Todennäköistä tulevaa kehitystä koskevat tiedot asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa

23.8.2017
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakijan mukaan suuri osa asunto-osake­yhtiöistä esittää vain yleisiä mainintoja tulevista korjaustarpeista tai pelkästään viittaa toiseen asiakirjaan ilman, että toimintakertomuksen käyttäjien todelliset tiedontarpeet täytettäisiin. Tämän vuoksi hakija pyytää asunto-osakeyhtiöiden käytäntöjen yhtenäistämiseksi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa seuraavista seikoista:

  1. Onko olemassa sellaisia tilanteita, joissa voitaisiin toimintakertomuksessa tulevan kehityksen arviota esitettäessä vain viitata hallituksen taholta esitettävään korjaustarveselvitykseen, joka mahdollisesti laaditaan vasta toimintakertomuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja jättää muu informaatio antamatta?
  2. Jos tällaisia tilanteita on, ovatko tilanteet poikkeuksellisia?
  3. Jos ne ovat poikkeuksellisia, tulisiko tilanteen poikkeuksellisuudesta ottaa toimintakertomukseen maininta ja perustelu?

Vastauksessaan kirjanpitolautakunta siteerasi antamaansa asunto-osake­yhtiöitä koskevaa yleisohjetta tulevaa kehitystä koskevalta osalta: ” Todennäköisestä tulevasta kehityksestä on toimintakertomuksessa annettava arvio. Asunto-osakeyhtiöiden kohdalla ei tarkoiteta liiketoimintaa, vaan tällaiselle yhtiölle tyypillisestä toimintaa erityisesti silloin, kun sillä on merkittäviä kustannusvaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi käynnissä tai vasta suunnitteluasteella olevat suurehkot korjaus- ja uudistushankkeet. – – Mahdollisuuksien mukaan tulee lisäksi arvioida ja ilmoittaa tilikauden päättymisen jälkeen ilmenneet tai selkeästi ennustettavissa olevat poikkeavat kustannuskehitykset, joilla on olennainen vaikutus yhtiön talouteen. – – Tulevaan kehitykseen liittyy myös AOYL:n vaatimus siitä, että hallituksen on annettava vuosittain yhtiökokouk­sessa kirjallinen selvitys talon kunnossa­pitotarpeista seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä selvitys voi perustua esimerkiksi kuntoarvioon ja/tai kunnossapidon PTS-suunnitelmaan. Kunnossapitoselvitystä ei ole AOYL:ssa kytketty toiminta­kertomukseen tai tilinpäätökseen, eikä sitä siten liitetä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osaksi. Selvityksen tiedot eivät voi olla ristiriidassa toimintakertomuksesta ilmenevien tietojen kanssa.”

Kirjanpitolautakunta totesi aluksi vastauksessaan, että olennaisuuden periaatetta (KPL 3:2a.1 §) voidaan soveltaa arvioitaessa toimintakertomuksen riittävyyttä sitä koskeviin sisältövaatimuksiin nähden. Seikka on olennainen, jos sen poisjättämisen tai väärinilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita asiakirjan käyttäjät tekevät sen perusteella. Lautakunta totesi, että AOYL:n vaatimus PTS-suunnitelman esittämisestä varsinaisessa yhtiökokouksessa on oma toimintakertomuksesta erillinen säännöksensä. Suunnitelmaa ei edellytetä toimintakertomuksessa esitettäväksi.

Toimintakertomuksen sisältövaatimuksia tulee tarkastella itsenäisesti sen suhteen, mitä tietoja arviossa tulevasta kehityksestä voidaan toimintakertomuksessa kohtuudella olettaa olevan. Kirjanpitolautakunta katsoo, että sellaiset olennaiset tiedossa olevat tulevat seikat, joista on yhtiölle merkittäviä kustannusvaikutuksia, tulee selostaa toimintakertomuksessa. Muiden seikkojen osalta tällaista velvoitetta ei ole. Kun tarkastellaan tällaisia olennaisia tietoja, vastaa lautakunta hakijan kaikkiin kolmeen kysymykseen kielteisesti. 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki