Useana tili­kautena tuloa tuottavien hyödykkeiden käsittelystä luonnollisen henkilön yhden­kertaisessa kirjanpidossa (Kila 2022/2030)

24.11.2022 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausuntopyyntö liittyy yhdenkertaista kirjanpitoa soveltavan kirjanpitovelvollisen mahdollisuuteen käyttää tuloslaskelmaan johdettavien kirjanpitotilien lisäksi joitain taseeseen johdettavia tilejä ilman, että muodostetaan varsinaista tasetta. Lähinnä ongelmana ovat kalusto ja siitä tehtävät poistot sekä lainat. Kila rajaa lausuntonsa koskemaan vain kirjanpitolain soveltamista jättäen mahdolliset verokysymykset lausunnon ulkopuolelle.

Lausunnon johdannossa Kila toteaa, että raja-arvot alittavalle ammatin- ja liikkeenharjoittajalle on kirjanpitolain mukaista pitää yhdenkertaista kirjanpitoa. Samoin tämä voi jättää tilinpäätöksen laatimatta, ellei muussa lainsäädännössä toisin vaadita.

Lausunnossa Kila toteaa, että se, mitä KPL 5 luvussa säädetään, koske myös yhdenkertaista kirjanpitoa soveltavaa kirjanpitovelvollista. Näille ei ole myönnetty mitään poikkeuksia arvostus- ja jaksotussäännöksistä, vaikkei tasetta muodosteta.

Kila muistuttaa, että mikäli luonnollisen henkilön tulee KPL:n kokorajojen ylittymisen takia laatia tilinpäätös, tulee pysyviin vastaaviin kirjattujen hyödykkeiden hankintameno poistaa vaikutusaikanaan, vaikkei pakkoa noudattaa suunnitelmapoistoja olekaan. Kila muistuttaa, että mikäli KPL:n tarkoittama tilinpäätös on laadittava, sen on aina sisällettävä tuloslaskelma, tase ja liitetiedot.

Mikäli luonnollinen henkilö soveltaa yhdenkertaista kirjanpitoa ja hän laatii siten vain tuloslaskelman, koskee hyödykkeen poistaminen vaikutusaikanaan myös häntä. Kila ohjeistaa pitämään kirjanpidon ulkopuolista, sen yhteydessä säilytettävää erillisseurantaa pysyvien vastaavien hyödykkeistä. Mallina toimisi hyvin tase-erittelyn tapainen seuranta tilikausittain.

Samoin yrityslainoja Kila suosittaa seuraamaan lainakohtaisessa erillisseurannassa, joka säilytetään kirjanpidon yh­teydessä.

Vaikka olisikin sallittua soveltaa yhdenkertaista kirjanpitoa, suosittaa Kila siirtymistä kahdenkertaiseen kirjanpitoon, jos yrityksellä on olennaisia aktivointivelvollisuuden piiriin kuuluvia hyödykkeitä. Samoin vähäistä suuremmat velkaerät olisivat peruste siirtyä kahdenkertaisen kirjanpidon piiriin. Viranomaisraportoinnin perustuminen kirjanpitoon voi myös olla esimerkiksi arvonlisäverovelvollisella merkittävä syy soveltaa kahdenkertaista kirjanpitoa.

Lausunnon lopussa Kila muistuttaa siitä, että suunnitelman mukaisista poistoista annetun yleisohjeen (16.10.2007) kohdassa 11.4.1 käsitellään pienen kirjanpitovelvollisen poistosuunnitelmaa, joka voi olla ohjeena myös yhdenkertaista kirjanpitoa soveltavan kirjanpitovelvollisen poistojen kirjaamiselle. Ohjeessa sallitaan poistomenettelynä EVL-yhteensopivat poistot kuitenkin niin, että hyödykekohtainen poistosuunnitelma on laadittava hyödykkeille, joiden taloudellinen pitoaika on huomattavasti muita hyödykkeitä pidempi ja hankintamenot muodostavat olennaisen osan kirjanpitovelvollisen pysyvien vastaavien kirjanpitoarvosta.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki