Viimeaikaiset kirjanpitolautakunnan lausunnot ja päätökset

18.3.2014
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Säätiön velvollisuus laatia erillistilinpäätös (KILA 2014/1909)

Suomessa rekisteröity säätiö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa kolmesta seikasta: ensinnäkin, onko suomalaisen säätiön aina laadittava kirjanpitolain mukaan erillinen tilinpäätös; toiseksi, voiko suomalainen säätiö ja ulkomaassa rekisteröity itsenäinen oikeushenkilö laatia kirjanpitolain mukaan yhden yhteisen tilinpäätöksen, vaikka Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa rekisteröidyllä oikeushenkilöllä ei ole erillistä tilinpäätöstä; kolmanneksi, voiko suomalainen säätiö konsernin emona laatia kirjanpitolain mukaisen konsernitilinpäätöksen ilman, että sillä itsellään olisi erillistilinpäätöstä ja ilman että mahdollisilla samaan konserniin kuuluvilla yhteisöillä olisi erillistilinpäätöksiä.

Hakija kertoi kirjanpitolautakunnalle hallitsevansa Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa itsenäisenä oikeushenkilönä rekisteröityä organisaatiota. Säätiöllä on kyseisessä maassa myös sivuliike. Säätiöllä ja kerrotulla oikeushenkilöllä on yhteinen kirjanpito ja tilinpäätös. Säätiö ei ole laatinut itsenäisenä oikeushenkilönä erillistä tilinpäätöstä. Lähes kaikki tarkoituksen mukainen toiminta tapahtuu ulkomaassa itsenäisenä oikeushenkilönä rekisteröidyn organisaation kautta.

Kirjanpitolautakunta totesi lausuntonsa rajauksena, että se antaa lausunnon Suomen lainsäädäntöön nojautuen. Lautakunta ei voi ottaa kantaa muiden maiden kirjanpitosäädöksiin. Lisäksi lautakunta korosti antavansa lausunnon perustuen hakijan esittämään aineistoon, jonka kattavuutta lautakunta ei ole selvittänyt.

Lausuntonaan kirjanpitolautakunta totesi, että suomalainen säätiö on KPL 1:1.1 §:n nojalla aina kirjanpitovelvollinen. Säätiön on laadittava erillistilinpäätös. Kirjanpitovelvollinen ei voi merkitä kirjanpitoonsa toisen talousyksikön tuloja ja menoja. Säätiön on selostettava toimintakertomuksessaan tai ”säätiölain tarkoittamissa toimintakertomustiedoissa”, miten se toteuttaa tarkoitustaan. Jos säätiö ei itse harjoita tarkoitustaan toteuttavaa toimintaa, selostuksessa tulee esittää, miten toiminta on organisoitu esimerkiksi tytäryhtiön kautta.

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden osalta kirjanpitolautakunta totesi, ettei suomalainen säätiö voi konsernin emona laatia kirjanpitolain tarkoittamaa konsernitilinpäätöstä ilman, että sillä on itsellään erillistilinpäätös ja ilman, että mahdollisilla sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhteisöillä on omat erillistilinpäätöksensä. Kirjanpitolain mukaan konsernitilinpäätös laaditaan konsernin muodostavien kirjanpitovelvollisten taseiden ja tuloslaskelmien sekä liitetietojen yhdistelmänä (KPL 6:2.1 §).
Merkille pantavaa esitetyssä kirjanpitolautakunnan lausunnossa on yksittäisen kirjanpitovelvollisen laatimasta tilinpäätöksestä käytetty nimitys ”erillistilinpäätös” erotuksena konsernitilinpäätöksestä. Lainvalmistelun ulkopuolella sanaa on käytetty melko harvoin, kirjanpitolautakunnan esimerkki edistää sitä, että ilmaisu yleistyy tilialan arkikielessä. Mielestäni käsitteen omaksuminen selventää käsitteistöä: kirjanpitovelvollisen tilinpäätös sisältää sekä erillistilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki