Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi (KILA 2019/1994)

Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana ja valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä.
27.8.2019
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kaksi suomalaista osakeyhtiötä haki lisäaikaa 31.5.2019 saakka tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2018 päättynyttä tilikautta.

Lisäaikaa haettiin, jotta tilinpäätöksiin kirjattavan jälkiverotuspäätöksistä johtuvan varauksen määrän arviointi voitaisiin osaltaan perustaa Helsingin hallinto-oikeudesta keväällä 2019 odotettaviin päätöksiin. Jälkiverotuspäätökset ovat yhtiöiden tilinpäätösten kannalta merkittäviä.

KPL 3:6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia laatimisajasta erityisestä syystä määräajaksi yksittäistapauksessa. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 §).

Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamat säännökset eivät koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.

Osakeyhtiölain säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain 3:6.1§:ssä edellytetään, että tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomus osakeyhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Edellä kuvattujen säännösten ohella on myös otettava huomioon hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset erityismääräykset.

Hakemus saapui kirjanpitolautakunnalle 22.3.2019, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna.

Kirjanpitolautakunta katsoi hakijoiden esittämän perusteen (jälkiverotuspäätöksistä kirjattavien, tilinpäätöksen kannalta merkityksellisten, varausten määrän arvioinnin perustaminen myöhemmin keväällä 2019 odotettaviin hallinto-oikeuden ratkaisuihin) sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeuslupa voidaan myöntää.

Kirjanpitolautakunnan päätöksen mukaan hakijayhtiöt saavat laatia tilinpäätöksensä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 31.5.2019 mennessä edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijayhtiöiden yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät. Päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki