Tilinpäätösperiaatteiden muuttaminen ja aikaisemman virheen korjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta on aikaisemmin ottanut sen kannan, että kaikki aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat virheet ja tilinpäätösperiaatteiden muuttamisesta tulevat kirjaukset tulee tehdä tuloslaskelman kautta. Jos ne ovat olleet määrältään olennaisia, on tullut käyttää satunnaisia eriä, vähäiset korjaukset on voitu merkitä nimikkeensä mukaiseen tuloslaskelman erään. Menettelytapa on perustunut IAS 8 –standardiin, jossa on määrätty kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: kirjaus tulee tehdä joko omaa pääomaa veloittaen tai hyvittäen taikka tulosvaikutteisesti satunnaisten erien kautta. Standardia on muutettu niin, että nykyisin hyväksytään vain oman pääoman kautta tehdyt korjaukset.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että IFRS-tilinpäätöksessä noudatettava periaate on Suomessakin hyvän kirjanpitotavan mukainen. Tavoitteena on kehittää yhtenäistä hyvää kirjanpitotapaa. Vaihtoehtoisten menettelytapojen hyväksymistä kirjanpitolautakunta ei tämän vuoksi katsonut mahdolliseksi. Lautakunta katsoi, että tilinpäätösperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien virheiden oikaisut on jatkossa mahdollista tehdä vain omaa pääomaa oikaisemalla. Ensisijaisesti oman pääoman tilinä tällöin käytetään erää Edellisten tilikausien voitto/tappio. Oikaisuja ei siis enää tehdä tulosvaikutteisesti vaan takautuvasti.

Oikaisu on tarvittaessa tehtävä vertailuvuoden taseeseen. Vertailuvuoden tuloslaskelmaa ei tarvitse välttämättä muuttaa vertailukelpoiseksi; oikean ja riittävän kuvan sitä vaatiessa muutos tulee joko tehdä vertailutuloslaskelmaan tai liitetiedoissa tulee selostaa vertailuun liittyvä ongelma. Jos vertailutasetta tai -tuloslaskelmaa muutetaan, liitetiedoissa tulee selvittää tehdyt muutokset ja niiden perusteet.

Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksessä esitetään tunnuslukuja tai muita aikaisempien tilikausien tilinpäätöksiin nojautuvia tietoja, myös ne tulee mahdollisuuksien mukaan saattaa vertailukelpoisiksi. Ellei tämä ole mahdollista, toimintakertomuksesta tai tilinpäätöksestä tulee ilmetä mahdollinen vertailukelvottomuus.

Jos tilinpäätösperiaatteiden muuttaminen tai aikaisempi virhe vaikuttaa verotukseen, hyvän kirjanpitotavan mukaista on, että tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot kirjataan vastaavalla tavalla suoraan oman pääoman, ensisijaisesti erän Edellisten tilikausien voiton/tappio, oikaisuksi.

Yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (12.4.2005)

Yleisohje koskee asunto-osakeyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiölain mukaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Yleisohjetta ei voida soveltaa osakeyhtiölain mukaisiin kiinteistöyhtiöihin; niitä koskevat Euroopan yhteisöjen neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeudellisen direktiivin määräykset. Ey-säännöksistä ei ole mahdollista poiketa suomalaisten kiinteistön hallintaan perustuvien säännösten nojalla.

Yleisohjeessa käsitellään pääasiassa sellaisia kirjanpidollisia erityistilanteita, jotka syntyvät joko yhteisöjen varsinaisesta kiinteistön hallintaan perustavasta toiminnasta tai kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön näille erityisille yritysmuodoille asettamista erityisvaatimuksista. Yleisohjeen liitteenä esitetään useita tilinpäätökseen ja erillislaskelmiin liittyviä malleja. Käsiteltäviä erityiskysymyksiä ovat muun muassa vastikkeiden rahastointi, korjausmenot sekä vastikerahoituslaskelman, hankerahoituslaskelman sekä lainaosuuslaskelman laatiminen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki