Siirtokelpoinen, ei-palautettava sähköverkon liittymismaksu

18.10.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Sähkö- ja maakaasumarkkinoita valvova viranomainen kertoi kirjanpitolautakunnalle, että sillä on valvottavanaan yhtiö (”verkkoyhtiö”), joka tarjoaa sähköverkkopalveluja. Yhtiö on ilmoittanut kirjanneensa siirtokelpoiset, mutta ei-palautuskelpoiset liittymismaksutulonsa taseen investointivähennyksenä kyseisen verkon omaisuuserään. Verkkoyhtiö sanoo katsovansa, että koska perittävä liittymismaksu on yhteydessä verkkoliittymän rakentamiseen, sen tulisi vaikuttaa tulokseen saman ajan kuin rakennettu johto eli poistoajan. Verkkoyhtiön perimät liittymismaksut eivät näin ollen sisälly asianomaisten tilikausien liikevaihtoon.

Kirjanpitolautakunta viittasi aikaisempiin lausuntoihinsa (KILA 1992/540, KILA 2001/1650 ja KILA 2008/1810). Lautakunta vahvisti aiemmista lausunnoistaan ilmenevän kantansa. Sellaiset sähköverkon liittymismaksut, jotka ovat siirtokelpoisia, mutta joita ei palauteta, tulee kirjata sähköverkkoyhtiön tuloslaskelmaan tuotoksi. Liittymismaksut ovat maksun suorittajalle lopullisia korvauksia liittymisestä jakeluverkkoon. Sillä seikalla, että liittymismaksuun liittyy verkkoyhtiön puolella investointimeno, ei ole merkitystä, kun arvioidaan, tuleeko verkkoyhtiön merkitä liittymismaksutulot tilinpäätöksessään tuotoksi. Verkkoyhtiön tulee kirjata verkon rakentamisesta aiheutuva hankintameno kuluksi suunnitelman mukaisin poistoin KPL 5:5 §:n mukaisesti. Liittymismaksun maksaja ei saa osuutta verkosta, vaan ainoastaan oikeuden liittyä verkkoon. Liittymismaksun välitöntä tulouttamista puoltaa myös suoritteen oikeudellinen luonne. Liittymismaksu on kertaluonteinen erä, jonka suorittamalla liittyjä saa ainoastaan oikeuden liittyä verkkoon. Varsinaisista verkkopalveluista, kuten sähkönsiirrosta, liittyjää laskutetaan erikseen.

Kirjanpitolautakunta totesi vielä erikseen, että sähköliittymismaksun käsittely sähköverkon hankintamenon vähennyksenä ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. Verkonhaltijan tulee tulouttaa saamansa liittymismaksut siinä vaiheessa, kun liittymissopimus on tullut voimaan ja johtanut sähkötoimitusten aloittamiseen.

Kirjanpitolautakunta ohjeisti vielä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä olevan virheen korjaamista. Voimassa olevien kirjanpito-ohjeiden vastainen tilanne korjataan lausunnossa KILA 2005/1750 esitetyllä tavalla. Verkkoyhtiö siirtää verkon hankintamenon vähennykseksi merkittyjä liittymismaksuja vastaavan määrän seuraavaa tilinpäätöstä laadittaessa avaavan taseen erään Edellisten tilikausien voitto/tappio oikaisee verkon hankintamenoa. Jos korjatun hankintamenon perusteella laskettu, poistosuunnitelman mukainen, aiempien vuosien tekemättömien poistojen määrä on olennainen, tulee oikaista sekä korjattua hankintamenoa ja edellisten tilikausien voitto/tappiotiliä tällä tekemättömien poistojen määrällä. Tilinpäätöksessä on esitettävä KPA 2:2.1 §:n mukainen liitetieto aikaisempiin tilikausiin kohdistuvan virheen korjaamisesta sekä tehdyn muutoksen vaikutuksesta omaan pääomaan eritellen hankintamenoon ja poistoihin tehdyt korjaukset. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyvät edellisen tilikauden tuloslaskelma- ja tasetiedot tulee oikaista ja kertoa tehdyistä oikaisuista liitetietona.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki