Myönnetty poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta (KILA 2018/1989)

Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana ja valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä.
12.3.2019
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalainen osakeyhtiö haki kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa KPL 6:5.1 §:ään sisältyvästä samatilikautisuuden vaatimuksesta, joka koskee konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä suomalaisia tytäryrityksiä. Emoyhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. ja huhtikuussa 2018 hankitun Tytäryrityksen B tilikausi 1.7.–30.6.

Hakija kertoi hakemuksessaan, että Tytäryritys B:n integraatioprosessin suunnittelu ja valmistelu aloitettiin heti kaupanteon jälkeen. Tällöin todettiin, että integraatio vaatii tilaus-toimitusketjun integraation, mitä ei voida toteuttaa ilman integraatiota emoyrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, tämä vaatii vähintään vuoden. Samassa yhteydessä tulee käyttöönotettavaksi myös sama kirjanpitojärjestelmä. Hakijan mukaan tilikauden muuttaminen samassa rytmissä ja aikataulussa integraation kanssa olisi luontevin vaihtoehto.

Hakija pyytää lupaa poiketa emoyrityksen tilikaudesta korkeintaan vuoden 2020 vuoden loppuun. Siihen saakka Tytäryritys B laatii konserniyhdistelyä varten välitilinpäätöksen 31.12. tilanteesta ja emoyritys antaa tästä menettelystä edellytetyt tiedot konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Jos tytäryrityksen tilikausi poikkeaa emoyrityksen tilikaudesta enemmän kuin kolme kuukautta, tulee tytäryrityksen laatia yhdistelyä varten välitilinpäätös.

Kirjanpitolautakunta totesi, että KPL 6:5 §:n samatilikautisuuden vaatimus konsernin emo- ja tytäryritysten välillä koskee ainoastaan konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä suomalaisia tytäryrityksiä. Jos tytäryrityksen tilikausi poikkeaa emoyrityksen tilikaudesta enemmän kuin kolme kuukautta, tulee tytäryrityksen laatia yhdistelyä varten välitilinpäätös. Jos tilikausien poikkeama on enintään kolme kuukautta, riittävät poikkeavien tilinpäätöspäivien ajalta KPL 6:5.2-3 §:ssä tarkemmin määritellyt lisätiedot.

Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää KPL 8:2.2 §:n nojalla yksittäistapauksissa poikkeuksia KPL 6:5.1 §:stä. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan unionin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettujen säädösten vastainen.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että tilikausien tilapäinen eriaikaisuus on sellainen erityinen syy, jota tarkoitetaan KPL 6:5.1 §:ssä. Poikkeamiselle ei myöskään aseta estettä KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitettu Euroopan unionin tilinpäätösdirektiivi (2013/34/EU). Näin ollen lautakunta myöntää hakijalle oikeuden poiketa KPL 6:5.1 §:n konserniyhtiöitä koskevasta samatilikautisuuden vaatimuksesta vuoden 2020 loppuun. Siten vuosia 2018–2020 koskevilta tilikausilta saadaan laatia konsernitilinpäätös tämän poikkeusluvan mukaisesti. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää pysyvää poikkeusta KPL 6:5 §:stä.

Tämän poikkeusluvan estämättä emoyritys ja tytäryritys ovat velvollisia noudattamaan KPL 6:5 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä välitilinpäätöksen laatimisesta sekä lisätietojen antamisesta tilinpäätöksessä sellaisista tapahtumista, jotka ovat tärkeitä arvioitaessa tytäryrityksen rahoitusasemaa ja tulosta ja jotka ovat tapahtuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tilinpäätöspäivien välisenä aikana.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki