiehille omaa pääomaansa, sijoitettu tai palautettu määrä kirjataan kirjanpidossa jäljellä olevan hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Tarvittaessa vähentämättä olevasta hankintamenosta tehdään arvonalennusvähennyksiä.

Vastuunalaisen yhtiömiehen osuuden hankkiminen ja ryhtyminen itse vastuunalaiseksi yhtiömieheksi synnyttää rajattoman vastuun henkilöyhtiön sitoumuksista. Vastuu tulee mainita liitetietona. Jos henkilöyhtiön osuuden hankkimisen seurauksena yhtiömiehen tosiasiallinen vastuu henkilöyhtiön tekemien sitoumusten johdosta lisääntyy merkittävästi, tästä vastuiden lisäyksestä tulee tehdä selkoa liitetietona oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi.

Kommandiittiyhtiön voitosta tai tappiosta ei aiheudu välittömiä kirjauksia yhtiömiehen kirjanpitoon. Henkilöyhtiön tuloverot pannaan maksuun yhtiömiesten verotuksessa. Yhtiömiehelle kohdistettu voitto- tai tappio-osuus on laskennallinen verotukseen liittyvä erä. Kirjauksia se itsessään ei aiheuta.

Kommandiittiyhtiöstä yhtiömiehelle kohdistettu veronalaisen tulon määrä otetaan huomioon yhtiömiehen verolaskelmassa selvitettäessä tilikaudelle suoriteperusteen mukaan kohdistettavan tuloveron määrää. Kommandiittiyhtiön yhtiöosuudesta aiheutuva olennainen tuloveron määrä tulee mainita liitetietona oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi.

Tuloveroja voidaan käsitellä haluttaessa IAS 12-standardin mukaisesti. Kommandiittiyhtiön voitto- tai tappio-osuudesta vastuunalaiselle yhtiömiehelle syntyy jaksotuseroon perustuva laskennallinen verovelka tai -saaminen (ks. kirjanpitolautakunnan yleisohje 11.1.1999).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki