CTA Paikka
CTA Paikka

Taseen pysyvissä vastaavissa esitettävien rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamisesta

17.1.2017
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, onko uudistetun kirjanpitolain mukaan edelleen mahdollista käyttää taseen pysyviin vastaaviin kirjatun sijoitusomaisuuden markkina-arvon esittämisessä käyvän arvon rahastoa. Lausuntopyyntönsä taustaksi hakija esitti, että yleisessä keskustelussa on esitetty käsityksiä, joiden mukaan KPL 5:2a § rajaisi käyvän arvon rahaston käyttämisen vain taseen vaihtuvissa vastaavissa esitettävän rahoitusomaisuuden arvostamiseen.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että KPL 5:2a §:ssä mahdollistetaan, että johdannaissopimusten ja muiden rahoitusvälineiden merkitsemiseen voidaan soveltaa käypää arvoa. Lautakunnan käsityksen mukaan tämän mukaisessa merkitsemisessä ja esittämisessä tulee noudattaa kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja niiden täydessä laajuudessaan. Siten soveltamisalaa ei voida rajata yksinomaan rahoitusomaisuuteen, johon viitataan KPL 5:2.1 §:n 2 kohdassa. Tätä tulkintaa tukee osaltaan myös KPL 5:2 b §:ssä säädetty mahdollisuus merkitä sijoituskiinteistöt käypään arvoonsa. 

Edellä sanotulla perusteella lautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että lautakunnan aiemman lausunnon KILA 1950/2016 kohdan 2.6 kannanotto, jonka mukaan KPL 5:2a §:n ei soveltuisi vaihto-omaisuuteen, syrjäytyy tämän lausunnon myötä. Kansainvälisiä standardeja tulee soveltaa niiden täydessä laajuudessa silloin, kun kirjanpitovelvollinen valitsee KPL 5:2a §:n mukaisen arvostusmenettelyn.

KPL 5:2a §:n soveltamisessa on aina otettava huomioon varovaisuuden periaate (KPL 3:3.1 § 4 kohta), joka muun ohella edellyttää laskennallisten verovelkojen kirjaamista realisoitumattomista tuotoista. 

Kirjanpitolautakunnan käsitykseen mukaan vaihto-omaisuuden luonteen mukaisesti siihen merkityt arvopaperit ja muut rahoitusvälineet on katsottava hankituiksi kaupankäyntitarkoituksessa. Tämän vuoksi silloin, kun vaihto-omaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut rahoitusvälineet merkitään KPL 5:2a §:n mukaisesti käypään arvoonsa, käsitellään vaihto-omaisuuden arvon muutos aina tulosvaikutteisesti merkitsemällä se tuloslaskelmassa erään Varaston muutos

Kirjanpitolautakunta vastaa hakijan kysymykseen myönteisesti. Taseen pysyviin vastaaviin kirjatun sijoitusomaisuuden markkina-arvon esittämisessä on edelleen mahdollista käyttää käyvän arvon rahastoa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki