Työpanososingon käsittely tilinpäätöksessä

20.8.2013
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottamista harjoittava osakeyhtiö pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa työpanososinkojen esittämisestä tilinpäätöksessä. Hakijan kaikki osakkeenomistajat olivat yhtiöitä. Hakija viittasi muun muassa verosäännöksiin ja niiden perusteluihin, joissa on katsottu, että työpanokseen perustuvaa osinkoa käsitellään aivan kuten muitakin yhtiön maksamia palkkoja ja työkorvauksia. Tämän perusteella hakija katsoo, että yhtiöjärjestysmääräyksen tai muun sopimuksen nojalla syntynyttä työpanokseen perustuvaa osinkoa tulisi voida käsitellä kirjanpidossa muiden palkka- ja palkkiosuoritusten tavoin päättyneen tilikauden tuloslaskelmalle kirjattavana henkilöstökuluna.

Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, voiko se merkitä tuloslaskelmaansa osakkeenomistajilleen jakamansa
TVL 33b.3 §:n mukaisen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla maksettavaksi kertyneen työpanokseen perustuvan osingon ja siihen perustuvan työnantajan sosiaaliturvamaksun kertymiskauden kuluksi, määrä vahvistetaan osingonjakopäätöksellä varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä ja otetaan tilikauden verolaskelmassa vähennyksenä huomioon sekä mainitaan erikseen tuloslaskelman liitetiedoissa.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että osinko on yhtiöoikeudellisesti voitonjakoa. Voitonjaon edellytyksenä on voittona tai muuten kerrytetyn vapaan oman pääoman olemassaolo. Koska voittoa voi syntyä yrityksessä vasta, kun tilikauden tuotoista on vähennetty niitä vastaavat kulut, osingonjako on kirjanpidollisesti takasijainen menoihin nähden. Työpanososinkoon ei kirjanpitolautakunnan mielestä liity piirteitä, joiden perusteella edellä sanotusta voitaisiin poiketa, vaikka työpanososinko olisi tarkoitettu korvaukseksi työsuoritukseen perustuvasta tuotannontekijästä. Tilinpäätöksen tulee kuvata yrityksen rahoituksellisten valintojen vaikutuksia tuloksenmuodostukseen. Lautakunta katsoi hyvän kirjanpitotavan vastaiseksi hakemuksessa ehdotetun menettelyn työpanososingon tilinpäätöskäsittelystä.

Lausuntonaan kirjanpitolautakunta totesi, ettei tilikaudelta jaettavaksi kertynyttä työpanokseen perustuva osinkoa saa merkitä henkilöstökuluksi tilinpäätökseen. Työpanosinkoon liittyvät sosiaaliturvamaksut ja muut vastaavat lakisääteiset suoritukset sen sijaan ovat henkilöstömenoja. Ne esitetään tuloslaskelmassa sen tilikauden kuluna, jona työpanos­osingosta on päätetty yhtiökokouksessa. Oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi
KPL 3:2 §:n mukaisesti tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee ilmoittaa työpanososingon osuus hallituksen osingonjakoehdotuksen mukaisesta osingosta.
 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki