Tulkinnanvaraisten seikkojen käsittelystä asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä

21.8.2014
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, mitä tietoja oikean ja riittävän kuvan antaminen vaatii niissä tapauksissa, joissa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa joudutaan tukeutumaan tulkinnallista epävarmuutta sisältäviin taloudellisesti merkittäviin ratkaisuihin.

Hakijan mukaan käytännössä rajanveto tulkinnallisten tilanteiden yhteydessä annettavien tietojen osalta vaihtelee merkittävästi. Toisinaan tilanne on johtanut siihen, että toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa esitetään tietoa vähäisenkin mahdollisuuden vaihtoehtoiseen ratkaisuun ilmetessä ja perustellaan samalla, millä perustein yhtiön johto on päätynyt esittämäänsä ratkaisuun. Toisinaan taas tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan siten, kuin tulkinnallisen harkinnan tarvetta ei olisi ilmennyt, vaikka tulkinnalle olisi ollut varteenotettaviakin perusteita.

Kirjanpitolautakunta vastasi, ettei asunto-osakeyhtiön hallitukselle synny automaattista velvoitetta selostaa tilinpäätöksessä kaikkia yhtiön toimintaan liittyviä erimielisyyksiä, kuten yksittäisen osakkaan tyytymättömyyden ilmaisua. Kun hallitus arvioi tilinpäätöksen laatimisen näkökulmasta tulkintaerimielisyyksiä, se voi edellä esitetyn mukaisesti jättää esittämättä sellaiset seikat, jotka ovat taloudellisilta vaikutuksiltaan ei-olennaisia. Tällaisena on pidettävä tietoa, jonka poisjättämisen tai puutteellisen esittämisen ei voida olettaa vaikuttavan tilinpäätöksen käyttäjän tämän tiedon perustella tekemiin johtopäätöksiin; muita tietoja pidetään olennaisina.

Jos taas hallitus ja isännöitsijä ovat tietoisia, että tilinpäätös tai toimintakertomus sisältää sellaisia merkittävän epäselviä ja tulkinnanvaraisia seikkoja, jotka toteutuessaan – hallituksen näkemyksen vastaisesti – olisivat omiaan vaikuttamaan olennaisesti asunto-osakeyhtiön taloudelliseen asemaan tai tulokseen, tulee nämä kuvata oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi. Tietojen antamisvelvoite voidaan rinnastaa KPA 2:7.2 §:n 4 kohdan tarkoittamien muiden kirjanpitovelvollisen antamien vastuusitoumusten liitetietona ilmoittamiseen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki