Tutkimus- ja tuotekehitysavustusten kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tutkimus- ja tuotekehitysavustusten kirjaamisessa on kirjanpitolautakunnan mukaan kaksi vaihtoehtoa. Ensisijainen ja aina hyvän kirjanpitotavan mukainen menettelytapa on bruttoperiaate. Sitä sovellettaessa avustus esitetään tuloslaskelman erässä Liiketoiminnan muut tuotot. Avustusta vastaava meno esitetään täysimääräisesti, saatua avustusta siitä miltään osin vähentämättä asianomaisessa kuluerässä.

Jos avustuksella hankitaan yrityksen ulkopuoliselta taholta tutkimus- ja tuotekehityspalveluita, menotilinä käytetään erää Ulkopuoliset palvelut.

Jos avustuksella katettava meno aktivoidaan, avustus merkitään siirtovelkoihin. Avustusta tuloutetaan siinä tahdissa kuin aktivoidusta menosta vähennetään poistoja.

Jos avustus on saatu tietyn menon kattamiseksi, sitä voidaan haluttaessa käsitellä bruttoperiaatteen sijasta menonsiirtona. Tällöin avustus vähennetään siitä menosta, jonka kattamiseen se on saatu. Menonsiirtona tapahtuvan käsittelyn yhteydessä oikean ja riittävän kuvan muodostuminen tulee varmistaa liitetietojen avulla; lisätietojen antaminen tuloslaskelmassa tai taseessa saattaa olla tarpeen myös KPA 1:9 §:n nojalla (laskelmat on esitettävä kaavoja yksityiskohtaisempina, jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi). Lisätietona tulee esittää ainakin sekä menon kokonaismäärä että siitä avustuksella katettu osuus.

Jos avustusta ei ole saatu tietyn menon kattamiseksi, vaan yleisavustuksena, se esitetään tuloslaskelman erässä Liiketoiminnan muut tuotot. Aatteelliset yhteisöt ja säätiöt esittävät erän tuloslaskelmansa erityiserässä Yleisavustukset; muiden kirjanpitovelvollisten tuloslaskelmakaavassa ei tätä erityiserää esiinny.

Jos avustus on saatu aikaisemmin kuin avustuksella katettava meno on syntynyt, avustus merkitään taseeseen erään Muut velat. Ennakkomaksuna tai siirtovelkana käsitteleminen eivät ole suositeltavia, eivätkä aina edes hyvän kirjanpitotavan mukaisiakaan.

Valittua menettelytapaa, bruttoperiaatetta tai menonoikaisuna käsittelemistä, tulee noudattaa johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen. Avustusten käsittelyssä sovellettavasta menetelmästä tulee tehdä selkoa liitetietona (KPA 2:2 §).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki