Yhdistyksen velvollisuus laatia konsernitilinpäätös

12.1.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1927

Yhdistys kertoi omistavansa osakeyhtiön toisen yhtiön emoyhtiön koko osake­kannan. Yhdistyksen ja sen omistaman edellä mainitusta osakeyhtiöistä muodostuvan konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneella tilikaudella 6,7 M€ (Yhdistys 1,6 M€ ja Konserni 5,5 M€). Taseiden yhteenlaskettu loppu­summa oli 10,9 M€ (Yhdistys 6,5 M€ ja Konserni 4,4 M€) ja henkilökunnan määrä oli 215 henkeä (Yhdistys 6 ja A-Konserni 207 henkeä).

Yhdistyksen tuotoista pääosa muodostuu sen omistaman kiinteistön tilavuokrista. Se on vuokrannut omistamastaan 10 610 neliömetrin suuruisesta kiinteistöstä toimitilaa omistamansa konsernin yhtiöille 3 057 neliömetriä. Yhdistys on harjoittanut myös kokous- ja kongressi­toimintaa (tuotot 0,3 M€ ja kulut 0,4 M€),
tämä toiminta on siirretty konserniyhtiön hoidettavaksi. 

Yhdistyksen ehdottamana sen edustajat valitaan konserniyhtiöiden hallitusten jäseniksi. Näin yhdistys käyttää määräysvaltaa tytäryhtiöissään. Tytäryhtiöille ei yhdistys luovuta muita hallinto- tai rahoituspalveluita. 

Yhdistys tiedusteli kirjan­pito­lautakunnalta:

  • Onko yhdistyksen tulkittava olevan KPL 6:1.2 §:ssä tarkoitettu muu liiketoimintaa harjoittava taho, joka on velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen? 
  • Jos konsernitilinpäätös tulee laadittavaksi, tuleeko konsernin tuloslaskelma esittää KPA 1:1 §:n tai 1:3 §:n mukaisella tavalla? 

Kirjanpitolautakunta katsoi, että koska hakemuksessa selostettujen tilojen määrää ja niiden vuokraamisella tavoiteltavien tuottojen määrää ei voida pitää vähäisenä, yhdistys harjoittaa KPL 6:1.2 §:ssä tarkoitettua liiketoimintaa. Näin ollen se on velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen. 

KPA 3:1§:n nojalla konsernituloslaskelma on laadittava noudattaen ”soveltuvin osin” KPA 1:1–5 §:ssä säädettyjä kaavoja. Vaikka konsernitilinpäätöksen laatimista koskevassa kirjanpitolautakunnan yleis­ohjeessa (7.11.2006) esitetään, että aatteellisen yhdistyksen konsernitilinpäätös laaditaan yleensä KPA 1:3 §:n aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaavaa noudattaen, lautakunta ei näe estettä sille, että kirjanpitovelvollinen käyttää KPA 1:1 §:n mukaista liikekaavaa, jos tämä on perusteltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki