Yleishyödyllisen yhteisön asuintalovaraus

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yleishyödyllinen yhteisö, säätiö, rakennuttaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoloita. Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, voiko tällainen yhteisö merkitä tilinpäätökseensä vastaisia peruskorjauksia varten muodostettuja asuintalovarauksia. Lisäksi lautakunnalta pyydettiin ohjetta siitä, millä tavoin tuleviin korjaus- yms. menoihin voi tilinpäätöksessä varautua, ellei varausten muodostaminen ole mahdollista.

Kirjanpitolautakunta lausui, että asuintalovaraus voidaan merkitä tilinpäätökseen vapaaehtoisena varauksena (tilinpäätössiirtona) ainoastaan, jos se hyväksytään verotuksessa. Tällöin ei riitä, että asuntolavaraus perustuu asuntolavarauksesta verotuksessa annettuun lakiin (846/1986), vaan lisäksi edellytetään, että varauksen vähentäminen myös tosiasiallisesti vaikuttaa kirjanpitovelvollisen suoritettavaksi tulevan veron määrään. Varaus ei vaikuta verovapaan yhteisön verojen määrään. Tällainen yhteisö ei saa muodostaa tilinpäätöksessään lainkaan vapaaehtoisia varauksia.

Harkinnanvaraisen pakollisen varauksen tekeminen saattaa tulla kysymykseen (KPL 5:14.2 §). Kriittinen tekijä varauksen hyväksyttävyydessä on usein vaatimus, jonka mukaan menon tulee kohdistua tilikauteen tai aikaisempiin tilikausiin. Näin ollen korjaustarpeen on tullut syntyä viimeistään sillä tilikaudella, jolta tilinpäätöstä laaditaan. Mahdollisia vastaisuudessa syntyviä korjaustarpeita silmälläpitäen harkinnanvaraista pakollista varausta ei ole mahdollista muodostaa.

Pakollista varausta ei saa tehdä sellaisen menon kattamiseksi, jota koskee aktivointivelvollisuus (tällaisia ovat KPL 5:5 §:n mukaan pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot).

Harkinnanvaraisen pakollisen varauksen muodostaminen on toissijainen menettely suunnitelman mukaisiin poistoihin nähden. Suunnitelman mukaiset poistot tulee lähtökohtaisesti mitoittaa niin, että korjaustarpeet voidaan ottaa huomioon poistoina. Pakollinen varaus tulee yleensä kysymykseen vain silloin, kun korjaustarpeita ei voi ottaa huomioon poiston mitoituksessa esimerkiksi sen johdosta, että käytössä olevan hyödykkeen hankintameno on jo lähes kokonaan poistettu. Joka tapauksessa harkinnanvaraisen pakollisen varauksen avulla voidaan rajoitetusti varautua tuleviin korjausmenoihin.

Kirjanpitovelvollinen voi muodostaa halutessaan taseen omaan pääomaan rahastoja. Tasekaavan omassa pääomassa esitettävä ryhmä Muut rahastot sisältää erät Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot ja Muut rahastot. Näihin eriin voidaan sisällyttää esimerkiksi peruskorjaus-, lainanlyhennys-, investointi- yms. rahasto. Tällaiseen rahastoon voidaan tehdä siirtoja esimerkiksi erästä Edellisten tilikausien voitto.

Puheena oleviin rahastoihin tehtävät taseen sisäiset siirrot eivät vaikuta lainkaan tuloslaskelmaan tai verotukseen. Siirtojen avulla voidaan kuitenkin informoida siitä, että voittovarat on korvamerkitty tiettyihin ennalta päätettyihin tarkoituksiin, eivätkä ne ole vapaasti yhteisön käytettävissä. Yhteisön kokous saa luonnollisesti muuttaa aikaisempaa päätöstä lainsäädännön ja yhteisön sääntöjen puitteissa ja suunnata rahastoidut varat johonkin muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä alunperin päätettiin.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki