Sähkömarkkinalainsäädännön tarkoittaman ylijäämän kirjanpidollinen käsittely

7.12.2016
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Energiavirasto pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnan mukaisen valvontajakson alustavan ylijäämän kirjaamiseen liittyvään hyvään kirjanpitotapaan sähköverkon­haltijan tilinpäätöksessä. 

Energiaviraston sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuuden valvonta tapahtuu neljän vuoden valvontajaksoittain. Hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnan perustana ovat sähköverkkotoiminnan eriytetyt tilinpäätökset. Sähkömarkkina­lain 78§:n mukaan eriyttämisellä tarkoitetaan, että tilikausittain on laadittava tuloslaskelma ja tase eriytettäville sähköliiketoiminnoille sekä yhdistetty tuloslaskelma ja tase muille yrityksen harjoittamille liiketoiminnoille. Tuloslaskelma ja tase, joiden tulee olla yrityksen kirjan­pidosta johdettavissa, on sähkömarkkinalain 78 §:n mukaan laadittava kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Eräs sähkön jakeluverkkotoimintaa harjoittava yhtiö on kirjannut tilikaudella 1.1.–31.12.2015 ylijäämävarauksen tilinpäätökseensä, koska sen omiin laskelmiin perustuvat ennusteet 3. valvontajakson (2012–2015) kohtuullisen tuoton toteutumisesta Energiaviraston valvontapäätöksellä osoittavat ylijäämää. Ylijäämästä aiheutunut jaksotus on yhtiön tilinpäätöksessä kirjattu lyhytaikaisiin siirtovelkoihin ja liikevaihtoon. Hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnan arvioinnissa toteutuneen oikaistun tuloksen laskennan lähtökohtana on verkkoyhtiön verkkotoiminnan eriytetyn tuloslaskelman mukainen liikevoitto. Yhtiön tekemä varaus pienentää liikevoittoa ja sitä kautta toteutunutta oikaistua tulosta. Tällöin myös mahdollinen valvontajakson ylijäämä pienenee tehdyn varauks­en verran, ja samalla peruste varauk­sen tekemiseksi poistuu. 

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa seuraavista seikoista: 

  1. Onko sähkömarkkinalainsäädännön edellyttämä ylijäämän palauttaminen KPL 5:14 §:n tarkoittama vastainen meno tai menetys?
  2. Onko alustavan ylijäämän kirjaaminen pakolliseksi varaukseksi, ennen valvovan viranomaisen asiaa koskevaa ratkaisua, hyvän kirjanpitotavan mukaista?
  3. Onko alustavan ylijäämän kirjaaminen siirtovelaksi, ennen valvovan viranomaisen asiaa koskevaa ratkaisua, hyvän kirjanpitotavan mukaista?
  4. Jos alustava ylijäämä on hyvän kirjanpitotavan mukaisesti kirjattava pakolliseksi varaukseksi tai siirtovelaksi, missä vaiheessa valvontajaksoa kirjaus tulee muodostaa? Mihin erään ylijäämän palauttaminen on hyvän kirjanpitotavan mukaan merkittävä tuloslaskelmassa?

Kirjanpitolautakunta vastasi, että arvioitaessa KPL 5:14.2 §:ssä tarkoitetun pakollisen varauksen tekemisen edellytyksiä keskeistä on, miten ylijäämän kohtuullistamismenettely on säädetty toteutettavaksi. Hakemuksessa esitetyn selvityksen mukaan silloin, kun Energiavirasto valvontajakson päätyttyä arvioi, että verkonhaltijan hinnoittelu on ylittänyt kohtuullisuuden tason, velvoitetaan verkonhaltija ottamaan ylijäämä huomioon seuraavalla valvontajaksolla käytettävässä hinnoittelussa.  Näin päättyneen valvontajakson jälkeisiä tilikausia koskee ylijäämästä johtuva hinnoittelurajoite. Verkkoyhtiö ei erikseen suorita kullekin päättyneen valvontakauden asiakkaalleen palautusta häneltä perityistä maksuista, vaan ylijäämä huomioidaan alentamalla maksutasoa seuraavan valvontajakson aikana silloiselle asiakaskunnalle. 

Kirjanpitolautakunta katsoo, ettei hakemuksessa tarkoitettu ylijäämän palautus ole verkkoyhtiön meno. Verkko­yhtiö ei ota vastaan mitään suoritetta, eikä sille synny erillistä velvoitetta suorittaa takaisinmaksuja asiakkaille. Koska kyse ei ole menosta eikä menetyksestä, jää tilanne KPL 5:14 §:n soveltamisalan ulkopuolelle. Pakollisen varauksen tekemiselle ei näin ollen ole kirjanpitolain mukaista perustetta. 

Kirjanpitolautakunnan käsityksen mukaan kyse ei ole myöskään liikevaihdon oikaisuerästä, koska asiakkailta kullakin tilikaudella veloitettu siirtomaksu on verkkoyhtiön lopullinen täysimääräinen tulo. Siten sitä ei enää oikaista. Tulkinta olisi toinen, jos viranomainen määräisi palauttamaan tietyn tilikauden liikevaihtoon tuloina merkittyjä siirtomaksuja. Tällöin ne tulisivat jaksottaviksi myynnin oikaisuerien tavoin. 

Kirjanpitolautakunta suosittelee, että tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa – esimerkiksi liikevaihdon määrittelyn yhtey­dessä – kuvataan selkeästi erityislainsäädännössä asetettu siirtomaksujen kohtuullistamismenettely, kuten niiden mahdollinen myöhempi alentamisvelvoite sekä verkkoyhtiön mahdollinen arvio näiden toimien kohdistumisesta yhtiöön. 

Vastaus hakijan kysymyksiin 1–3 on kielteinen. Lautakunta korostaa vielä, että sen kannanotto rajautuu kirjanpito-oikeudellisiin seikkoihin. Sähkömarkkinalainsäädännön tarkoituksen toteutumisen valvonta ja siihen liittyvät toimenpiteet kuuluvat asianomaiselle viranomaiselle.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki