Poikkeuslupaa koskevien hakemusasiakirjojen luovuttaminen

12.1.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1925

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin kopiota tai tulostetta hakemuksesta, jonka nojalla lautakunta oli antanut poikkeusluvan säilyttää kirjanpitoaineistoa tilapäisesti Ukrainassa ja Intiassa (KILA 2013/1908).

Kirjanpitolautakunta vastasi, että pyydetty hakemus on sisällöltään julkinen julkisuuslain nojalla siltä osin, kuin sen luovuttamisella ei vaaranneta lain 24.1§:n kohdassa 20 tarkoitettua yksityisen liike- tai ammattisalaisuutta. Asiakirjapyynnön kohteena oleva hakemus sisältää yksityisen yhtiön liikesalaisuutta koskevia tietoja, näin ollen pyydetty asiakirja on kokonaisuudessaan salassa pidettävä. Tämän vuoksi hakemusta ei luovuteta. Tähän kirjanpitolautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki