Rakennusaikaisten korkokulujen huomioon ottaminen rakennusprojektin osatuloutuksessa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Osatuloutusmenettelyä (KPL 5:4) käytettäessä pitkän valmistusajan vaativasta hyödykkeestä syntyvä erilliskate (liikevaihdon ja sitä vastaavien kulujen erotus) voidaan tulouttaa suoritteen luovuttamisen sijasta valmistusasteen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, voidaanko rakennusprojektin rahoittamiseksi otetun lainan korkokulut ottaa huomioon erilliskatetta laskettaessa ja tuloutettaessa. – Aiemmin yleisenä käsityksenä on ollut, että koska vaihto-omaisuushyödykkeen hankintamenoon ei ole mahdollista kohdistaa rakennusaikaisia korkoja (pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tavoin) KPL 4:5 §:ää sovellettaessa, tämä ei olisi mahdollista myöskään osatuloutusmenettelyssä erilliskatetta määritettäessä.

Kirjanpitolautakunta totesi lausunnossaan velkojen korkojen huomioon ottamisen erilliskatetta määritettäessä mahdolliseksi. Erilliskatteen laskemista ei ole kirjanpitolaissa tarkemmin määritelty. Lähtökohtaisesti erilliskate saadaan vähentämällä hyödykkeen valmistusasteen mukaisesta myyntihinnasta tai laskennallisesta myyntihinnasta hyödykkeen tuloutettua valmistusastetta vastaava hankintameno. Kirjanpitolautakunta viittaa hankintamenon määrittelyyn KPL 4:5 §:ssä. Lautakunnan mielestä hankintameno-termin virallismääritelmä soveltuu nimenomaisesti taseeseen (pysyviin taikka vaihtuviin vastaaviin – aktivoitaviin hyödykkeisiin). Kirjanpitolautakunta kirjoittaa: ”On huomattava, että hankintameno-termiä käytetään edellä kuvatun virallismääritelmän ohella myös muussa yleisemmässä merkityksessä.”

Kirjanpitolautakunnan lausunnosta ei käy ilmi, koska tilinpäätöstä laadit-taessa on käytettävä virallismääritelmän mukaista hankintamenoa ja koska muulla tavalla laskettavaa yleisemmässä ja sisällöltään vapaamuotoisemmassa merkityksessä selvitettyä hankintamenoa. Viittaus taseeseen ei kaikissa tilanteissa riitä eron havaitsemiseksi, koska jaksotuskysymykset tulee yleensä ratkaista samanaikaisesti sekä taseen että tuloslaskelman osalta.

Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan pitkän valmistusajan vaatiman suoritteen erilliskatteen tulouttamisessa voidaan ottaa huomioon suoritteelle sen erillisrahoituksesta aiheutuvan lainan korkomenot. Edellytyksenä on, ettei menettely johda katteen aikaisemmin tapahtuvaan tulouttamiseen kuin menettely, jossa rahoitusmenoja ei erilliskatteen määrittelyssä oteta huomioon. Korkokulujen käsittely osatuloutuksessa on kirjanpitovelvollisen valittavissa, mutta jos se siirtyy menettelyn käyttämiseen, menettelyä tulee noudattaa johdonmukaisesti kaikkeen vastaavan kaltaiseen liiketoimintaan ja samaa menettelyä tulee noudattaa myös myöhempinä tilikausina.

Kirjanpitolautakunta totesi myös, että oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi kirjanpitovelvollisen tulee esittää liitetietona kirjaamismenettelyn muutoksen vaikutukset tilikauden tulokseen ja taseasemaan. Siirtymisen jälkeisessä ensimmäisessä ja sitä myöhemmissä tilinpäätöksissä tulee selostaa liitetietona pitkän valmistusajan vaativien suoritteiden osalta niihin liittyvien korko- ja rahoitusmenojen käsittely. Lopuksi kirjanpitolautakunta totesi, että lausunnossa kuvattua menettelyä korkokulujen käsittelystä ei tule soveltaa muussa kuin KPL 5:4 §:n mukaisessa menettelyssä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki