Taseen pysyvissä vastaavissa esitettävien rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamisesta

17.1.2017
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, onko uudistetun kirjanpitolain mukaan edelleen mahdollista käyttää taseen pysyviin vastaaviin kirjatun sijoitusomaisuuden markkina-arvon esittämisessä käyvän arvon rahastoa. Lausuntopyyntönsä taustaksi hakija esitti, että yleisessä keskustelussa on esitetty käsityksiä, joiden mukaan KPL 5:2a § rajaisi käyvän arvon rahaston käyttämisen vain taseen vaihtuvissa vastaavissa esitettävän rahoitusomaisuuden arvostamiseen.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että KPL 5:2a §:ssä mahdollistetaan, että johdannaissopimusten ja muiden rahoitusvälineiden merkitsemiseen voidaan soveltaa käypää arvoa. Lautakunnan käsityksen mukaan tämän mukaisessa merkitsemisessä ja esittämisessä tulee noudattaa kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja niiden täydessä laajuudessaan. Siten soveltamisalaa ei voida rajata yksinomaan rahoitusomaisuuteen, johon viitataan KPL 5:2.1 §:n 2 kohdassa. Tätä tulkintaa tukee osaltaan myös KPL 5:2 b §:ssä säädetty mahdollisuus merkitä sijoituskiinteistöt käypään arvoonsa. 

Edellä sanotulla perusteella lautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että lautakunnan aiemman lausunnon KILA 1950/2016 kohdan 2.6 kannanotto, jonka mukaan KPL 5:2a §:n ei soveltuisi vaihto-omaisuuteen, syrjäytyy tämän lausunnon myötä. Kansainvälisiä standardeja tulee soveltaa niiden täydessä laajuudessa silloin, kun kirjanpitovelvollinen valitsee KPL 5:2a §:n mukaisen arvostusmenettelyn.

KPL 5:2a §:n soveltamisessa on aina otettava huomioon varovaisuuden periaate (KPL 3:3.1 § 4 kohta), joka muun ohella edellyttää laskennallisten verovelkojen kirjaamista realisoitumattomista tuotoista. 

Kirjanpitolautakunnan käsitykseen mukaan vaihto-omaisuuden luonteen mukaisesti siihen merkityt arvopaperit ja muut rahoitusvälineet on katsottava hankituiksi kaupankäyntitarkoituksessa. Tämän vuoksi silloin, kun vaihto-omaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut rahoitusvälineet merkitään KPL 5:2a §:n mukaisesti käypään arvoonsa, käsitellään vaihto-omaisuuden arvon muutos aina tulosvaikutteisesti merkitsemällä se tuloslaskelmassa erään Varaston muutos

Kirjanpitolautakunta vastaa hakijan kysymykseen myönteisesti. Taseen pysyviin vastaaviin kirjatun sijoitusomaisuuden markkina-arvon esittämisessä on edelleen mahdollista käyttää käyvän arvon rahastoa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki