Yleisradioveron esittäminen tilinpäätöksessä

20.8.2013
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yle-verolain 3:1 §:ssä säädetään: ”– – yhteisön, jonka verovuoden verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa, on suoritettava yleisradioveroa 140 euroa lisättynä 0,35 prosentilla verottavan tulon
50 0000 euroa ylittävältä osalta. Veron määrä on kuitenkin enintään 3 000 euroa.”

Tuloslaskelman alimmat erät ovat Tuloverot ja Muut välittömät verot, lisäksi Laskennalliset verot, laskennallinen verosaaminen tai -velka, on esitettävä erilliseränä (KPL 5:18). Muihin välittömiin veroihin merkittävän veron kirjanpitolautakunta on löytänyt vain kerran, lausunnon KILA 2012/1886 mukaan tonnistovero esitetään tässä erässä. Kiinteistöveron ja autoveron kirjanpitolautakunta on ohjannut esitettäväksi tuloslaskelman erässä Liiketoiminnan muut kulut.

Lausunnossaan KILA 2010/1854 lautakunta selosti erän Muut välittömät verot sisältöä seuraavasti: ”– – edellä sanottu koskee myös ajoneuvoveroa, joka ei ole luonteeltaan välittömästi kirjanpitovelvollisen tulokseen perustuva vero, jollainen merkittäisiin tuloslaskelmassa alemmaksi kohtaan Muut välittömät verot”.

Yle-veron osalta kirjanpitolautakunta totesi, että se katsoo
KPL 1:3 §:ssä tarkoitetun hyvän kirjanpitotavan mukaiseksi menettelyksi, että yleisradiovero merkitään tuloslaskelmassa erään Liiketoiminnan muut kulut. Kanta on yhdenmukainen myös sen kanssa, mitä on aiemmassa ratkaisussa KILA 1761/2005 lausuttu jäteveroon ja muihin välittömästi myynnin määrään perustumattomien verojen merkitsemisestä ”Liiketoiminnan muihin kuluihin”. Kanta on johdonmukainen siinä, että erilaiset maksutyyppiset verot on aiemminkin ohjattu Liiketoiminnan muihin kuluihin, lautakunnan aiempi kanta Muista välittömistä veroista huomion ottaen rajanvetoa tähän erään olisi ollut suotavaa tehdä.

Lausunnossa on myös hyödyllinen ohje aiemmille tilikausille kuuluvista veroista: periaatteessa taseen ja voittovarojen kautta, mutta vähäiset erät voidaan käsitellä tuloslaskelmassa tilikaudelle kuuluvien erien tavoin: ”Kirjanpitolautakunta katsoo olennaisuusperiaatteesta myös seuraavan, että silloin, kun verotuksen valmistuttua ilmenee, että maksuunpantavan jäännösveron tai veronpalautuksen määrä eroaa vähäisesti siitä, mikä on merkitty päättyneen tilikauden taseeseen siirtovelaksi tai -saamiseksi, erotus voidaan merkitä kuluvan tilikauden tuloslaskelman tuloverojen ryhmään, vaikka perusteena on edeltävälle tilikaudelle kuuluva vero. Myös mahdollisesti myöhemmin maksuunpantava jälkivero on mahdollista merkitä myöhemmän tilikauden tuloslaskelman tuloveroihin, jos tämä jälkivero ei ole olennainen määrältään.”

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki