Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi (KILA 2019/1993)

Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana ja valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä.
27.8.2019
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalainen osakeyhtiö haki lisäaikaa 31.5.2019 saakka tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2018 päättynyttä tilikautta.

Yhtiö haki lisäaikaa raskaan rahoitusrakenteensa uudelleenjärjestelemiseksi käytävien neuvotteluiden huomioon ottamiseksi tilinpäätöksessä. Rahoitusneuvottelujen lopputulos on keskeisessä asemassa yhtiön tulevan rahoituksen järjestelyjen osalta. Niiden perusteella ratkeaa muun muassa yhtiön vuoden 2019 lainalyhennysten mahdollinen uudelleenjärjestely. Neuvottelut odotetaan saatavan päätökseen toukokuun 2019 aikana.

Päätöksen perustelut olivat saman sisältöiset kuin edellä selostetussa kirjanpitolautakunnan päätöksessä 2019/1994.

Hakemus saapui kirjanpitolautakunnalle 18.3.2019, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna.

Kirjanpitolautakunta katsoi hakijan esittämän perusteen (yhtiön rahoitusneuvotteluiden vaikutusten huomioimisen tilinpäätöksessä, erityisesti KPL 3:2 §:n tilinpäätökseltä edellyttämän oikean ja riittävän kuvan kannalta) sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeuslupa voidaan myöntää.

Kirjanpitolautakunnan päätöksen mukaan hakijayhtiö saa laatia tilinpäätöksensä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 31.5.2019 mennessä edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät. Päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki