VIIMEAIKAISET KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNNOT JA PÄÄTÖKSET XXXI

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Poikkeuslupa kirjanpitoaineiston tilapäiseksi säilyttämiseksi Intiassa (KILA 2009/1844)

Suomalainen osakeyhtiö, joka kuuluu kansainväliseen konserniin, pyysi poikkeuslupaa siihen, että se saisi säilyttää kirjanpitoaineistonsa tilapäisesti Euroopan talousalueen (OECD) ulkopuolisessa valtiossa, Intiassa. Poikkeuslupapyyntö liittyi konsernin kirjanpidon hoidon ja kirjanpitoaineiston säilyttämisen kansainväliseen järjestelyyn.

Kirjanpitolautakunta myönsi viideksi vuodeksi poikkeusluvan säilyttää yhtiön Intiassa laadittuja tositteita ja kirjanpitoaineistoa sekä Suomessa laadittuja In-
tiaan vietyjä tositteita tilapäisesti kyseisessä valtiossa KTMp 49/1998 säädetyin edellytyksin. Poikkeusluvan estämättä hakijan on noudatettava KTM:n päätöksen sitovia sääntöjä tositteiden esittämisestä Suomessa tilikauden aikana sekä mahdollisesta velvoitteesta laatia tositteesta oikeaksi todistettu jäljennös.

Sisältöpainotteisuuden periaatteen tulkinnasta laitevuokrasopimukseen liittyen (KILA 2009/1845)

Kirjanpitolautakunta on esittänyt useita tulkintoja sisältöpainotteisuudesta, joka lisättiin KPL 3:3.1 §:n mukaisiin yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin. Siitä käytetään myös nimitystä ”asia ennen muotoa” -periaate; tällä nimellä kirjanpitolautakunta on viitannut periaatteeseen usein osana hyvää kirjanpitotapaa jo ennen mainittua lainmuutosta. Tällaisia lausuntoja ovat KILA 2005/1754, 2006/1775, 2008/1828, 2009/1840 ja 2009/1845. Nyt annettu lausunto on näistä aikaisemmista lausunnoista ilmenevän tulkintalinjan mukainen.

Hakija harjoittaa koneiden ja laitteiden agentuuritoimintaa. Se pyysi lausuntoa laitteiston vuokrasopimuksen esittämisestä tilinpäätöksessä. Hakijan näkemyksen mukaan liiketoimi tulisi käsitellä kertamyyntinä eikä vuokrasopimuksena. Hakija vetosi muun muassa IAS ­18 ­-standardiin.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että hakemuksen tarkoittamassa tapauksessa, jossa vuokrasopimuksen perusteella teknisen laitteiston omistusoikeus siirtyy sopijaosapuolelle sopimuksen tarkoittamien maksuerien tultua maksetuksi, ei ole perustetta sille, että liiketapahtuman oikeudellinen muoto sivuutettaisiin sisältöpainotteisuuden periaatteen nojalla (KPL 3:3.1 § kohta 2a). Hakijan tulee käsitellä sopimuksen tarkoittamia tuloja kirjaamalla vuokralaisilta saamansa korvaukset kokonaisuudessaan vuokratuottoihin. Hyvän kirjanpitotavan mukaista on poistaa vuokralle annetut pysyviin vastaaviin luettavan laitteiston hankintameno vuokra-aikana. Jos laitteiston käsittely kirjanpidossa vuokrasopimuksena ei sellaisenaan taikka kaikilta osin anna oikeaa ja riittävää kuvaa kirjanpitovelvollisen liiketoiminnasta, hakijan tulee ilmoittaa tarpeelliset lisätiedot tilinpäätöksessään liitetietoina.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki